12th CYCLE DEDICATION:
 
CHAGIGAH 16 - dedicated by Ari Friedman and family of Lawrence, N.Y., in memory of Ari's father, Reb Yakov Yosef ben Rav Nosson Neta Z'L, in honor of his second Yahrzeit (1 Iyar 5767). Always brimming with joy and generosity, Jack Friedman exemplified true Ahavas Yisrael and Ahavas Chesed. May he be a Melitz Yosher for his children and grandchildren and all of Klal Israel.

1)

TOSFOS DH ki'Vnei Adam

תוספות ד"ה כבני אדם

(SUMMARY: Tosfos explains why we did not count sleeping and excreting like people.)

הוה מצי למיחשב ישנים ומוציאין ריעי כבני אדם כדלקמן גבי דדמי לבהמה

(a)

Implied question: We could have counted that they sleep and excrete like people, like it says below regarding ways in which people resemble animals!

ואיכא למימר דהוי בכלל הני

(b)

Answer: We can say that they are included in these (dying and eating);

ואף לקמן לא הוה חשיב ליה אלא משום דבעי אשכחי' שלשה דומין לבהמה. הר"ר אלחנן.

1.

Also below, we count it (excreting) only in order to find three ways in which they resemble animals! (Really, it is included in eating.)

2)

TOSFOS DH v'Ya'aseh Mah she'Libo Chafetz

תוספות ד"ה ויעשה מה שלבו חפץ

(SUMMARY: Tosfos explains that then, he does his desire.)

לגמרי משמע דמוטב לו לאדם שיעשה חפצו בסתר ולא בפרהסיא

(a)

Explanation #1: This connotes that he does totally what he wants. It is better that he do his desire in private, and not in public.

ולא כפר"ח דשילהי פ"ק דקדושין (דף מ. ושם) דפירש דח"ו שהיה מתיר לעשות עבירה

(b)

Explanation #2 (R. Chananel, in Kidushin 40a): Heaven forbid, we do not permit him to do an Aveirah!

אלא קאמר ילבש שחורים וילך למקום אחר דלבישת שחורים ואכסנאות משברין לבו ולא יבא לידי עבירה ויוכל לעשות

1.

Rather, it says that he should wear black clothes and go elsewhere, for wearing black clothes and deportation break (humble) the heart, and he will not come to transgress;

מעכשיו מה שלבו חפץ דודאי אין יצרו מתגבר עליו

i.

Now he may do what his heart desires. Surely, his Yetzer will not overpower him!

וסוגיא דשמעתא אינו משמע כדבריו הכא ובריש פרק בתרא דמועד קטן (דף יז. ושם).

(c)

Rebuttal: Our Sugya connotes unlike this, and also Mo'ed Katan 17a.

3)

TOSFOS DH b'Kohanim bi'Zman she'Beis ha'Mikdash Kayam

תוספות ד"ה בכהנים בזמן שבית המקדש קיים

(SUMMARY: Tosfos explains that outside the Mikdash it is forbidden due to distraction.)

מכאן קשה על פרש"י דפ"ג דמגילה (דף כד:) על ההיא דתנן ידיו בוהקניות לא ישא כפיו ופי' משום שהעם מסתכלין בו ואמרינן בחגיגה המסתכל בכהנים בשעה שנושאין כפיהן עיניו כהות

(a)

Explanation #1 (Rashi, in Megilah 24b): The Mishnah says that one with white patches on his hands may not give Birkas Kohanim. This is because people look at him, and it says in Chagigah that one who looks at the Kohanim at the time of Birkas Kohanim, his eyes weaken.

והא ליתא דמסקינן דוקא בזמן שבית המקדש קיים ואילו התם בגבולים

(b)

Rebuttal: We conclude that this (the eyes weaken) is only when the Mikdash stands. There, we discuss [even] outside the Mikdash;

מדמקשי מיניה בגמרא מההיא דהוה בשיבבותיה דרב הונא והוה פריס ידיה ומשני דלמא דש בעירו הוה

1.

Proof: We asked there from a Kohen in the neighborhood of Rav Huna who used to give Birkas Kohanim, and answered that perhaps he was known in his city.

ונראה לפרש דאף בגבולין מיתסר משום היסח הדעת

(c)

Explanation #2: Even outside the Mikdash it is forbidden due to Hesech ha'Da'as (distraction).

והכי איתא בירושלמי דהתם א"ר יוסי הדא אמרה שאסור להסתכל בכהנים בשעה שהם מברכין את העם

(d)

Support - Citation (Yerushalmi - R. Yosi): This teaches that one may not look at the Kohanim at the time they bless the nation.

א"ר חגי כלום אמר אלא משום היסח אנא מסתכל ולא מסחנא דעתאי.

1.

Citation (cont. - R. Chagai): It is forbidden only due to distraction. I can look, and I will not divert my mind!

4)

TOSFOS DH Yosi ben Yo'ezer v'Chulei

תוספות ד"ה יוסי בן יועזר כו'

(SUMMARY: Tosfos brings from the Yerushalmi that this was the first argument.)

בירושלמי אמר בראשונה לא היה מחלוקת אלא על הסמיכה בלבד ועמדו שמאי והלל ועשו ד'

(a)

Citation (Yerushalmi): At first, there was an argument only about Semichah. Hillel and Shamai arose, and made four [arguments].

משרבו תלמידי שמאי והלל שלא שמשו כל צורכן רבו מחלוקות בישראל ונחלקו לב' כיתות

(b)

Citation (cont.): After there were many Talmidim of Shamai and Hillel who did not serve [their Rebbeyim] enough, arguments increased in Yisrael, and they were divided into two schools.

ויש לתמוה הרי נחלקו כבר בימי שאול על מלוה ופרוטה (סנהדרין יט.)

(c)

Question: They argued already in the days of Sha'ul about one who is Mekadesh a woman with a loan and a Perutah [whether it is valid Kidushin, for she intends for the Perutah, or it is invalid, for she intends for the loan!]

ושמא כיון דשאול ובית דינו הוו סברי דעתו אמלוה ולא היה אדם חולק עליו רק לפי סברת דוד לא מתקרי מחלוקת

(d)

Answer: Perhaps source Sha'ul and his Beis Din held that she intends for the loan, and the only one who argued was David, it is not called an argument.

ומה שאמר בירושלמי ועמדו שמאי והלל ועשו ד' לא מצינו בפ"ק דשבת (דף יד:) רק שלשה דברים שנחלקו בהן.

(e)

Observation: The Yerushalmi says that Hillel and Shamai arose, and made four [arguments]. In [the Bavli, in] Shabbos (14b) we find only three things that they argued about. (Turei Even cites Shabbos 15a, which says that they argued about three new matters, and also about Semichah! Perhaps Tosfos understood the Yerushalmi to mean that they argued about four new matters - PF.)

5)

TOSFOS DH Shenayim mi'Zugos ha'Acharonim she'Amru Lismoch Nesi'im Hayu

תוספות ד"ה שנים מזוגות האחרונים שאמרו לסמוך נשיאים הוו

(SUMMARY: Tosfos explains why it mentions Shamai before Hillel.)

ואל תתמה על הא דחשיב שמאי מקמי הלל והלל נשיא לכ"ע

(a)

Question: Why is Shamai mentioned before Hillel? All agree that Hillel was the Nasi!

איכא למימר בהיות כי ג' מזוגות הראשונים אשר אמרו שלא לסמוך היו נשיאים ושמאי סבר כוותייהו נקט ליה בראשונה

(b)

Answer: Since three of the first Zugos (pairs of the Nasi and Av Beis Din) who said not to do Semichah were Nesi'im, and Shamai held like them, he was mentioned first;

ואגב דנקט ליה הכא בראשונה חשיב ליה בכל מקום שמאי מקמי הלל

1.

Since he was mentioned first here, in every place he is mentioned before Hillel.

והכא ליכא למיטעי לפי שנכנס במקום מנחם דחשיב אחר הלל וא"כ אב ב"ד היה וכן שמאי נמי הכי.

2.

Here one cannot err, for he entered in place of Menachem, who was mentioned after Hillel. If so, he (Menachem) was Av Beis Din, and also Shamai was.

16b----------------------------------------16b

6)

TOSFOS DH Er'eh bi'Nechamah

תוספות ד"ה אראה בנחמה

(SUMMARY: Tosfos explains that this is abbreviated.)

לישנא קלילא הוי דשבועה בלשון קצר כלומר לא יוכל לראות בנחמות ציון אם לא עשה זה

(a)

Explanation: This is an abbreviated expression of a Shevu'ah. He means that he will not be able to see the consolations of Tziyon if he did not do this.

ודומה לו אקפח את בני שהלכה זו מקופחת בישראל דרבי טרפון בשמעתא דמרדעת בפ"ק דשבת (דף יז. ושם)

(b)

Support #1: Similarly, we find that R. Tarfon said "I will bury my sons that this Halachah is distorted in Yisrael" (Shabbos 17a. He means that he will bury them if the Halachah is not distorted.)

ודוגמא מצינו לשון המקרא ואולם חי אני וימלא כבוד ה' וגו' אם יראו וגו' (במדבר יד).

(c)

Support #2: We find such an expression in a verse "v'Ulam Chai Ani v'Yimalei Chevod Hash-m... Im Yir'u..." (He swore that they will not see the land.)

7)

TOSFOS DH Im Lo Haragti Ed Zomem

תוספות ד"ה אם לא הרגתי עד זומם

(SUMMARY: Tosfos explains why we did not how ask a pitfall came through a Tzadik.)

תימה אמאי לא מקשינן הכא השתא בהמתן של צדיקים אין הקדוש ברוך הוא מביא תקלה על ידן צדיקים עצמן לא כל שכן

(a)

Question: Why didn't the Gemara ask "Hash-m does not bring a pitfall even through the animal of Tzadikim, and all the more so through Tzadikim themselves!"?

כדפריך בגיטין (דף ז. ושם) ובחולין (דף ה: ושם)

1.

The Gemara asks this in Gitin (7a) and Chulin (5b).

וי"ל דלא שייך לאקשויי רק גבי דבר אכילה דגנאי הוא לצדיק דאוכל דבר איסור

(b)

Answer: Here it is not proper to ask this. We ask only regarding eating [Isur], for it is disgraceful for a Tzadik to eat Isur.

אבל דבר היתר בשעת האיסור לא פריך

(c)

Distinction: However, we do not ask about eating Heter when it is forbidden.

ולהכי לא פריך בר"ה (דף כא.) דאמר כמה בסים תבשילא דבבל בצומא רבא דמערבא

(d)

Support: This is why we did not ask in Rosh Hashanah (21a) "how nice smells the food in Bavel on the great fast in Eretz Yisrael!" (People in Bavel did not hear that Elul was made 30 days, and they ate on Yom Kipur, thinking that it was the 11th.)

ובערבי פסחים (פסחים קו: ושם) ברב ירמיה בר אבא דאישתלי וטעים קודם הבדלה

1.

[Also, we did not ask about R. Yirmeyah bar Aba, who forgot and tasted before Havdalah;

אף על גב דמיתתו באסכרא דאין דבר מגונה כל כך אכילת היתר בשעת האיסור.

2.

Even though one who does so [b'Mezid] will die through croup, it is not so disgraceful to eat Heter when it is forbidden.

8)

TOSFOS DH l'Machar Hu Mes

תוספות ד"ה למחר הוא מת

(SUMMARY: Tosfos explains why he did not prove this in his lifetime.)

הא דלא נקט כשאינני שם אין קולו נשמע

(a)

Implied question: Why didn't he say "when I am not there, his voice is not heard"? (This would immediately prove that it was his voice!)

משום שהיו אומרים לו דאינו צועק אלא בשעה שישנו שם

(b)

Answer: They would say that the Mes screams only when he (Yehudah ben Tabai) is there;

אבל השתא מדנקט מת שיהא גביה אז היה לו לצעוק.

1.

However, now that he said "after I die", and he will be by him, he should scream (if the voice was from the Mes).

9)

TOSFOS DH Av Beis Din Mi Ka Moreh Bifnei Nasi

תוספות ד"ה אב ב"ד מי קא מורה בפני נשיא

(SUMMARY: Tosfos brings two opinion in the Yerushalmi about which was the Nasi.)

הוראה לדין

(a)

Explanation: This refers to a ruling in judgment.

ובירושלמי אמר מאן דאמר יהודה בן טבאי נשיא עובדא דאלכסנדריא מסייע ליה

(b)

Citation (Yerushalmi): The one who says that Yehudah ben Tabai was the Nasi, the episode in Alexandria supports him;

דבני ירושלים בעון מנינא נשיא ולא קבלו עילוי ערק ואזל לאלכסנדריא

1.

Citation (cont.): Bnei Yerushalayim wanted to appoint him to be Nasi. He did not accept, and fled to Alexandria.

והיו בני ירושלים כותבין מירושלם הגדולה לאלכסנדריא הקטנה עד מתי ארוסי (הגהה בגליון) יושב אצלכם ואני יושבת עגומה עליו

2.

Citation (cont.): Bnei Yerushalayim wrote "from the great Yerushalayim to the small Alexandria, how long does my betrothed sit by you, and I sit sad due to him?!"

ומאן דתני שמעון בן שטח נשיא עובדא דאשקלון מסייע ליה

(c)

Citation (cont.): The one who says that Shimon ben Shetach was the Nasi, the episode in Ashkelon supports him;

ומייתי כולא עובדא שתלה פ' נשים מכשפניות ובסנהדרין (דף מד:) הביאו רש"י בנימוקו.

1.

It brings the entire episode in which he hung 80 female witches. Rashi brought it in his Perush on Sanhedrin (44b).

10)

TOSFOS DH Lo Mitztarifna

תוספות ד"ה לא מצטריפנא

(SUMMARY: Tosfos explains that he would not help overrule Shimon ben Shetach.)

לנטות אחרי רבים כדי לבטל דברי שמעון בן שטח.

(a)

Explanation: He would not side with the Rabim to overturn Shimon ben Shetach's words.

11)

TOSFOS DH Daber El Bnei Yisrael v'Samach

תוספות ד"ה דבר אל בני ישראל וסמך

(SUMMARY: Tosfos explains why this does not disqualify women for Shechitah.)

אבל בשחיטה ליכא למעט נשים מהאי טעמא אף על גב דסמיך טפי להקרבה מסמיכה

(a)

Implied suggestion: We should exclude women from Shechitah for this reason, for it is closer to offering than Semichah! (Rashash - i.e. therefore we should expound "Bnei Yisrael" to exclude women from Shechitah, rather than from Semichah!)

דהא בריש כל הפסולין (זבחים לב.) מרבינן נשים לשחיטה

(b)

Rejection: In Zevachim (32a) we include women for Shechitah. (Turei Even and R. Akiva Eiger say that we do not learn this there. Rashash answers that we say there that "Bnei Aharon" written regarding Kabalah excludes Benos Aharon. We infer there that Zarim may do Shechitah. We similarly infer that women may do Shechitah!)

וכן ליכא לאלופי שחיטה בבעלים דומיא דסמיכה

(c)

Implied question: Why don't we learn that the owner must slaughter his own Korban, just like Semichah (which the owner must do? Turei Even questions why this is relevant here, and points out that Menachos 19a asked this! Sefas Emes suggests that the text of Tosfos should ask why we don't disqualify Shechitah of woman due to the Hekesh of Shechitah to Semichah.)

דההוא היקש לא הוי אלא דרבנן.

(d)

Answer: The Hekesh [of Shechitah to Semichah] is only mid'Rabanan.

12)

TOSFOS DH La'asos Nachas Ru'ach l'Nashim

תוספות ד"ה לעשות נחת רוח לנשים

(SUMMARY: Tosfos discusses women doing Mitzvos from which they are exempt.)

וכגון שהיתה בהמה שלהן והשתא (הגהת הב"ח) דומה לסמיכה להיו' בבעלים

(a)

Explanation: The case is, it was their Korban. Now, this is like Semichah, which the owner does.

בפ"ק דקדושין (דף לא.) ובפ' בתרא דר"ה (דף לג.) פירשתי (הגהת הב"ח) דנשים דידן אם באות לעשות מצות עשה שהזמן גרמא ולברך עליהן אין ממחין בידם אף על גב דפטורות

(b)

Reference: In Kidushin (31a) and Rosh Hashanah (33a) I explained that our women, if they want to do a Mitzvas Aseh sheha'Zeman Gerama and bless on it, we do not protest, even though they are exempt;

ולא מיקרי ברכה לבטלה וכן משמע מהכא ועוד פירשתי התם [בר"ה] והארכתי.

1.

It is not called a Berachah l'Vatalah. Also here connotes like this. I explained and elaborated there in Rosh Hashanah. (Od Yosef Chai explains that either Tosfos holds that R. Yosi holds that women may do real Semichah, even though they are exempt, or that the Isur of Berachah l'Vatalah is only mid'Rabanan.)

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF