PAST DEDICATION
BAVA METZIA 38-40 (10 Sivan) - dedicated by Mrs. Rita Grunberger of Queens, N.Y., in loving memory of her husband, Reb Yitzchok Yakov ben Eliyahu Grunberger. Irving Grunberger helped many people quietly in an unassuming manner and is dearly missed by all who knew him. His Yahrzeit is 10 Sivan.

1)

TOSFOS DH v'Chen Amar Rava

תוספות ד"ה וכן אמר רבא (כן הוא בדפוס ישן)

(SUMMARY: Tosfos concludes that the text says "Rabah".)

רש"י גרס וכן אמר רב ופליג אמ"ד בפ' מי שמת (ב"ב דף קמג: ושם ד"ה לא) נכסים ששבחו מחמת עצמן של אחין השבח לעצמן

(a)

Version #2: Rashi's text says "and so said Rav." He argues with the opinion in Bava Basra (143b) that property that improved due to the brothers themselves, they themselves get the Shevach;

וקאמר דאפי' שבחו מחמת טרחם של משביחין כי הכא דשתל פרדיסא השביחו לאמצע

1.

He [Rav] holds that even if they improved due to the toil of those who improved it, like here, that they planted an orchard, the Shevach is divided equally.

וזהו תימה שחולק רבא על רב דהתם רבא קאמר ולא מייתי התם מילתיה דרב

(b)

Question: This is astounding, that Rava argues with Rav, for there Rava spoke, and he did not bring Rav's teaching! (All Chachamim of Bavel were Talmidim of Rav or Shmuel, or their Talmidim. Rava was two generations after Rav. Surely, if he disagreed, he would explain why! This is even more difficult if our text is "Rava", for then he contradicts himself!)

ונראה דגרס רבה וכן בספר ר"ת

(c)

Answer - Version #3: It seems that the text says "Rabah", and so it says in R. Tam's text.

ולא מדברי רב חסדא הוא אלא (הגהת הב"ח) שהגמ' מביא שמעשה כיוצא בזה בא לפני רבה ופסק דהשביחו לאמצע כמו רב חסדא

(d)

Explanation: This is not from Rav Chisda's words. Rather, the Gemara brings that a similar episode came in front of Rabah, and he ruled that the Shevach is divided equally, like Rav Chisda;

והביאו הגמרא משום קושית אביי דא"ל אביי לרבה מי דמי כו' ולא חשש רבה מקושייתו (כן הוא בדפוס ישן) ודן דהשביחו לאמצע.

1.

The Gemara brought it due to Abaye's question. Abaye asked Rabah "are these similar?!..." Rabah was not concerned for his question, and ruled that the Shevach is divided equally.

2)

TOSFOS DH Igalgal Milsa

תוספות ד"ה אגלגל מלתא

(SUMMARY: Tosfos explains that this refers to Rav Chisda's ruling.)

פסק של רב חסדא ומטא לקמיה דרבי אמי.

(a)

Explanation: Rav Chisda's ruling disseminated, and it came in front of R. Ami.

3)

TOSFOS DH v'Chi Mah Eichpat Lehu l'Achbarim

תוספות ד"ה וכי מה אכפת להו לעכברים

(SUMMARY: Tosfos explains why Rabanan disagree.)

וטעמייהו דרבנן מפרש בירושלמי הני עכברי רשיעי נינהו כד חמיין עיבור לא מסתייהו דאכלי אלא קריין לחבריהון דאכלי עמהון

(a)

Explanation: The Yerushalmi explains Rabanan's reason. Mice are evil. When they see many Peros, it is not enough that they eat. Rather, they call their colleagues to eat with them!

והא דאמרינן בגמרא אמרו לו הרבה אובדות מהם הרבה מתפזרות מהם

(b)

Implied question: Why does it say in the Gemara "many spoil and many are scattered"?

י"ל דלדבריו דרבי יוחנן קאמר אפילו לית לך טעמא דמפרש בירושלמי מ"מ הרבה אובדות מהם.

(c)

Answer: They address R. Yochanan [ben Nuri] according to his reasoning. Even if you disagree with the reason of the Yerushalmi (mice are evil), in any case many [Peros] rot.

4)

TOSFOS DH Ela l'Kor Bilvad

תוספות ד"ה אלא לכור בלבד

(SUMMARY: Tosfos explains that he deducts proportional to the amount of Peros.)

וא"ת אם כן בפחות מכור נמי יוציא כמו לכור

(a)

Question: If so, also for less than a Kor, he should deduct like for a Kor!

וי"ל דאין להם ריוח להטמן בתוכה

(b)

Answer: [The mice] do not have room to hide inside [a small amount of Peros];

ומ"מ לפי חשבון הראוי להתחסר יוציא דאי אפשר שלא יתחסרו.

(c)

Observation: In any case, he deducts the proper amount according to the calculation, for it is impossible that they will not decrease.

