1)

TOSFOS DH u'Machyuhu Shisin Pulsin

תוספות ד"ה ומחיוהו שיתין פולסין

(SUMMARY: Tosfos explains why he was lashed.)

להודיע שאין לו (הגהת הב"ח) יכולת למטטרון יותר מאחריני.

(a)

Explanation: This was to show that Metatron has no more ability than other [angels].

2)

TOSFOS DH Shuvu Banim Shovevim

תוספות ד"ה שובו בנים שובבים

(SUMMARY: Tosfos brings the Yerushalmi, which discusses what led Acher to sin.)

בירושלמי מפרש למה אירע לו כך ואיכא טפי מקראות שדורש

(a)

Explanation: The Yerushalmi explains why this happened to him. It expounds many verses.

והיה הורג רבי תורה ואמר כל תלמיד דהוה חמי ליה משבח באורייתא (הגהת הב"ח) הוה קטיל

1.

Citation (Yerushalmi): He (Acher) used to kill Gedolei Torah (through Hash-m's name or witchcraft). Any Talmid he saw succeeding in Torah, he would kill him.

ולא עוד אלא דהוה על לבית ועדא הוה חמי טליא קמי ספרא והוה אמר מאן אלין יתבין עבדין הכא כו' וכיון דהוו שמעין כן הוון שבקין ליה ואזלין לון (הגהת הב"ח)

2.

Citation (cont.): Further, he went to the Beis Midrash and he saw children in front of a Rebbi, and would say "why are they doing sitting here? (They will not succeed in Torah. Rather, this one will be a builder...) When they heard this, they left.

וקאמר ליה לר"מ (הגהת הב"ח) מאי דכתיב ויוסף ה' (הגהה בגליון) את כל אשר לאיוב למשנה (איוב מב) ואמר לו שכפל לו ממונו

3.

Citation (cont.): He said to R. Meir "what is the meaning of "everything of Iyov, Hash-m gave double"? R. Meir said, He doubled his money;

והוא השיב שר"ע דריש ליה וה' ברך את אחרית איוב מראשיתו בזכות מצות ומעשים טובים שהיו בידו (הגהת הרש"ש) מראשיתו

4.

Citation (cont.): Acher responded 'R. Akiva expounded "Hash-m blessed the end of Iyov from his beginning", in the merit of his Mitzvos and good deeds that he initially had.'

ומייתי ליה טוב אחרית דבר מראשיתו ודריש ליה ר"מ לאדם שהוליד בנים בילדותו ומתו ובזקנותו הוליד ונתקיימו

5.

Citation (cont.): He brought "Tov Acharis Davar me'Reishiso" and R. Meir expounded this to refer to one who fathered children in his youth, and he fathered in his old age, and they lived;

ואמר לו ר"ע רבך לא כך דרש אלא טוב אחרית דבר כשהוא (הגהת הב"ח) טוב מראשיתו

6.

Citation (cont. - Acher): R. Akiva, your Rebbi, did not expound so. Rather, the end of a matter is good when its beginning was good;

[ובי] הוה המעשה אבויה אבי הוה מגדולי ירושלים וביום שבא למהולי קרא לכל גדולי ירושלים והושיבן בבית אחד ולר"א ולר' יהושע במקום אחר

7.

Citation (cont. - Acher): This was my episode (my beginning was bad). My father Avuyah was one of the Gedolim of Yerushalayim. On the day of my Bris, he called all of the Gedolim of Yerushalayim, and seated them in one house, and R. Eliezer and R. Yehoshua elsewhere.

מן דאכלין ושתין שרין מטפחין ומרקדים אמר ר' ליעזר לר' יהושע עד דאלין עסקין בדידהו נעסוק אנן (הגהת הב"ח) בדידן

8.

Citation (cont.): After they (in the first house) ate and drank, they sang, clapped and danced. R. Eliezer said to R. Yehoshua "while they engage in their [desires], we will engage in ours!

ישבו ונתעסקו בדברי תורה ירדה אש מן השמים והקיפה אותן אמר לון אבויה רבותיי מה באתם לשרוף את ביתי עלי (הגהת הב"ח)

9.

