MENACHOS 12 (11 Elul) - Dedicated by Rabbi Mordecai Kornfeld and family l'Iluy Nishmas Rabbi Kornfeld's father, Reb Aharon David ben Mordechai Kornfeld, an exceptional person in all respects - in honor of his first Yahrzeit.

מנחות דף י"ב ע"א

באופנים דלהלן, האם הוי פיגול להתחייב כרת, או לא?

בעבודה ראשונה חשב חוץ לזמנו ובעבודה אחרת חשב מחשבה אחרת [1] בעבודה ראשונה חשב מחשבה אחרת, ובאחרות חשב מחשבת חוץ לזמנו
לחכמים אינו חייב כרת אינו חייב כרת
לר' יהודה חייב כרת [2] אינו חייב כרת

קומץ שחסר בין קמיצה להקטרה לר' יוחנן שמקטירו והשיריים אסורים, או בשר שיצא מחוץ לקלעים וזרק דמו שלא נאכל, האם מועיל לקובעו בפיגול ולהוציא מידי מעילה?

אליבא דר' עקיבא אליבא דר' אליעזר
לרב הונא [3] בפסול יוצא: מהני
בפסול חסר: לא מהני
לא מהני
לרבא בתחילה [4] מהני בפסול יוצא: לא מהני
בפסול חסר: מהני

מנחות דף י"ב ע"ב

האם מצטרפים המחשבות דלהלן לפגל את הזבח?

לאכול כחצי זית ולהקטיר כחצי זית למחר לאכול כחצי זית בשר ולאכול כחצי זית אימורים
לרבנן אינו מצטרף אינו מצטרף
לר' אליעזר אינו מצטרף [5] מצטרף [6]

מנחות דף י"ב ע"ב - המשך

פירק את שתי מערכות לחם התמיד, ולא הספיק להקטיר הבזיכים ונפרסה או יצאה או נטמאת אחת מהחלות, מה דין שאר החלות?

נפרסה יצאה נטמאה [7]
לר' עקיבא לרבא: פסולות [8]
לאביי: כשרות [9]
כשרות כשרות
לר' אליעזר פסולות פסולות כשרות

קומץ או מנחת כליל שהקטירה בחוץ, או כזית ממנה בחוץ האם חייב?

הקטיר הכל בחוץ הקטיר כזית בחוץ
לרבנן חייב חייב
לר' אלעזר בכל המנחות: פטור [10]
במנחת חוטא: חייב
פטור

-------------------------------------------------

[1] ר"ל מחשבה אחרת הפוסלת, כגון: מחשבת חוץ למקומו, או מחשבת שלא לשמה במנחת חוטא ומנחת קנאות.

[2] ר' יהודה ס"ל שהכל הולך אחר המחשבה הראשונה שחשב, ואם חשב את מחשבת הזמן בתחילה - הוא פיגול וחייב כרת.

[3] ס"ל לרב הונא, שאפי' לר"ע הסובר שמועלת זריקה לבשר קודש שיצא מחוץ לקלעים להוציאו מיד מעילה, היינו דוקא בפסול יוצא שהוא פסול מחמת דבר אחר, אבל בפסול חסר שהוא פסול בגופו - לכו"ע לא מהני ההקטרה כלום - לא לקובעו בפיגול ולא להוציא מידי מעילה.

[4] רבא ס"ל להיפך, שאפי' לר"א שאמר שאין זריקה מועלת ליוצא, היינו דוקא ביוצא אבל בחסר שנמצא בפנים בזה לכו"ע מועלת ההקטרה לקובעו בפיגול ולהוציאו מידי מעילה.

[5] ואף שאמר ר' אליעזר שמחשבים מאכילת מזבח לאכילת אדם ולהיפך, היינו דוקא כשמחשב על כזית, אבל לצרף אכילה והקטרה, בזה לכו"ע אינו מצטרף.

[6] והכי אוקמא רבי ירמיה לסיפא דמתניתין, שאמרה: לאכול כחצי זית ולהקטיר כחצי זית אין מצטרף וכשר, ודייקינן הא לאכול כחצי זית בשר וכחצי זית אימורים מצטרף לפגל, אתיא אליבא דר' אליעזר שמחשבים מאכילת מזבח לאכילת אדם ולהיפך. [אמנם אביי אוקמה כרבנן, ואדרבא באה המשנה לומר שלאכול ולהקטיר לא מצטרף, אף שמחשב באכילה ובהקטרה כאורחיה].

[7] בזה משמע שכו"ע מודים שכשרות, מכיון שהציץ מרצה על טומאה.

[8] הכי תני לה בברייתא להדיא: נפרסה, שאר החלות פסולות. וס"ל לרבא שהברייתא היא כר"ע, היות שכתוב נפרסה פסולות, ומשמע הא יצא או נטמאה כשרות, ורק ר"ע ס"ל ביוצא שכשרות.

[9] אביי דחה, ואמר שהברייתא כר"א, וה"ה דהוה מצי למיתני נמי יצאה - פסולות, אלא תני דאפי' בפריסה שהיא בפנים - פסולות, וכ"ש ביציאה. אמנם לר"ע איה"נ דכשרות.

[10] כיון שלא הקטיר גם את הלבונה, וס"ל לר"א שאינו חייב עד שיקטיר את כל מה שצריך להקטיר והיינו את כל הקומץ ואת כל הלבונה. אולם מנחת חוטא שאין בה לבונה, ודאי שחייב.

עוד חומר לימוד על הדף