5)

TOSFOS DH ul'Orez she'Eino Kaluf Gimel Sa'in l'Kor

תוספות ד"ה ולאורז שאינו קלוף ג' סאין לכור

(SUMMARY: Tosfos explains why it did not teach unpeeled rice.)

וא"ת ואמאי לא חשיב במתניתין אורז שאינו קלוף עם זרע פשתן כיון דאית להו חד שיעורא

(a)

Question: Why doesn't our Mishnah list unpeeled rice together with flax seeds, since both of them have the same Shi'ur?

וי"ל דפשוט לו דבאורז תתחסר כל כך

(b)

Answer: It is obvious to him that rice decreases so much (he did not need to teach it).

וברישא גבי אורז קלוף לא חשיב זרע פשתן קלוף

(c)

Implied question: In the Reisha, it teaches peeled rice. Why didn't it list peeled flax seeds [with it]?

דשמא דינם חלוק.

(d)

Answer: Perhaps their laws (the amounts that he deducts) are different.

6)

TOSFOS DH Midah Merubah Yud Korin

תוספות ד"ה מדה מרובה י' כורין

(SUMMARY: Tosfos explains that also a small measure inflates.)

וא"ת אפי' ב' כורין או ג' מתנפחין לפי חשבון החסרונות העולה להם

(a)

Question: Even two or three Korin inflate, according to the calculation of what one deducts for them!

וי"ל דבי' כורין עולה להם הנפוח חסרון של כור אחד ולא יוציא להם חסרונות היינו כל החסרון דחסרון של כור אחד לא יוציא

(b)

Answer: For 10 Korin, the inflation offsets the loss of one Kor. "He does not deduct for them" means the entire deduction, for he does not deduct for one Kor [of the 10, only for nine];

ולהכי נקט י' כורים לאפוקי פחות.

1.

This is why it mentioned 10 Korim, to exclude less than this. (Then, he deducts for part of one Kor, and fully for every other Kor.)

40b----------------------------------------40b

7)

TOSFOS DH Al Yistacher Yoser Al Shtus

תוספות ד"ה אל ישתכר יותר על שתות

(SUMMARY: Tosfos explains the question.)

הא עד שתות משתכר

(a)

Inference: One may profit up to a sixth.

ומסתמא רב יהודה היה מוצא שיתנו לו יותר ולמה הניח מלהרויח עד שתות.

(b)

Explanation: Presumably, Rav Yehudah could have found people who would pay him more. Why didn't he profit up to a sixth? (This would decrease the amount of time he needed to engage in this!)

8)

TOSFOS DH b'Mezufafin Shanu

תוספות ד"ה במזופפין שנו

(SUMMARY: Tosfos resolves this with what we said on Amud A.)

וא"ת כל שכן דבלע טפי כדאמרינן לעיל באתרא דמר חפו בכופרא דמייץ טפי

(a)

Question: All the more so, it absorbs more, like we said above (Amud A) "in [R. Yehudah's] locale, they smear [barrels] with pitch, and they absorb more! (Maharam Shif - it was obvious to the Makshan that we discuss smeared barrels. He assumes that they are smeared with wax. We answered that they are smeared with pitch. Tosfos asks that pitch absorbs even more than wax!)

וי"ל דהיינו חדש אבל ישן שכבר בלע אינו בולע יותר

(b)

Answer #1: That refers to new barrels. An old barrel that already absorbed, does not absorb more.

אי נמי התם ביין אבל הכא בשמן לא בלע כיון שהוא ישן.

(c)

Answer #2: There we discuss wine. Here regarding oil it does not absorb, since it is old.

9)

TOSFOS DH Lechudei Lo Mizdaven

תוספות ד"ה לחודיה לא מזדבן

(SUMMARY: Tosfos explains why he cannot mix the dregs in now.)

וא"ת ויתן לו מוכר ללוקח לוג ומחצה שמרים שיערב עדיין וימכור

(a)

Question: The seller should give to the buyer one and a half Lugim of dregs. He can still mix [the dregs with the oil] and sell it!

וי"ל דמיירי מתני' אפי' אין השמן בעין שלקחו מעט מעט ומכרו או אכלו.

(b)

Answer: Our Mishnah discusses even if the oil is not around. He took it little by little [from the seller] and sold it or consumed it. (Maharam - had he taken it all at once, he would have known from the beginning that the seller deducted one and a half Lugim.)

10)

TOSFOS DH l'Divrei Chachamim Asur Le'arev

תוספות ד"ה לדברי חכמים אסור לערב

(SUMMARY: Tosfos explains how Abaye makes this inference.)

וא"ת ונימא משום דאית להו (הגהת בארות המים) מחילה ולעולם מותר לערב

(a)

Question: He should say that [Chachamim say that he cannot force the buyer to accept dregs] due to pardon (the seller pardoned his right to sell oil with dregs), and really they permit mixing!

וי"ל דמתניתין מיירי נמי (הגהת ב"ש) אפי' כשהשמן עדיין בעין והתם אין שייך מחילה כיון שיכול לתקן כי יאמר לו קח השמרים וערב בשמן

(b)

Answer: Our Mishnah discusses even when the oil is still intact. Then, pardon does not apply, since he can fix [the matter]. He tells him "take the dregs, and mix [them] with the oil!"

ולרב פפא דאמר דטעמייהו משום מחילה

(c)

Implied question: [This is difficult] for Rav Papa, who holds that their reason is due to pardon!

סבר דהשמן אינו בעין דאילו הוה בעין לא שייך ביה מחילה

(d)

Answer #1: He holds that the oil is not intact, for if it were intact, pardon would not apply.

אי נמי סבר דאף ע"פ שהוא בעין שייך ביה מחילה כיון דמדדו מזוקק.

(e)

Answer #2: He holds that even though it is intact, pardon applies, since he measured out [and gave to him] pure [oil].

11)

TOSFOS DH l'Divrei R. Yehudah Asur

תוספות ד"ה לדברי ר"י אסור

(SUMMARY: Tosfos explains why Rav Papa does not say that R. Yehudah holds that the seller does not pardon.)

וא"ת ולימא מותר וטעמא דמקבל משום דלית ליה מחילה

(a)

Question: He should say that [R. Yehudah] permits, and the reason [the buyer must accept] is because he holds that pardon [of the seller] does not apply!

וי"ל דרב פפא סבר דצמד ובקר איכא הוכחה דלאו מחילה דמסתמא לא רצה ליתן מאתים זוז על הצמד בלא בקר

(b)

Answer: Rav Papa holds that regarding [one who sold] a yoke, and [the buyer says that he paid also for the] oxen, there is a proof that he did not pardon, for presumably, he did not pay 200 Zuz (about a year's income) for a yoke without oxen;

אבל הכא לוג ומחצה שהוא דבר מועט מדלא עירב אחולי אחיל.

1.

However, here one and a half Lugim is a small amount. Since he did not mix it in, he pardoned.

12)

TOSFOS DH Zavun v'Zavin Tagra Ikri

תוספות ד"ה זבון וזבין תגרא איקרי

(SUMMARY: Tosfos explains that this is when his only profit is from the dregs.)

מיירי שלא היה מוצא למכור ביוקר יותר משלקחו לכך א"ל אדעתא דהכי קנית ממני שהיית יודע שאעכב לוג ומחצה כדי שארויח קצת.

(a)

Explanation: We discuss when he could not sell for a higher price than he paid for it. Therefore, he says "you bought from me with this intent. You knew that I will keep one and a half Lugim [of pure oil, and give to you dregs in place of it], in order to profit a little."

13)

TOSFOS DH Lo Amru Shemen Akur Ela l'Mocher

תוספות ד"ה לא אמרו שמן עכור אלא למוכר

(SUMMARY: Tosfos explains that it is cloudy due to dregs.)

פי' לא אמרו הפסד של עכירת פקטים אלא למוכר דכשנותן ללוקח שמן מזוקק אינו מחסר לו כלום ממאה לוג בשביל הפקטים כי אם לוג ומחצה בשביל השמרים

(a)

Explanation #1: They said that the loss due to cloudiness due to Pekatim (refuse of the pits), is only to the seller, for when one gives to the buyer clear oil, he does not deduct anything from the 100 Lugim due to the Pekatim, only the [usual] Log and a half due to dregs.

מיהו עכירה לא שייכא כל כך בפקטים אלא בדבר המתערב כמו שמרים

(b)

Question: Cloudiness does not apply so much to Pekatim (the refuse floats on top), rather, to something that mixes, like dregs!

וי"ל דלא אמרינן הפסד של עכירת השמרים אלא למוכר שאם מוכר כשהוא מזוקק מקבל עליו לוקח בשביל השמרים לוג ומחצה והמוכר מרויח השמרים

(c)

Answer and Explanation #2: They said that the loss due to cloudiness due to dregs, is only to the seller, for if one sells clear oil, the buyer accepts due to the [lack of] dregs, a Log and a half [less oil], and the seller profits the dregs;

וכשהוא מוכר שמן עכור נותן מאה לוגין שלמים שמן עכור ומפסיד השמרים ע"י מה שמכר כשהוא עכור

1.

When he sells cloudy oil, he gives a full 100 Lugim of clear oil, and loses the dregs through selling it when it is cloudy;

וכשמוכר מזוקק לא קרי הפסד לוקח אף על פי שמפסיד שמרים משום דבעה"ב ניחא ליה בצילא.

2.

When he sells clear oil, we do not call this a loss for the buyer, even though he loses the dregs, because the Ba'al ha'Bayis is pleased with clear [oil].

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF