MENACHOS 15 (14 Elul) - This Daf has been dedicated in honor of the Yahrzeit of Yisrael (son of Chazkel and Miryam) Rosenbaum who passed away on 14 Elul, by his son and daughter and their families.

מנחות דף ט"ו ע"א

למסקנת הסוגיא: תלמוד ערוך וכו', מה הדין בדברים דלהלן שנטמא אחד מהן?

בדברים הנאכלים [1] בדברים העולים [2] בשבט אחד שנטמא
לר' יהודה הכל ישרף הכל יעשה בטומאה כולם יעשו בטומאה
לרבנן הטהור יאכל והטמא ישרף הטמא בטומאתו והטהור יעלה הטהורים עושים את הראשון בטהרה [3]

קרבן תודה ושני כבשי עצרת, ששחטן במחשבת פיגול כדלהלן, האם מפגלים את הלחם או את הבשר לחייב האוכלם כרת?

הבשר הלחם
שחט הקרבן על מנת לאוכלו מחר הוי פיגול הוי פיגול
שחט הקרבן על מנת לאכול את הלחם למחר לא הוי פיגול הוי פיגול

מנחות דף ט"ו ע"א וע"ב

שחט תודה או שני כבשי עצרת ע"מ לאכול כזית ממנו ולחמו למחר, האם מצטרף לפגל?

הבשר הלחם
לפשיטות רב לר' אלעזר לא הוי פיגול למאן דמתני אתודה: הוי פיגול
למאן דמתני אכבשים - בתודה: לא הוי פיגול
- בכבשים: הוי פיגול [4]
לדחיית הגמ' מק"ו [5] לא הוי פיגול לא הוי פיגול

מנחות דף ט"ו ע"ב - המשך

פיגל בנסכים או בלוג שמן של מצורע, האם הוי פיגול?

נסכים או לוג שמן הבאים ביחד עם הזבח וקדשו בכלי נסכים או לוג שמן הבאים בפני עצמן
לר' מאיר מתפגלים [6] אינם מתפגלים
לחכמים אינם מתפגלים [7] אינם מתפגלים

-------------------------------------------------

[1] כגון אחת מן החטאות של כבשי עצרת, או אחד מן הסדרים של לחם הפנים.

[2] כגון אחד מן בזיכי לבונה של לחם הפנים.

[3] ולגבי אותו שבט שנטמא, נחלקו בעלמא ר"מ ור"ש, לר"מ עושה אותו השבט פסח שני בטהרה, ולר"ש עושה בפסח ראשון בטומאה.

[4] הנה בגמ' יש ב' לשונות מה היתה בעית ר' אלעזר לרב, ללישנא קמא הבעיא היתה גבי תודה, ובזה פשט לו רב שמצטרפות התודה והלחם לענין לפגל את הלחם. וללישנא זו אמרה הגמ' שכ"ש אם חשב בשני הכבשים לאכול כזית מהם ולחמם למחר דמצטרפים לפגל את הלחם, כיון שהוזקקו זה לזה בתנופה. אולם ללשון השני בעית ר"א היתה בכבשים, ודייקה הגמ' שדוקא בזה פשט רב שמצטרפים וכנ"ל, אולם גבי תודה שלא הוזקקו זה לזה בתנופה גם רב מודה שלא מצטרפים לפגל את הלחם.

[5] ר"ל דדחתה הגמ' לדברי רב ע"י ק"ו, ומה המפגל [היינו הבשר שמסייע לפגל בלחם] אינו מתפגל בעצמו, הבא לפגל [חצי זית של לחם הבא לפגל גם את התודה ולא הצליח לפגל] אינו דין שלא יתפגל בעצמו.

[6] סבר ר"מ שדם הזבח מתירן למזבח בנסכים, וכן בלוג שמן - דם האשם מתירן לבהונות, ולכך נוהג בהם פיגול - דכל דבר שיש לו מתירים יש בו פיגול.

[7] ס"ל לרבנן דכיון שאפשר לשנותו לזבח אחר לא חשוב שהוקבעו עם הזבח ולכן לא מתפגלים. [אמנם ר"מ ס"ל שהוקבעו בשחיטת הזבח הלחמי תודה, או בשחיטת האשם הלוג שמן, ושפיר אפשר לפגל בשחיטה על הנסכים והשמן].

עוד חומר לימוד על הדף