Citation (cont.): They sat and engaged in Torah. Fire descended from Shamayim and surrounded them. Avuyah said to them "my Rebbeyim! Did you come to burn my house?!"

אמרו לו ח"ו אלא יושבין היינו וחוזרין דברי תורה מתורה לנביאים ומנביאים לכתובים והיו הדברים שמחים כנתינתן מסיני לא באש נתנו

10.

Citation (cont. - R. Eliezer and Yehoshua): Heaven forbid! Rather, we were sitting and reviewing Divrei Torah, from Torah to Nevi'im and from Nevi'im to Kesuvim, and the matters were joyful like when they were given from Sinai. Wasn't the Torah given in fire?!

אמר להן אבויה (הגהת הב"ח) הואיל וכך כחה של תורה אם יתקיים הבן הזה לתורה אני מפרישו

11.

Citation (cont. - Avuyah): Since this is the power of Torah, if this son will survive, I will separate him for Torah.

ולפי שלא היתה כונתו לשמים לפיכך לא נתקיימו בו

12.

Citation (cont. - Acher): Since his intent was not [l'Shem] Shamayim, it (Torah) did not endure in him (Acher).

ובמקום שיש בגמרא שלנו אחורי הפרגוד יש לשם מאחורי בית קודש הקדשים

(b)

Distinction: Where the Bavli says [that he heard in back of the curtain\], the Yerushalmi says "in back of the Kodesh ha'Kodoshim."

עוד איתא התם שהיה רוכב ביוה"כ שחל להיות בשבת ושמע כו'

(c)

Citation (cont.): It says there also that he was riding on Yom Kipur that fell on Shabbos, and heard [a Bas Kol from the Kodesh ha'Kodoshim say "repent children, except for Elisha ben Avuyah, who knew My strength and rebelled against me]."

ומייתי ההוא דפרק קמא דקדושין (דף לט:) שראה אחד שנטל הבנים ושילח את האם וכי אייתי נפל ומת

1.

The Yerushalmi bring the episode cited in Kidushin (39b), in which he saw a man take the young [that a bird was sitting on, like his father requested, but first] he sent away the mother, and when he brought them, he fell and died. (The Yerushalmi does not say that his father requested them, but adds that beforehand, Acher saw a man take eggs without sending the mother, and he descended safely.)

ולא היה דורש כר' יעקב כדמייתי התם

2.

(Acher asked why the [latter] man did not receive long life, like the Torah promises for Kivud Av v'Em and Shilu'ach ha'Kan.) He did not expound like R. Yakov (that the Torah promises long life in the world to come).

ועוד איתא שראה לשון רבי יהודה הנחתום נתון בפי כלב והיינו גברא רבה דקדושין

(d)

Citation (cont.): He saw the tongue of R. Yehudah ha'Nachtom in a dog's mouth. This is the "great man" mentioned in Kidushin. (He concluded that there is no reward for Torah. Rashash - our texts say "Chutzpis the translator", but the text of Ein Yakov is like Tosfos cites.)

ורבי נתן אומר כשהיתה אמו מעוברת ממנו עברה לפני ע"ז והריחה מאותו המין ואכלה והיה אותו המין מפעפע (הגהת הב"ח) בגופה כעכנא

(e)

Citation (cont. - R. Noson): When his mother was pregnant with him, she passed in front of idolatry, and smelled something offered to idolatry. She ate it, and it bubbled in her body like snake venom.

ולבסוף חלה מתנונא ואמרו לו לר"מ רבך אבאיש אזל גביה לבקרתי' וא"ל חזור בך

(f)

Citation (cont.): Later, Acher fell sick. They told R. Meir "your Rebbi is sick." He went to visit him, and said "repent"!

אמר אי הדרנא מתקבלין אמר ליה והכתיב (תהלים צ) תשב אנוש עד דכא ותאמר שובו בני אדם בכה אלישע ונפטר

(g)

Citation (cont.): Acher asked "if I repent, will it be accepted?" R. Meir answered 'it says "Tashev Enosh Ad Daka va'Tomer Shuvu Vnei Adam." Elisha cried and died.

א"ר מאיר דומה שמתוך תשובה נפטר

1.

Citation (cont. - R. Meir): It seems that he died amidst Teshuvah!

וכי מן [דקברוניה] ירדה אש מן השמים ושרפה את קברו וא"ל לר"מ הא קיברא דרבך אייקד מה עבד אתא (הגהת הב"ח) וקא פריס גלימיה עליה ואמר ליני הלילה וגו'(רות ג)

(h)

Citation (cont.): After they buried him, fire descended from Shamayim and was burning the grave. They told R. Meir that his Rebbi's grave was burning. He spread his garment over it and said "spend the night";

ליני פה בעולם הזה שדומה ללילה והיה בבוקר לעולם הבא אם יגאלך טוב

1.

Citation (cont.): I.e. spend the night here in this world, which resembles night, and in the morning, in the world to come, if He will redeem you, Tov;

יגאל זה הקדוש ברוך הוא שנאמר טוב ה' לכל (תהלים קמה)

i.

Citation (cont.): This refers to Hash-m redeeming. It says "Tov Hash-m la'Kol".

ואם (הגהת הב"ח) לא יחפוץ לגאלך וגאלתיך אנכי

2.

Citation (cont.): If He does not want to redeem you, I will redeem you.

אמרו ליה אין [אמרין] לך בההיא עלמא למאן את בעי למקרבה קדמייתא לאבוך או לרבך

3.

Citation (cont.): They said to R. Meir "if they will tell you in that world (to come), whom do you want to draw close to you (to benefit him), to your father or your Rebbi [what will you say]?

אמר לון מיקרב לרבי קדמוי ובתר כן לאבא

4.

Citation (cont. - R. Meir): I will first draw close my Rebbi, and then my father.

א"ל ושמעינן לך א"ל ולא כן תנינן מצילין תיק הספר עם הספר מצילין אלישע בזכות תורתו.

5.

Citation (cont.): They asked him "will Shamayim agree?" He said "we learn this from a Mishnah! We save [from a fire on Shabbos] the case of a Sefer with the Sefer. [Likewise,] we save Elisha in the merit of his Torah.

15b----------------------------------------15b

3)

TOSFOS DH Ha b'Gadol Ha b'Katan

תוספות ד"ה הא בגדול הא בקטן

(SUMMARY: Tosfos discusses why Rav Yehudah excommunicated a Chacham of bad repute.)

והא דריש פ' בתרא דמו"ק (דף יז.) דהוו סנו שומעניה דשמתיה רב יהודה

(a)

Implied question: In Mo'ed Katan (17a), it says there was a Chacham of bad repute, and Rav Yehudah excommunicated him! (Why did he do so? Now, even Gedolim may not learn from him!)

איכא למימר דקטנים הוו דגרסי קמיה וחיישי' דלמא מימשכי

(b)

Answer #1: Ketanim learned from him. Rav Yehudah was concerned lest they be drawn [to his ways].

אי נמי אפילו הוו גדולים נידהו רב יהודה כיון שמצא מקום לנדותו ובדין היה כיון דסנו שומעניה, הר"ר אלחנן.

(c)

Answer #2: Even if Gedolim learned from him, Rav Yehudah excommunicated him, since he found a reason to do so. This was proper, since he had ill repute. This is from R. Elchanan.

4)

TOSFOS DH Kol Amar d'Naki Nachis Agav Imei

תוספות ד"ה כל עמר דנקי נחית אגב אימיה

(SUMMARY: Tosfos explains that this is one whose fear of Hash-m precedes his Chachmah.)

כלומר מי שיראתו קודמת לחכמתו חכמתו מתקיימת

(a)

Explanation: One whose fear precedes his Chachmah, his Chachmah endures;

ודואג ואחיתופל דלא מגני להו תורתן לפי שלא היה להם יראה כלל כדאיתא בסוטה פרק נוטל (דף כא.).

1.

The Torah of Do'eg and Achitofel did not protect them, for they did not have fear at all, like it says in Sotah (21a).

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF