1)

TOSFOS DH Rav Ashi Amar Afilu Teima Tzedadin Mutarin

תוספות ד"ה רב אשי אמר אפילו תימא צדדין מותרין

(SUMMARY: Tosfos points out that Rav Ashi does not hold like this.)

דיחויא בעלמא דהא ס"ל לרב אשי בפרק בתרא דשבת (דף קנה. ושם) אמר רב אשי השתא דאמרינן צדדין אסורין

(a)

Implied question: This is a mere Dichuy (rejection). Rav Ashi himself holds unlike this in Shabbos (155a)! Rav Ashi said "now that we say that Tzedadin are forbidden..."

אלא הכי קאמר דמהא ליכא למישמע מינה.

(b)

Answer: Rather, here he means that we cannot learn from here.

2)

TOSFOS DH Beis Shamai Omrim Mevi'in Shelamim

תוספות ד"ה בית שמאי אומרים מביאין שלמים

(SUMMARY: Tosfos explains that this is primarily a Mishnah in Beitzah.)

בביצה בפ"ב (דף יט.) מיתניא והתם עיקר והכא אגב גררא נסבא שמיירי בחגיגה

(a)

Observation: This is taught in Beitzah (19a), and there it is primary. Here it was taught by the way, since we discuss Chagigah.

וכן משמע שמאריך התם טפי לפרש

(b)

Support: There [the Mishnah] elaborates more to explain.

ויש להוכיח מינה דביצה מיתניא מקמי מכילתין.

(c)

Inference: We can prove from this that Beitzah was taught before Chagigah.

3)

TOSFOS DH Yom Tevo'ach Shelo Achar ha'Shabbos

תוספות ד"ה יום טבוח שלו אחר השבת

(SUMMARY: Tosfos explains why all hold that there is Tashlumin.)

ואף על גב דלא חזו בראשון מייתי לה בשני אפילו למ"ד תשלומין דראשון

(a)

Explanation: Even though [all of Yisrael] were not proper [to offer] on the first day, they bring them on the second day, even according to the opinion that [the other days] are Tashlumin for the first day;

כיון שאין העכבה רק בשביל היום כדפי' לעיל חזיא מיהא קרינן ביה.

1.

Since the Ikuv (what prevented him from offering on the first day) was due to the day, like I explained above, he is called proper.

4)

TOSFOS DH Yom Tevo'ach Achar ha'Shabbos

תוספות ד"ה יום טבוח אחר השבת

(SUMMARY: Tosfos questions Rashi's Perush, but brings that the Yerushalmi says so.)

פרש"י קרבנות ראייה וחגיגה שאין קריבין לא ביום טוב ולא בשבת

(a)

Explanation (Rashi): Korbanos Re'iyah and Chagigah, which are not offered on Yom Tov or Shabbos (are offered on Yom Rishon).

ולא יתכן לומר כן (הגהת הב"ח) דחגיגה אמאי לא ומ"ש משלמים לב"ש

(b)

Objection: One cannot say so. Why can't Chagigah be offered [on Yom Tov]? Why is it different than Shelamim according to Beis Shamai?

ומיהו בירושלמי מייתי אמרו להם ב"ש (הגהת הב"ח) נדרים ונדבות יוכיחו [שמותרין להדיוט ואסורים לגבוה]

(c)

Defense (of Rashi): However, the Yerushalmi brings [like Rashi explains] that Beis Shamai said to them "Nedarim and Nedavos prove [that one may not offer Chagigah on Yom Tov]. They are permitted for commoners, and forbidden for Hash-m!" (Turei Even - the Sugyos in Beitzah 20a and Megilah 5a show that the Bavli holds that all permit Chagigah on Yom Tov. However, we see that the Yerushalmi was not concerned for Tosfos' objection to Rashi - PF.)

אמרו להם ב"ה מה לנדרים ונדבות שאין קבוע להם זמן תאמרו בחגיגה שזמנה קבוע

1.

Citation (Yerushalmi - Beis Hillel): You cannot learn from Nedarim and Nedavos, which do not have a fixed time, to Chagigah, which has a fixed time!

אמרו להם ב"ש חגיגה נמי אין זמנה קבוע שאם לא חגג בראשון חוגג והולך כל הרגל

2.

Citation (cont. - Beis Shamai): Also Chagigah does not have a fixed time, for if one did not offer it on the first day, he may bring it any time during the festival!

אמרו להם ב"ה כיון שאם לא חג ברגל אינו יכול לחוג אחר הרגל היינו זמנו קבוע

3.

Citation (cont. - Beis Hillel): Since if he did not offer it during the festival, he cannot offer it after the festival, this is considered a fixed time.

משמע דאף בחגיגה פליגי כדפי' רש"י (הגהה בגליון).

4.

Inference: This shows that they argue even about Chagigah, like Rashi explained.

5)

TOSFOS DH Ein Kohen Gadol Mislabesh b'Kelav

תוספות ד"ה אין כהן גדול (הגהת הב"ח) מתלבש בכליו

(SUMMARY: Tosfos explains that this refers to Bigdei Kohen Gadol.)

פרש"י בכלים נאים שלו ובביתו ובשוק שלא בשעת עבודה ולא בבגדי כהונה קאמר אלא שלא יתנאה באותו יום טבוח שיבינו הכל שאינו יום טוב

(a)

Explanation #1 (Rashi): He does not wear his nice garments in his house and in the market not at the time of Avodah. It does not discuss Bigdei Kehunah. Rather, he does not beautify himself on that Yom Tevo'ach, so everyone will understand that it is not Yom Tov.

וקשה למורי חדא דלישנא לא משמע הכי (הגהת הב"ח) דה"ל למינקט בכלים נאין

(b)

Question #1 (my Rebbi): The words connote unlike this. It should have said "nice garments"!

ועוד מאי איריא כהן גדול אפילו שאר אדם נמי

(c)

Question #2: Why does it say only the Kohen Gadol? Also others [should not beautify themselves]!

ונראה לו דבח' בגדים איירי שבימים טובים היה רגיל כהן גדול ללובשן כדי (הגהת הב"ח) לעבוד בשביל כבוד היום

(d)

Explanation #2 (my Rebbi): We discuss the eight Begadim. On Yom Tov, the Kohen Gadol normally wore them in order to serve, due to honor of the day;

אבל ביום טבוח לא היה לובשן כדי לעבוד שלא יתראה להיות יום טוב

1.

On Yom Tevo'ach he would not wear them in order to serve, lest it seem like it is Yom Tov.

וראיה לדבריו בירושלמי בפירקין א"ר יוסי בר בון בשם ריב"ל בכל יום כ"ג מתלבש בכליו והולך ומקריב תמיד של שחר

(e)

Proof - Citation (Yerushalmi - R. Yosi bar Bun citing Reish Lakish): Every day the Kohen Gadol wears his garments and goes and offers the morning Tamid.

אם יש שם נדרים ונדבות מקריב אותן והולך ואוכל בביתו ובא ומקריב תמיד של ערב

1.

Citation (cont.): If there are Nedarim and Nedavos, he offers them and goes and eats in his house. He comes and offers the afternoon Tamid.

רבי עוקבא בשם ריב"ל אמר לא היה עושה כן אלא בשבתות וי"ט

2.

Citation (cont. - R. Ukva citing Reish Lakish): He did so only on Shabbos and Yom Tov.

כלומר שלא היה רגיל ומתלבש בכליו ולעבוד אלא אז מפני כבוד היום אבל אי בעי מקריב בכל אות נפשו כדתנן ביומא (דף יד.) מקריב בראש

3.

Explanation: He would not normally wear his garments and serve, only then, due to honor of the day. However, if he wants, he offers whenever he wants, like the Mishnah says in Yoma (14a) "he had first precedence to offer."

וביום טבוח אף לכולי עלמא לא היה מתלבש שלא יכירו שהוא יום טוב.

i.

On Yom Tevo'ach, all agree that he did not wear [his garments], lest it seem that it is Yom Tov.

6)

TOSFOS DH Af Atzeres Yesh Lo Tashlumin

תוספות ד"ה אף עצרת יש לו תשלומין

(SUMMARY: Tosfos brings the Yerushalmi's proof that there is Tashlumin.)

בירושלמי אמר רבי יוסי בר בון דוד מת בעצרת והיו כל ישראל אוננין והקריבו למחר

(a)

Citation (Yerushalmi - R. Yosi bar Bun): David died on Shavuos, and all of Yisrael were Onenim, and they offered the next day!

כלומר מהתם משמע שהיה לו תשלומין

(b)

Explanation: This implies that there was Tashlumin.

וקשה לה"ר אלחנן תיפוק ליה בלאו הכי לא הקריבו בראשון כיון שהיה שבת כדמשמע בשבת בפרק במה מדליקין (שבת ל.) דבשבת נפטר דוד

(c)

Question (R. Elchanan): In any case they did not offer on the first day, for it was Shabbos, like it connotes in Shabbos (30a) that David died on Shabbos!

ושמא התם לית ליה הכי אלא פליג אהא.

(d)

Answer: Perhaps [R. Yosi bar Bun] argues with this [and holds that he did not die on Shabbos].

7)

TOSFOS DH Pazer Kashav

תוספות ד"ה פז"ר קש"ב

(SUMMARY: Tosfos explains how Shemini Atzeres is called an independent festival regarding Regel, Berachah and Shir.)

פרש"י רגל בפני עצמו שיש לו שם בפני עצמו ואינו בכלל סוכות

(a)

Explanation #1 (Rashi): Shemini Atzeres is called an independent Regel because it has its own name, and it is not included in Sukos;

וברכה היא ברכת המלך כדכתיב ביום השמיני שלח את העם וגו'

1.

"Berachah" refers to blessing the king, like it says "ba'Yom Shemini Shalach Es ha'Am [va'Yvarchu Es ha'Melech]."

וקשה לר"ת דהא בפ' לולב וערבה (סוכה דף מז. ושם) אמר כשם שחג טעון שיר קרבן ברכה ולינה אף שמיני עצרת טעון ברכה וקרבן ושיר ולינה

(b)

Question #1 (R. Tam) Citation (Sukah 47a): Just like Chag requires Shir, Korban, Berachah and Linah, also Shemini Atzeres requires Berachah, Korban, Shir and Linah;

מאי לאו זמן לא ברהמ"ז ותפלה

1.

Citation (cont.): Doesn't "Berachah" refer to Zman (Shehecheyanu)? No, it refers to [mentioning the festival in] Birkas ha'Mazon and Tefilah!

ועוד לישנא דנקט ברכה בפני עצמו משמע דאף בימים אחרים איתיה

(c)

Question #2: The words "a Berachah unto itself" connote that it applies also on other days.

והכי איתא בירושלמי ברכה בפני עצמו מאי היא א"ל זמן א"ל זמן כל שבעה מי איכא

(d)

Support: The Yerushalmi asked what is "a Berachah unto itself"?, and answered that it is Zman. It then asked "does Zman apply all seven days?!"

משמע דבברכת המזון ותפלה בעי למימר דאיכא כל ז'

1.

Inference: It holds that [Berachah] refers to Birkas ha'Mazon and Tefilah, which apply all seven days.

ומפרש לשם מנא ידעינן שהוא רגל דהא בכולהו כתיב וביום וכאן ביום ללמד שהוא רגל בפני עצמו

2.

It explains there how we know that it is an [independent] Regel, for [in the Korban Musaf of] all the other days it says "uva'Yom", and here it says ba'Yom, to teach that it is an independent Regel.

ונראה לר"ת ברכה ברכת המזון ותפלה שמזכירין את שמיני עצרת ורגל היינו לינה שטעון לינה בירושלים

(e)

Explanation #2 (R. Tam): Berachah refers to mentioning Shemini Atzeres in Birkas ha'Mazon and Tefilah. Regel refers to Linah, that one must lodge the night [after the last Yom Tov] in Yerushalayim.

ור"ח מפרש רגל לענין אבילות

(f)

Explanation #3 (regarding Regel - R. Chananel): Regel refers to Avelus.

והכא איתא בפרק בתרא דמועד קטן (דף כד:) הרי עברו עליו ערב החג והחג ושמיני שלו הרי כאן כ"א

(g)

Support: In Mo'ed Katan (24b), it says that [if one observed Shiv'ah one day before Sukos], the mourner has gone through Erev Chag, Chag, and the eighth day. [Each of these counts like seven days], so this is 21.

ושניהם יסד ר"ת במעריב שלו לינת שלשים ידחם כאשר אבלים ינחם

1.

R. Tam established both of these in his [Piyut for] Ma'ariv [of Shemini Atzeres] "Linas Sheloshim Yidchem ka'Asher Avelim Yenachem."

וברכת המלך לא בעי למיתני משום דנחית אשאר ימים וברכת המלך אינה לשם

(h)

Explanation: [The Gemara] did not teach Birkas ha'Melech, since it refers to [matters that apply to also] on other days, and Birkas ha'Melech does not apply then;

ולינה לא בעי למיתני לדברי רש"י ור"ח משום דפשיטא ליה

1.

It did not teach Linah according to Rashi and R. Chananel, because this is obvious! (Rashash questions this, for it taught Korban, even though it is explicit in the Torah!)

שיר פרש"י לא איתפרש ליה ור"ת מפרש דאומר מזמור שלו שלם דבשאר ימי החג אומר הומבה"י כדמפרש התם

(i)

Explanation (cont.): Rashi did not explain Shir. R. Tam explains that its Mizmor is complete, for on other days of the Chag (Chol ha'Mo'ed) one says HUMBH"Y, like it says there. (This is an acronym for Havu la'Shem, ul'Rasha, Mi Yakum, Binu Bo'arim, Hasirosi, Yimotu.)

שמתחיל ביום אחד מזמור ומסיים בשני וכאן כולו שלם

1.

[Sometimes] he begins a Mizmor on one day, and finishes it on another. (E.g. Mi Yakum and Binu Bo'arim are both parts of Tehilim 94.) Here (Shemini Atzeres), he says a full Mizmor.

ורבי עזריאל מצא שאמר למנצח על השמינית

(j)

Assertion: R. Ezri'el found that he says Lamenatze'ach Al ha'Sheminis (for the Shir for Shemini Atzeres).

מיהו אומר ר"י דהתם לא מדבר רק מה שאומר בפסוקי דזמרה כמו שמוסיפים מזמורים בשבת

(k)

Rebuttal (Ri): That was said regarding Pesukei d'Zimra, just like we add Mizmorim on Shabbos.

מ"מ משמע שהיו אומרים אותו במקדש כיון דנתקן לומר.

(l)

Defense: In any case, it connotes that they used to say it in the Mikdash, since it was enacted to say [it].

8)

TOSFOS DH Tafasta Mu'at Tafasta

תוספות ד"ה תפשת מועט תפשת

(SUMMARY: Tosfos explains why we adopt the smaller amount.)

לפי שיש בכלל מאתים מנה ומ"מ חשבון שבידך אמתי

(a)

Explanation #1: This is because 200 includes 100, so in any case the amount you took is correct [even if you should have taken more].

וי"מ דלמדה מרובה אין קצבה דלעולם תוכל להרבות אבל למועט יש סוף

(b)

Explanation #2: Some say that there is no limit to the larger amount. You can always add. However, there is a limit to the smaller amount.

ולא יתכן דבת"כ פליגי תנאי בהא גבי זבה

(c)

Rejection: Tana'im argue in Toras Kohanim about a Zavah.

ימים מיעוט ימים שנים יכול מרובים

1.

Citation (Toras Kohanim) Suggestion: "Yamim" cannot refer to less than two. Perhaps it refers to many days!

א"ר עקיבא כל שמשמעו מרובה ומשמעו מועט תפשת מרובה לא תפשת

2.

Citation (cont. - R. Akiva): Whatever connotes many or few, if you seized the many, you did not seize.

א"ר יהודה שתי מדות אחת כלה ואחת אינה כלה מודדין במדה כלה ואין מודדין בשאינה כלה

3.

Citation (cont. - R. Yehudah): If there are two measures, one with a limit and one without a limit, we measure with the one with a limit, but not with the one without a limit.

א"ר נחמיה וכו' למה בא הכתוב לפתוח או לנעול.

4.

Citation (cont. - R. Nechemyah): ... Does the verse come to open or to lock? (Malbim - if you will say that it is more than two, the Torah concealed the number.)

5.

(Note: Seemingly, Explanation #2 is like R. Yehudah. Perhaps Tosfos rejects this, for the Gemara applies Tafasta Mu'at even when the larger amount has a limit, i.e. in our Sugya, it is at most eight! However, he could have rejected Explanation #2 from our Sugya itself, like Tosfos in Sukah (4b) did!)

9)

TOSFOS DH Af Chag ha'Sukos Ta'un Linah

תוספות ד"ה אף חג הסוכות טעון לינה

(SUMMARY: Tosfos brings another source for this.)

אתיא כראב"י ור"מ דאילו לת"ק ור"ש וראב"ש בפ"ק דר"ה (דף ה. ושם) נפקא להו מדכתיב ופנית בבוקר כל פינות שאתה פונה לא יהו אלא לבקר

(a)

Explanation: This is like R. Eliezer ben Yakov and R. Meir. According to the first Tana, R. Shimon and R. Elazar b'Rebbi Shimon (Rosh Hashanah 5a), we learn from "u'Fanisa va'Boker v'Halachta l'Ohalecha" - whenever you turn (i.e. you are permitted to return), it is only in the morning.

והכי נמי מרבה התם בפסחים (דף צה:) פסח שני אין צריכא קרא.

1.

From there we include in Pesachim (95b) that Pesach Sheni requires Linah, without a verse. (We rely on u'Fanisa.)

17b----------------------------------------17b

10)

TOSFOS DH di'Chsiv u'Fanisa va'Boker

תוספות ד"ה דכתיב ופנית בבקר

(SUMMARY: Tosfos discusses the Chiyuv Linah during the Regel.)

פרש"י בחוש"מ דאי ביום טוב אסור משום תחומין

(a)

Explanation #1 (Rashi): The verse means [that one returns] on Chol ha'Mo'ed. It cannot mean on Yom Tov, for it is forbidden due to Techumim. (One may not go more than one or 12 Mil outside the city on Yom Tov.)

ולא יתכן דהתינח לר"ע לרבנן מאי איכא למימר דליכא איסור תחומין דאורייתא

(b)

Objection: This is possible only according to R. Akiva. According to Rabanan, how can we answer? [They hold that] there is no Isur Techumim mid'Oraisa!

וי"מ די"ב מילין אית להו שפיר לרבנן תחומין

(c)

Answer: Some say that they hold that the Techum of 12 Mil [is mid'Oraisa].

והכי איתא בירושלמי המחוור מכולן י"ב מילין כנגד מחנה ישראל

(d)

Support: It says so in the Yerushalmi "the clearest opinion is 12 Mil, corresponding to Machaneh Yisrael."

והש"ס שלנו לא ס"ל

(e)

Objection: The Bavli disagrees.

דהא בפ' כלל גדול (שבת סט.) גבי שכח עיקר שבת דבעי דידע ליה לשבת במאי דידע לה

(f)

Source #1: In Shabbos (69a) regarding one who forgot the Ikar of Shabbos (he forgot all of the Melachos), the Gemara asks "in what sense did he know that it is Shabbos?";

בתחומין ואליבא דר"ע ולא קאמר לדברי הכל

1.

It answers that he knew that Techumim are forbidden, according to R. Akiva. It does not say according to everyone!

וכן בפ' בתרא דביצה (דף לו:) גבי אין רוכבין מוקי טעמא בגמרא שמא ילך מחוץ לתחום

(g)

Source #2: Also in Beitzah (36b), regarding one may not ride [on an animal on Shabbos and Yom Tov], the Gemara said that this is lest he leave the Techum;

ופריך ש"מ תחומין דאורייתא אלא גזירה שמא יחתוך זמורה

1.

The Gemara tried to infer that Techumim are mid'Oraisa, but rejected this. Rather, it is a decree lest one break off a branch.

אלמא דרבנן לא מודו כלל בתחומין

2.

Inference: Rabanan do not agree at all about Techumim [mid'Oraisa].

ובפ"ק דר"ה (ד' ה.) פרש"י דאי בי"ט (הגהת הב"ח) פשיטא [שהרי הוא יום] שיתחייב להתראות פנים בעזרה

(h)

Explanation #2 (Rashi in Rosh Hashanah 5a): The verse cannot mean [that one returns] on Yom Tov, for during the day he must appear in the Azarah!

ור' עזריאל מצא בתוספתא דתני דאחר (הגהת הרש"ש) יום טוב האחרון חוזרין לבתיהן כדכתיב ביום השמיני שלח את העם (מלכים א ח)

(i)

Explanation #3 (R. Ezriel, from a Tosefta): After the last Yom Tov they return to their houses, like it says "ba'Yom ha'Shemini Shalach Es ha'Am";

יכול שאין טעונים לינה

1.

Citation (Tosefta) Suggestion: Perhaps they do not require Linah!

ת"ל וביום עשרים ושלשה לחדש שלח את העם הא כיצד נפטרו מבע"י (הגהת הב"ח) והשכימו והולכי' למחרת יום שמיני שהוא כ"ג

2.

Citation (cont.) Rejection: "Uva'Yom Esrim v'Sheloshah la'Chodesh Shalach Es ha'Am." How was this? During the day they received permission [from the king to leave], and rose early and went [home] on the day after Shemini [Atzeres], i.e. the 23rd.

ועוד הביא הר"י ראיה מההיא דלולב וערבה בשמעתא (הגהת הב"ח) דאמר זמן בשמיני של חג שהבכורים טעונין לינה

(j)

Support #1 (for R. Ezriel, that Linah is only one night): The Ri brought a proof from the Sugya [in Perek] Lulav and Aravah (Sukah 47a) of saying Zman on Shemini Atzeres, [which says] that Bikurim require Linah;

משמע לינה דומיא דבכורים שהם לילה אחת (הגהת הב"ח)

1.

Inference: Linah [of Regalim] resembles [Linah of] Bikurim, which is one night.

ועוד תני בספרי בפרשת ראה והלכת לאהליך מלמד שטעונין לינת רגלים

(k)

Support #2 - Citation (Sifri): "V'Halachta l'Ohalecha" teaches that the Regalim require Linah;

אין לי אלא אלו מניין לרבות עופות ומנחות יין לבונה ועצים תלמוד לומר ופנית בבוקר כל פינות שאתה פונה לא יהיו אלא מן הבקר ואילך

1.

Citation (cont.): What is the source to include [Korbanos of] birds, Menachos, wine, Levonah (frankincense) and wood? It says "u'Fanisa va'Boker" - whenever you [re]turn, it is only from the morning and onwards.

רבי יהודה אומר יכול יהא פסח קטן כו'

2.

Citation (cont. - R. Yehudah) Suggestion: Perhaps Pesach Katan (i.e. Sheni, requires Linah...)!

ומשמע מיהא דלינת רגלים אינו רק דומיא דהני והיינו לילה אחת (הגהת הב"ח)

3.

Inference: Linah of Regalim is only like these others, i.e. one night.

וכי מקשה פ' לולב וערבה (סוכה מז:) זמן כל ז' ימים מי איכא

(l)

Implied question: In Sukah (47b), the Gemara asked "does Zman apply all seven days?!" (What was difficult? Also Linah is not all seven days!)

הוה מצי לאקשויי וליטעמיך לינה אלא דלא חש לאקשויי כלל

(m)

Answer: The Gemara could have asked "[also] according to you, Linah [is not all seven days]!" Rather, it was not concerned to ask at all.

ויש להקשות דאמרינן בזבחים פרק דם החטאת (דף צז.) דרבי טרפון אומר אם בשל בה מתחלת הרגל כו' מותר לבשל בה בסוף הרגל

(n)

Question: In Zevachim (97a), R. Tarfon says "if one cooked [Kodshim] in a pot from the beginning of the Regel... one may cook in it at the end of the Regel. (We are not concerned for absorptions of Nosar in the pot.)

מ"ט דכתיב ופנית בבקר הכתוב עשאן בקר אחד

1.

Citation (97a): We learn from "u'Fanisa va'Boker" - the verse makes all of them like one morning.

אלמא מדלענין נותר מחשב יום אחד משמע שטעון לינה כל ז'

2.

Inference: Since regarding Nosar they are considered one day, this connotes that Linah is required all seven days!

ותירץ הר"י דלפי המסקנא משני התם טעמא אחרינא משום שכל יום ויום נעשה גיעול לחברו

(o)

Answer #1 (Ri): In the conclusion, we give another answer there, because what he cooked every day Kashered the absorptions of the previous day.

והר"ר אלחנן תירץ דב' ענייני לינה הם אחת משום יום טוב והשנית משום קרבן שטעון לינה והתם אף בחוש"מ

(p)

Answer #2 (R. Elchanan): There are two matters of Linah. One is due to Yom Tov, and the other is due to [offering] a Korban, which obligates Linah, and this is even on Chol ha'Mo'ed. (Maharsha - if one entered the Mikdash on Yom Tov Rishon, he must stay seven days due to Yom Tov. If he entered and offered during Chol ha'Mo'ed, he must stay one night due to the Korban. Sefas Emes - Linah due to Yom Tov is one night. Most people offer Korbanos every day of the Regel (e.g. for Simchah), so every night they must stay.)

והכי משמע בההיא דבכורים דתני (הגהת הב"ח) לינה וקרבן משמע שטעונין לינה משום יום טוב

(q)

Support #1: The teaching of Bikurim connotes like this. It taught Linah and Korban. This connotes that it requires Linah due to Yom Tov. (Si'ach Yitzchak - the day that one brings Bikurim, it is like Yom Tov for him, like the Yerushalmi says.)

וכן מצינו בירושלמי גבי ההיא משנה דבכורים הדא דתימא (הגהת הב"ח) כשאין עמהן קרבן אבל יש עמהן קרבן בלא כך טעונין לינה מחמת הקרבן.

(r)

Support #2: The Yerushalmi says regarding the Mishnah of Bikurim "this is when there is no Korban with them. If there is a Korban with them, without this (Linas Bikurim), they require Linah due to the Korban."

11)

TOSFOS DH Nifshot Minah d'Chada Yoma Tevo'ach

תוספות ד"ה נפשוט מינה דחד יומא טבוח

(SUMMARY: Tosfos explains why we did not ask from the Mishnah.)

וממתני' לא אלימא ליה לאקשויי ומודים כשחל להיות בשבת שיום טבוח לאחר השבת

(a)

Implied question: Why doesn't he ask from the Mishnah? They agree that when [Shavuos] is on Shabbos, Yom Tevo'ach is after Shabbos (and the Kohen Gadol does not wear his garments).

ואי אית ליה תשלומין כל שבעה ימתינו עד תרי בשבת דאין בו משום צדוקין (הגהת הב"ח)

1.

If there is Tashlumin all seven days, they should wait until Monday, when there is no problem due to Tzedukim!

וי"ל דהא לא רצו כל כך לאחר.

(b)

Answer: They did not want to delay so much.

12)

TOSFOS DH Amrah Torah Mene Yamim v'Chulei

תוספות ד"ה אמרה תורה מנה ימים וכו'

(SUMMARY: Tosfos brings a challenge to our text, but defends it.)

היה קשה להרב רבינו משולם היכן אמרה תורה למנות ימים לקדש חדש

(a)

Question (R. Meshulam): Where did the Torah say to count days to be Mekadesh the month?

והיה מגיה מנה שנים וקדש יובל

(b)

Explanation #1: [Due to this] he corrected the text to say "count years to be Mekadesh Yovel."

והכי איתא בתורת כהנים דמצוה למימני שמיטין לקדש יובלות

(c)

Support - Citation (Toras Kohanim): It is a Mitzvah to count Shemitos to be Mekadesh Yovelos.

וכן היה מגיה בפ"ק דר"ה (דף ה.) ובמנחות (דף סה: ושם) בשמעתא דצדוקין שהיו אומרים עצרת לאחר השבת

(d)

Consequence: [R. Meshulam] corrected the text also in Rosh Hashanah (5a) and Menachos (65b) in the Sugya of Tzedukim, who used to say that Shavu'os is after Shabbos.

אך קשה לר"ת למחוק הספרים ולהגיה גירסא שאינה בשום מקום

(e)

Objection (R. Tam): It is difficult to erase [the text in] Seforim, and change to a text not found anywhere!

ומפרש דודאי ר"ח נמי דאורייתא הוא למימני ביה יומי

(f)

Explanation #2 (R. Tam): Surely, there is a Torah Mitzvah also to count days for [Kidush of] Rosh Chodesh!

וכדאמרינן בפ"ק דמגילה (דף ה.) מנין שאין מחשבין שעות לחדשים ת"ל עד חדש ימים ימים אתה מונה ואי אתה מונה שעות

1.

Citation (Megilah 5a): What is the source that we do not count hours towards months? It says "Ad Chodesh Yamim" - you count days, and not hours.

ואל תתמה על הלשון שאע"פ שאין רק דרשה

(g)

Implied question: If so, the words ["the Torah said"] are astounding. It is only a Drashah!

מצינו כי האי לישנא בפרק בתרא דמגילה (דף כט:) אמרה תורה חדש והביא קרבן מתרומה חדשה

(h)

Answer: We find such words in Megilah (29b) "the Torah said Chadesh (restart) and bring a Korban from the new Terumah (Machatzis ha'Shekel)."

אף על פי שאותה (הגהת הב"ח) דרשה אינה פשוטה שהרי צדוקין חולקין בה לומר שהיחיד מתנדב ומביא תמיד הר"ר אלחנן

(i)

Strengthening of answer: That Drashah is not so simple, for the Tzedukim disagree, and [expound it to] say that an individual may volunteer and bring the Tamid [from his money. Even so, it says "the Torah said."] This is from R. Elchanan.

וכן יש לגרוס כאן חדש למנוייו שכן מצינו בפ"ק דר"ה (דף י:) דגמרינן לענין נטיעה (הגהת רש"א) מה חדש למנוייו אף שנה למנוייה.

(j)

Defense (of our text): Also here, the text says "a month is composed of [a whole number of] Menuyav (what is counted towards it, i.e. days)", for so we find in Rosh Hashanah (10b) that we learn about a young tree "just like a month is li'Mnuyav, also a year is li'Mnuyav."

13)

TOSFOS DH Af Atzeres li'Mnuyav

תוספות ד"ה אף עצרת למנוייו

(SUMMARY: Tosfos explains that this refers to Tashlumin for the Korban.)

לענין קרבן קאמר דאי לענין יום טוב לא צריך קרא.

(a)

Explanation: This refers to the Korban. Regarding Yom Tov, we do not need a verse [that it is only one day].

14)

TOSFOS DH Mitzvah Lemimni Yomei u'Mitzvah Lemimni Shavu'ei

תוספות ד"ה מצוה למימני יומי ומצוה למימני שבועי

(SUMMARY: Tosfos explains why we do not learn from Yovel.)

ותרוייהו איתנהו יומי לקדש עצרת שבועי לתשלומין

(a)

Explanation: Both of these are fulfilled. [The count of] days is for Shavu'os, and weeks for Tashlumin.

והקשה הר"ר אלחנן ליגמר מיובל דלא מקדשין ליה לענין שמיטין רק לשנים

(b)

Question (R. Elchanan): We should learn from Yovel. We are not Mekadesh it regarding Shemitos, rather, only for years;

וא"כ לא לימני (הגהת הב"ח) כלל הכא מנין שבועי לקדש

1.

If so, here we should not count the weeks at all to be Mekadesh [them for Tashlumin, or anything else]!

ותירץ דלהכי אצטריך חג השבועות לומר שמקדשין בו ימים ושבועות

(c)

Answer #1 (R. Elchanan): We need Chag ha'Shavu'os to teach that we are Mekadesh days and weeks.

דאי לא תימא הכי למה לי קרא מדרשה דחג השבועות

(d)

Proof: If you would not say so, why do we need the Drashah of Chag ha'Shavu'os? (Bach - if we are not Mekadesh a week for Tashlumin for Shavuos, why does it say Chag ha'Shavu'os together with Chag ha'Matzos and Chag ha'Sukos?)

דמדרשה דרבה בר שמואל ומנה ימים וקדש חדש לאפוקי מלבן של צדוקין

1.

The Drashah of Rabah bar Shmuel "count days to be Mekadesh the month" [does not teach that there is one day for Tashlumin. Rather, it] refutes the Tzedukim! (Just like the date on which we start counting a month is known, also the date on which we start counting to Shavuos, i.e. we do not wait for Sunday, like the Tzedukim say.)

ועי"ל דלא גמרינן מיובל דדנין ימים מימים עצרת מחדש ואל יוכיח יובל דשנים נינהו

(e)

Answer #2: We do not learn from Yovel, for we learn days from days, i.e. Shavu'os from a month. We do not learn from Yovel, which is years.

ומהכא שמעינן דמצוה למימני יומי ושבועי בספירת העומר דקי"ל כאביי.

(f)

Pesak: From here we learn that it is a Mitzvah to count days and weeks in Sefiras ha'Omer, for we hold like Abaye.

15)

TOSFOS DH Ela Lav l'Tashlumin

תוספות ד"ה אלא לאו לתשלומין

(SUMMARY: Tosfos brings that there is an Isur mid'Rabanan of Melachah.)

דשרי לקצור ולעשות מלאכה ביום טבוח

(a)

Explanation: It is permitted to reap and do Melachah on Yom Tevo'ach.

ומסיים בה בירושלמי א"ר יוסי ברבי בון ובלבד שיכלם לעיסתו

(b)

Citation (Yerushalmi - R. Yosi b'Ribi Bun): However, this is only if his dough finished;

כהדא דתנינן כל (הגהת הב"ח) איניש דליהוו עלוואי אעין ובכורים פי' האומר הרי עלי (הגהת הב"ח) עצים למזבח וגיזרין למערכה אסור בהספד ובתענית ומלעשות מלאכה בו ביום

1.

This is like we taught "anyone who has [a vow] upon him wood or Bikurim", i.e. he said "it is upon me to bring wood for the Mizbe'ach or logs for the Ma'arachah", that day he may not eulogize, fast or do Melachah."

כלומר דאף (הגהת הב"ח) על פי שהתורה התירה מלאכה לתשלומין לא מצי למיעבד רק לצורך אכילתו אם כלה עיסתו

2.

Even though the Torah permitted Melachah on [the day of] Tashlumin, one may do only what is needed for him to eat, if his dough finished;

כמו שמצינו שאסור לאדם לעשות מלאכה ביום הקריבו את קרבנו

i.

This is like we find that one may not do Melachah on the day he offers his Korban.

והא דקאמר בסמוך ואי מדר"א הוה אמינא מה תשלומין בחג המצות אסור בעשיית מלאכה אף של עצרת היינו (הגהת הב"ח) מדאורייתא

3.

Implied question: It says there "if only from R. Elazar's teaching, one might have thought that just like during the Tashlumin of Pesach, Melachah is forbidden, also during the Tashlumin of Shavu'os", i.e. mid'Oraisa!

ואף על גב דחול המועד אינו אלא מדרבנן בדבר שאינו אבוד משום שביעי דאורייתא נקטיה

4.

Even though [the Isur Melachah of] Chol ha'Mo'ed for something that is not Devar ha'Avud is only mid'Rabanan, it says [that Melachah is forbidden during the Tashlumin of Pesach] due to the seventh day.

אבל מ"מ אף הש"ס שלנו לא פליג בהא דמדרבנן מיהא מיתסר יום טבוח כדפרישית.

5.

In any case the Bavli does not argue about this, that mid'Rabanan Yom Tevo'ach is forbidden, like I explained.

16)

TOSFOS DH v'Itztrich d'R. Eliezer ben Yakov v'Itztrich d'R. Oshaya

תוספות ד"ה ואצטריך דראב"י (הגהת הב"ח) ואיצטריך דרבי אושעיא

(SUMMARY: Tosfos explains why this is needed in addition to Rabah bar Shmuel's Beraisa.)

הקשה הר"ר אלחנן מברייתא דלעיל ליעבד צריכותא דתני רבה בר שמואל ועל ר"א בן יעקב

(a)

Question (R. Elchanan): From the Beraisa above that Rabah bar Shmuel taught (the Torah said to count days...) and R. Eliezer ben Yakov (Mikra Kodesh on which one may reap), we can show why both are needed;

וחג השבועות דאמר ר"א אמר רבי (הגהת מהרש"א) אושעיא למה לי דמשמע מיניה שיש לו תשלומין כל ז'

1.

Why do we need Chag ha'Shavuos, from which R. Elazar in the name of R. Oshaya (17a) learned [from Pesach, that Shavu'os] has Tashlumin all seven days?

וי"ל דההיא ברייתא אתיא לסתור דרשת הצדוקין במנחות (דף סה: ושם).

(b)

Answer: That Beraisa comes to refute the Tzedukim's Drashah in Menachos (65b, that Shavu'os is also on Sunday).

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF