1)

TOSFOS DH HA BE'ASRA DI'SHECHICHI PERES VE'OZNIYAH

תוספות ד"ה הא באתרא דשכיחי פרס ועזניה

(SUMMARY: Tosfos disagrees with Rashi's interpretation of the Gemara.

פירש הקונטרס - דבאתרא דשכיחי חיישינן, משום דדמו לפרס ועזניה, שמא מינם הוא.

(a)

Explanation #1: Rashi explains that in a place where they(Peres and Ozniyah) are common, we suspect, because, since they resemble Peres and Ozniyah, perhaps they are a species of Peres and Ozniyh.

וקשה, דאם כן, בכל דוכתא ליתסרי?

(b)

Question: In that case, they ought to be forbidden everywhere?

אלא נראה לפרש דודאי לאו ממינייהו הם, אלא באתרא דשכיחי, חיישינן משום דדמו לפרס ועזניה, ומיחלפא בהם, אבל באתרא דלא שכיחי, ליכא למיחש למידי ושרו.

(c)

Explanation #2: It therefore seems that they do definitely not belong to the species of Peres and Ozniyah. However, in a place where they (Peres and Ozniyah) are common, we are strict, because, seeing as they resemble them, people will confuse one with the other; whereas in a place where they are not common, there is nothing to worry about, and they are permitted.

2)

TOSFOS DH BA'OS SHE'BE'OFOS KIFUF

תוספות ד"ה באות שבעופות קיפוף

(SUMMARY: Tosfos discusses the group of birds to which "Kipud" belongs.)

שלשה מיני 'קיפוף' הם - האי שהוא באות שבעופות, זהו "תנשמת", כדקאמר ד'תנשמת' הוא באות שבעופות.

(a)

Clarification: There are three kinds of 'Kifuf'- this one, which is describes as 'Ba'os she'be'Ofos'; That is the Tinshemes (owl), as the Gemara states - 'The Tinshemes is Ba'os she'be'Ofos'.

ועוד יש "כוס וינשוף" דמתרגמינן 'קריא וקיפופא', והוא ניהו דאמרינן בהמפלת (נדה דף כג.) ד'עיניהם הולכות לפניהם כשל אדם, כמו קריא וקיפופא'.

1.

Clarification (cont.): Then there is the "Kos" and the "Yanshuf" which Unklus translates as 'Karya' and 'Kifufa'. And it is about them that the Gemara says in 'ha'Mapeles' (Nidah 23a) 'Their eyes are in front of their face, like those of human-beings, like Karya and Kifufa'.

ובברכות פרק הרואה (דף נז:) אמרינן 'כל מיני עופות יפים לחלום חוץ מקריא וקיפופא'.

2.

Clarification (cont.): And in B'rachos, Perek ha'Ro'ah (Daf 57:) we say that 'All species of birds are good dream-wise, except for Karya and Kifufa'.

ועוד יש "קיפוף" אחר שהוא חיה, כדאמרי' נמי בפרק הרואה (ג"ז שם ע"ש) 'כל מיני חיות יפין לחלום חוץ מן הפיל והקוף והקיפוף.

3.

Clarification (cont.): However, there is another kind of "Kifuf" which is a Chayah, as we say in Perek ha'Ro'eh (Ibid.) 'All kinds of Chayos are good dream-wise, except for an elephant, a monkey and a Kifuf'.

וכן בפ"ק דבכורות (דף ח.) 'הארי והדוב הנמר והקוף והקיפוף, לשלש שנים'.

4.

Clarification (cont.): Similarly, in the first Perek of Bechoros (8.) 'A lion, a bear, leopard, a monkey and a Kiכuf - give birth after three years'.

3)

TOSFOS DH HA'NETZ ZEH HA'NETZ

תוספות ד"ה הנץ זה הנץ

(SUMMARY: Tosfos explains why the Gemara does not ask 'Atu Kaman Ka'i?' ike it asked on the previous Beraisa.)

הכא לא שייך למיפרך 'אטו קמן קאי?' דקאמר 'זה הנץ?'

(a)

Implied Question: Here we cannot ask 'Is it in front of us?' that the Tana sees fit to say 'This is the Netz'.

דהכי קאמר 'זה הנץ'- זהו אותן שקורין 'נץ'.

(b)

Answer: Since when he says 'Zeh ha'Netz', he means to say that this is the species that one calls 'Netz'.

אבל לעיל דעורב העמקי נמי קרוי 'עורב', שייך למפרך מה זה מפורש יותר מזה.

1.

Answer (cont.): Whereas above, where 'Oreiv ha'Amaki' is also called 'Oreiv', the Gemara is justified in asking in what way the one is more explicit than the other?

4)

TOSFOS DH NETZ

תוספות ד"ה נץ

(SUMMARY: Tosfos queries the common translation o "Netz", "Nesher" and "Korei".)

פירש בקונט' 'אשפרוי"ר'.

(a)

Explanation: Rashi translates this as 'a sparrow-hawk'.

ואי אפשר לומר כן, דהא 'נץ' הוא מי"ט עופות ואינן דורסין כדפירש לעיל, וחזינן ליה דאשפרוי"ר דריס, בין לפירוש הקונטרס בין לפירוש ר"ת - שלוכד העוף ואוכלו מחיים.

(b)

Refutation: But it is impossible to say that, seeing as a "Netz" is one of the nineteen birds, which are not Doreis, as w explained above, and we see for a fact that a sparrow-hawk is Doreis, according to both Rashi's interpretation of Doreis and that of Rabeinu Tam - seeing as it catches the bird and eats it alive.

וכמו כן טועין גבי "נשר" שקורין 'אייגל"א'.

(c)

Explanation: Similarly, they say that "Nesher" is what we call 'an eagle'.

ואינו, דנשר יש לו ד' סימני טומאה - ואייגל"א יש לו אצבע יתירה.

(d)

Refutation: This too, is not correct, seeing as a Nesher possesses the four Simanim of Tum'ah - whereas an eagle has an extra claw.

וכן אמר ד"קורא" הוא ,קוק"ו, בלעז.

(e)

Explanation: And so they say that "Korei" is 'a cuckoo'.

ואינו, דאותו 'קוק"ו' בחזקת טמא מחזקינן, ו"קורא" טהור הוא, כדמוכח בפ' שילוח הקן (לקמן קלח: קמ:) ד'ר' אליעזר מחייב בשילוח מפני שהוא טהור'.

(f)

Refutation: And this is not correct, since we establish a cuckoo as a Tamei bird, whereas "Korei" is Tahor, as is evident in Perek Shilu'ach ha'Kein (later, Daf 140:), where Rebbi Eliezer renders it subject to Shilu'ach ha'Kein because it is Tahor.

ורבנן לא פליגי אלא מפני דרובץ על ביצים שאינן שלו, אבל כולהו מודו דגופו טהור.

1.

Refutation (cont.): And the Rabbanan disagree with Rebbi Eliezer, ony because it sits on eggs that are not its own; but everyone agrees that it is intrinsically Tahor.

63b----------------------------------------63b

5)

TOSFOS DH LAMAH LEIH LE'MICHTAV AYAH VE'DAYAH

תוספות ד"ה למה ליה למיכתב איה ודיה

(SUMMARY: Tosfos first comments on the fact that the Gemara did not ask the same about "Ra'ah" and "Da'ah", and explains why it didn't. Then they discuss a discrepancy in the Torah's presentation of "Ayah" and "Dayah" on the one hand, and "Ra'ah" and "Da'ah", on the other.)

הכי נמי הוה מצי למנקט מ"ראה" ו"דאה" ...

(a)

Implied Question: The Gemara could equally well have mentioned "Ra'ah" and "Da'ah".

אלא חדא נקט.

(b)

Answer: Only it mentioned one of them.

וצריך לדקדק - ומאי שנא דכתיב בויקרא "דאה", ובמשנה תורה כתיב "ראה", ולא כתיב תרוייהו בחד דוכתא; וגבי "איה" כתיב בויקרא "איה", ובמשנה תורה כתיב תרוייהו "איה" ו"דיה"?

(c)

Question: Why, on the one hand does the Torah write in Vayikra "Da'ah" and in Mishnah Torah "Ra'ah", and not both of them in one place; whilst on the other, it mentions "Ayah" in Vayikra, and both "Ayah" and "Dayah" in Devarim?

וי"ל, דהיינו טעמא - דבשלמא "דאה" ו"ראה", לא רצה לכתוב שניהם במשנה תורה, אע"פ שמן הדין היה לו לכתוב במשנה תורה כל השמות דאתא לאוסופי ולפרושי

(d)

Answer: Because the Torah did not want to mention both "Da'ah" and "Ra'ah" in Mishnah Torah,

משום דא"כ, הוה אמינא ד"דאה" ו"ראה" תרתי נינהו, ולאוסופי קא אתי.

1.

Answer (cont.): Because had it done so, we would have thought that "Da'ah" and "Ra'ah" are two different species of bird, and the Torah is coming to add a species.

אבל ב"איה" ו"דיה" אין לטעות, אע"פ שכתוב שניהם, דמדכתיב "למינה" א"איה" ובמשנה תורה כתיב "למינה" א"דיה", ש"מ חדא היא.

2.

Answer (cont.): Whereas by "Ayah" and "Dayah" we cannot make such a mistake, since the Torah writes "le'Miynah" by "Ayah" and in Mishnah Torah it writes "le'Miynah" with regard to "Dayah", indicating that the two are one and the same.

6)

TOSFOS DH OFOS ESRIM VE'ARBA HAVYAN

תוספות ד"ה עופות עשרים וארבע הויין

(SUMMARY: Tosfos clarifies the the Gemara's Kashya and answer, based on whether the Seifa, like the Reisha, speaks about Tamei species or Tahor ones.)

כמה מינים יש, כדפיר' לעיל, דילפינן מנשר, כפשוטה של ברייתא.

(a)

Clarifying the Sugya: There are many species, as we explained earlier (at the beginning of 60.), as we learn from Nesher, according to the simple P'shat of the Beraisa.

וכאן היה סובר המקשה דדומיא דרישא קתני - ד'ז' מאות מיני דגים וח' מאות מיני חגבים' מיירי בטמא, וה"ה נמי הכא בעופות טמאים.

(b)

Clarifying the Sugya (cont.): And here, the questioner thought that the Beraisa is speaking like in the Reisha - that 'There the seven hundred species of fish and eight hundred of locusts' is speaking about Tamei species, and here too, it is referring to Tamei species.

דרישא ודאי בטמאים איירי, אפילו לפי ספרים דלא כתיב 'בטמאים' בברייתא.

(c)

Clarifying the Sugya (cont.): Since the Reisha is certainly referring to Tamei species, even according to the version that does not mention the word 'bi'Teme'im in the Beraisa.

דאילו בטהורים, לא נפיק מיניה מידי להאי חושבנא ...

(d)

Proof: Because if it was talking about Tehorim, the numbers there would be of no practical relevance ...

אבל בטמאי', קמ"ל שהרוצה לאכול דג בלא קשקשת, אע"פ שאין בקי אם עתיד לגדל אחר זמן, או משירן בשעה שעולה מן המים אם לאו, אם מכיר ז' מאות מיני דגים טמאים ויודע שאין זה מהם, יכול להתירו, כי אין בטמאים יותר מז' מאות מינין.

(e)

Proof (cont.): Whereas if it refers to Teme'im, it teaches us that somebody wants to eat a fish without scales, even assuming that he does not know whether the species in question is destined to grow them later, or whether it sheds them when it leaves the water or not, as long as he recognizes the seven hundred species of Tamei fish and that this is not one of them, he is permitted to eat it, seeing as there no more than seven hundred Tamei species.

וכמו כן בא להשמיענו גבי חגבים להתיר בלא קרסולים, כי בכך יתברר שעתיד לגדל לאחר זמן.

(f)

In Similar Vein: The Tana is coming is coming to permit locusts even if they have no jumping legs (as long as one is conversant with the eight hundred species of Tamei locusts ... ).

ולפיכך היה סבור המקשה שגם בעופות בא לומר שאם יכיר כל אותן הנכתבים בפרשה, לא יכול להתיר שאר עופות הבאים בסימן א', או בב' או בג' - כיון שאלו סימנים מצויין כמו כן בטמאים.

(g)

Conclusion: And that explains why the questioner thought that by birds too, even if one recognizes all the species of Tamei birds written in the Parshah, this does not permit one to eat other birds that possess one, two or three Si'manim - seeing as these Simanim are found by other Tamei birds as well ...

ואין מספר לאותן שצריך להכיר כדי להתיר השאר.

(h)

Conclusion (cont.): And there is no end to the number of birds that one needs to recognize in order to permit the rest!

ולכך פריך 'הא כ"ד הוויין', ותו לא, שעל ידיהם אנו מכירים האחרים?

(i)

Clarifying the Sugya (cont.): Hence the Gemara asks 'That there are twenty-four and no more, by which we are able to determine the other (Kasher) species.

ומשני, 'כי קאמר 'אין מספר' א'טהורות קאי, ולא הוי כעין רישא דמיירי בטמאים.

(j)

Clarifying the Sugya (cont.): And the Gemara answers - That when the Tana says 'without number', he is referring to the Tahor species - not like the Reisha, which refers to the Tamei ones.

7)

TOSFOS DH VE'DILMA DE'OF TAHOR NINHU

תוספות ד"ה ודילמא דעוף טמא נינהו

(SUMMARY: Tosfos explains why we cannot simply go after the natural majority of Tahor birds.)

וא"ת, כיון דעופות טהורים הוו רובא, נזיל בתר רובא?

(a)

Question: Seeing as the Tahor birds are the majority, why do we not simply go after the majority?

ולפי מה שפירשתי דמרבה כמה מינים, ניחא.

(b)

Answer #1: According to what Tosfos explained earlier (60:) that the Torah includes many species, the Kashya is answered.

ואף לפ"ה דלא מרבינן אלא מין נשר, י"ל מ"מ הא אמרי' לעיל 'מאה עופות טמאים שהן במזרח וכולן מין איה הן; הלכך אפשר דיש בטמאים מינין הרבה'.

(c)

Answer #2: And even according to Rashi, who maintains that it only includes species of Nesher, the Kashya is nevertheless answered, as the Gemara explained above 'There are a hundred species of Tamei birds in the east, all o them various species of Ayah. Consequently, it is possible that among the Tamei birds, there are many Tamei species.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF