מנחות דף י"ד ע"א

השוחט כבש או כבשי עצרת על מנת לאכול חלה אחת או שתים חוץ לזמנם, מה דינו?

פיגל בחלה אחת ובשניה לא פיגל בשתי החלות
פיגל בכבש אחד ובשני לא לר' מאיר: הכל פיגול
לשאר תנאים: אינו פיגול [1]
לר' מאיר: הכל פיגול
לשאר תנאים: אינו פיגול
פיגל בשני הכבשים לר"מ וחכמים: הכל פיגול [2]
לר' יוסי: לא נתפגלה חברתה [3]
הכל פיגול

פרים ושעירים הנשרפים שפיגל בהם באופנים דלהלן, האם הוי פיגול?

ע"מ להזות מחר - עבודת פנים ע"מ להקטיר אימורים ולשפוך שירים למחר - עבודת חוץ
שחט - עבודת חוץ לא פיגל פיגל
הזה - עבודת פנים ---- לא פיגל

מנחות דף י"ד ע"ב

שתי הלחם או שתי ירכים של שלמים שפיגל בהן באופנים דלהלן אליבא דר' יוסי, מה הדין?

פיגל בחצי זית מזו ובחצי מזו פיגל באחת מהן ובשניה לא
לרב הונא (לעיל י"ג סע"ב) [4] בשתי הלחם: לא הוי פיגול
בשתי ירכים: הכל פיגול
לא נתפגלה חברתה
לר' יוחנן [5] הכל פיגול בשתי הלחם: לא נתפגלה חברתה
בשתי ירכים: נתפגלה חברתה

מנחות דף י"ד ע"ב - המשך

בסתם זבח שפיגל באופן שחשב בעבודה אחת לאכול חצי זית למחר ובעבודה אחרת עוד חצי - וכדלהלן, מה דינו?

בשחיטה וזריקה בקבלה והולכה
לרבנן הוי פיגול איכא דאמרי: לא הוי פיגול
ואיכא דאמרי: כ"ש דהוי פיגול
לתני לוי לא הוי פיגול לא הוי פיגול

פיגל בתחילה בחצי זית מחלה אחת, ואח"כ פיגל בחצי זית מהשניה באופנים דלהלן, מה הדין?

פיגל בחצי זית בכבש אחד, וחצי זית בכבש השני פיגל בחצי זית בשחיטת שניהם, ובעוד חצי זית בזריקת שניהם
אליבא דרבי כשר לרבא: כשר [6]
לאביי: מצטרפים לפיגול [7]
אליבא דרבנן מצטרפים לפיגול מצטרפים לפיגול

אליבא דר' אלעזר, נטמאת אחת מן החלות או אחד מהסדרים, מה דין השניים?

בנטמאו לפני זריקה בנטמאו לאחר זריקה
לר' יהודה שניהם יצאו לבית השריפה הטמא ישרף והטהור יאכל [8]
לרבנן הטמא ישרף והטהור יאכל הטמא ישרף והטהור יאכל

-------------------------------------------------

[1] ס"ל לכל התנאים לחלוק על ר"מ ואין מפגלים בחצי מתיר, ושני כבשים הם המתירים את הלחם, ולכך לא הוי פיגול כשחשב רק באחד - אולם פסול מדרבנן.

[2] פירוש, אפ' לחכמים דפליגי על ר"מ וס"ל דאין מפגלין בחצי מתיר, כאן הרי פיגל בשני כבשים שמתירים את הלחם, וא"כ פיגל בכל המתיר ובחצי מהניתר ובאופן זה הוי פיגול גמור.

[3] ר' יוסי ס"ל במשנתנו דאם פיגל באחד מהסדרים או באחת מהחלות לא הוי הכל פיגול, אלא רק אותו סדר או אותה החלה שפיגל בה, אולם השניה לא נתפגלה. (אכן היא פסולה מדרבנן - כדלהלן). [ובדעת רבי, הוכיחה הגמ' שס"ל כר' יוסי דאם כרבנן איך אמר שאינו חייב עד שיפגל בשתי החלות, ומשמע שבאחת מהן לא. ונסתה הגמ' לדחות, דאיה"נ גם בחלה אחת יש פיגול, ומה שהזכיר עד שיפגל בשתיהם, קאי אכבשים וצ"ל עד שיפגל בשניהם. ודחתה לדחיה, דא"כ מאי לעולם וכו'.

[4] הנה רב הונא למד ממה שאמר ר' יוסי לעיל גבי שתי הלחם שאם פיגל באחת מהן לא נתפגלה חברתה, דה"ה גבי שתי ירכים שאם פיגל באחד מהם לא נתפגלה השניה. ומוכח שם מקושית הגמ' שאם אמר חצי זית מזו וחצי זית מזו - לא מצטרף גבי שתי הלחם. אמנם בשתי ירכים כן הוי פיגול גם לרב הונא, דסו"ס הם גוף אחד ולא חילקם, ולכך פשיטא שאם חישב בכזית בכל מקום בבהמה שכל הבהמה הוי פיגול. [וכן נקט בפשיטות בשטמ"ק לקמן דף ט"ו ע"א אות ט'].

[5] ר' יוחנן חלק על רב הונא, וס"ל שאם פיגל בחצי זית מזו וחצי זית מזו - שעירבם - דהוי פיגול בשתי הלחם דהרי הכתוב ערבן. ובודאי שכ"ש בשתי ירכים שאם פיגל בחצי זית מזו וחצי זית מזו שמצטרף. אמנם כשפיגל באחת ובשניה לא, בזה חלוק לר' יוסי דין שתי הלחם מדין שתי ירכים, דבשתי ירכים כיון שהם גוף אחד - הכל פיגול, אולם בשתי הלחם, כיון שהכתוב עשאן ג"כ שני גופים וזה המפגל לא עירבן, לכך אם פיגל באחד לא נתפגל השני.

[6] רבא ס"ל לדמות את מחלוקת רבי ורבנן למחלוקת התנו רבנן והתני לוי, וס"ל שכשם שמצינו שס"ל לרבי שאם פיגל בחצי מתיר - כבש אחד, ובחצי אכילה - חצי כזית, ושוב עשה כן בכבש השני - דאין מצטרפין, ה"ה בשתי עבודות, שאם פיגל בשחיטה בחצי זית ובזריקה בחצי זית - לרבי כשר דאין מצטרפין.

[7] אביי ס"ל שאין לדמות, דגבי כבשים הוא חצי מתיר וחצי אכילה, משא"כ בענין שחיטה דהוי מתיר שלם, והגם שיש עוד מתיר, מ"מ לא הוי שני חצאים אלא שני עבודות שלמות - וגם רבי מודה שמצטרפים לפגל, ולא דמי לשני כבשים שכל אחד הוא רק חצי מתיר.

[8] והטעם, דכיון שהיתה זריקה טובה, הרי שהותרו שניהם, וכשנטמא אחד מהם אין סיבה שנשרוף גם את השני. [ובקודם זריקה נחלקו ר"י ורבנן, האם הציץ מרצה על דבר הנאכל לכהנים לענין שתהיה זריקה מעלייתא להתיר את הטהור (אכן, אין הציץ מרצה על הטמא לענין לאוכלו)]. ובמסקנת הסוגיא אמר ר' יוחנן: תלמוד ערוך הוא בפיו של ר' יהודה שאין קרבן ציבור חלוק, ואם נפסל חצי נפסל הכל - והכל יוצא לבית השריפה.

עוד חומר לימוד על הדף