מנחות דף י"ג ע"א

הקומץ את המנחה במחשבת פיגול דלהלן, האם חייב כרת?

על מנת להקטיר הקומץ למחר על מנת להקטיר את הלבונה למחר
לרבנן חייב כרת חייב כרת
לר' יוסי חייב כרת [1] פטור

מנחות דף י"ג ע"ב

פיגל ממתיר למתיר באופנים דלהלן, האם הוי פיגול?

פיגל בלבונה בשעת קמיצת הקומץ שחט אחד מכבשי עצרת ע"מ לאכול חבירו למחר [2]
לרבנן הוי פיגול לא הוי פיגול
לר' יוסי לא הוי פיגול לא הוי פיגול

שחט ב' כבשי עצרת ע"מ לאכול מהחלות למחר, או הקטיר בזיכי לבונה לאכול אחד מסדרי הלחם למחר, מה דינם?

בשתי הלחם בלחם הפנים
לרבנן שתיהם פיגול ובכרת שתי הסדרים פיגול ובכרת
לר' יוסי החלה שפיגל בה בכרת והשניה פסולה הסדר שפיגל בו בכרת והשני פסול

-------------------------------------------------

[1] דייקה הגמ' שאין טעמו של ר' יוסי במחשב מחשבת פיגול בלונה שפטור משום שאין מפגלין בחצי מתיר, אלא גם הוא מודה שמפגלין בעבודת הקמיצה כיון שהוא עבודה שלמה שאין אותה בלונה - דהא אין קמיצה בלבונה [תד"ה קמ"ל]. אלא טעמו שאין מתיר מפגל מתיר, ולכך אין הלבונה יכולה לפגל את הקומץ, אולם בעבודת קמציה יכול לפגל בשיריים או א בהקטרת הקומץ בעצמו דאינו מתיר אחר. [תוספת הסבר: לפגל בחצי מתיר שנחלקו בו ר"מ ורבנן לקמן (טז,א)הוא דוקא כשחושב בשעת עבודת חצי מתיר - כגון עבודת הקטרת הקומץ (שהיא חצי מתיר דהא יש גם לבונה), מחשבת פיגול - כגון לאכול שירים למחר. ומה שאמרו כאן שלכו"ע מפגלין בחצי מתיר, הוא כשחושב בשעת עבודת מתיר שלם - כגון קמיצה (דהא אין קמיצה בלבונה), על הקטרת קוצה למחר - שזה חצי מתיר, וכיון שמחשב בשעת עבודת מתיר שלם - בזה לכו"ע מפגלין, (כן הוא לרש"י ותוס', והרמב"ם חולק)].

[2] בזה לכו"ע אין מתיר מפגל מתיר, דכיון ששניהם מתירים את הלחם באכילה, ולא הוקבעו בחד מנא.

עוד חומר לימוד על הדף