גמ' נ. - נג:

גמ' נ. - נג:

חזור לראש הדף

ר"ג - אין גט אחר גט, מאמר אחר מאמר לב' יבמות/מב' יבמין לאסור [רבא - ספק אי דחי/קני או לא, אביי - ודאי גט דחי חציה, מאמר קני חציה שני] אבל לא תיבם מאמר ראשונה [אטו שנייה]

חכמים - יש גט אחר גט לאסור קרובות [אביי - תקנו גט בכל יבם, יבמה]
[רש"י - אחר גט אכתי יש 1/2 זיקה ואסור בקרובות] ובעי חליצה (רש"י - אחת)
ויש מאמר אחר מאמר - תקנו בכאו"א ובעי ב' גיטין וחליצה א'

בן עזאי - יש מאמר אחר מאמר רק בב' יבמין [רש"י - כחו במאמר רק ליבמה א']
(רש"י - י"ג - רק בב' יבמות [כקידושין])

גט ובעל, מאמר לזו ובעל לזו - צריכה גט וחליצה [רש"י - לזיקתו - דביאה פסולה לא קניא לגמרי, גמ' - אטו אחר חליצה/ביאה]

אין העשוי אחר חליצה (אפי' פסולה) / בעילה כלום

ת"ק - אחרי בעילה פסולה - בעי חליצה, מאמר אוסר קרובות [אטו ביאה שאחר חליצה וביאה], ור' נחמי' חולק [חליצה וביאה מידע ידיע]

לאבא יוסי בן יוחנן - יש אחר חליצה פסולה ג"כ [אטו ביאה]

גט ומאמר ליבמה מדרבנן [שלא יאמרו חליצה/ביאה לא מהני]

מודה ר"ג שיש גט אחר מאמר ומאמר אחר גט, גט/מאמר אחר ביאה פסולה שאחר מאמר/גט (אבל לא מאמר אחר מאמר שאחר גט)

לשמואל - חליצה לבעלת גט לא מהני לצרה [קלישה זיקתה] רק למ"ד יש זיקה
אבל לר"ג אין זיקה (רש"י - אלימא) ומהני

ביאת בן ט', ביאה פסולה - שויוה רבנן כמאמר

רב הונא - לכתחלה מדרבנן יעשה מאמר לפני בעילת יבום, ואי לא - מכת מרדות

רב מנגיד: מקדש בביאה, בשוק, בלא שדוכי, מבטל גט, מודעא אגט, מתפקר בשליח ב"ד (לרש"י), משהה שמתא ל' יום, דר בבית חמיו

לנהרדעי - רק במקדש בביאה בלי/אפי' עם שידוכי

גט ליבמה - ממני ואי את מותרת לכל - ספק אם נפסלה (רש"י - בשוב לא יבנה) (י"ג נפסלה [אתי לאחלופי בגט])

ספק באמר לסופר לכתוב לפני מאמר ונתן אח"כ (לרש"י כשכנסה)

ספק לרב חנני' בגט לזיקתו, למאמרו לחוד (לרבא גט למאמר מתיר)

לרבנן דר"ע דקידושין תפסי בלאוין יש מאמר אחר חליצה, רבי - דוקא בקידשה לשם אישות ולא לשם יבמות [מח' ב"מאמר יבמין" - אי לחוד או עילוי לזיקה וחליצה הפקיעה, מח' ב"התקדשי בזיקת יבמין" אי אין או יש זיקה והופקעה, מח' בחליצה פסולה אי אינה פוטרת, מח' בחליצה בתנאי אי מהני, אי לא בעינן תנאי כפול]

רש"י נ. - נב:

מודה ר"ג דיש מאמר אחר גט דמספקא לי' אי גט דחי

כיון שהתחיל בגט יש "לא יבנה" אבל מודה ר"ע דתפסי קידושי ביאה דאין לאו גמור דלא פקע כולה זיקה

מאמר - אין קידושין תופסין באשת אח והתורה לא התירתה לו ליעשות כאשה נכרית אלא כסדר המצוה

ארוס - כשאכנסנה אגרשנה - לרש"י - בדיעבד מהני

לרש"י - גט למאמרו ולא לזיקתו - אסורה לו ומותרת לאחיו

עוד חומר לימוד
למסכת יבמות