PAST DEDICATION
BAVA METZIA 38-40 (10 Sivan) - dedicated by Mrs. Rita Grunberger of Queens, N.Y., in loving memory of her husband, Reb Yitzchok Yakov ben Eliyahu Grunberger. Irving Grunberger helped many people quietly in an unassuming manner and is dearly missed by all who knew him. His Yahrzeit is 10 Sivan.

בבא מציעא דף מ.

מי שירד לנכסי אביו והשביחם, ולבסוף בא אחיו שלא ידע עליו, האם חולק עמו בשבח?

כשהגיע אח גדול כשהגיע אח קטן
לרב חסדא, לרבה/רב השביח לאמצע - מתחלק בשוה בין שניהם [1]
לאביי ולר' אמי שמין לו כאריס בחלק השני [2] השביח לאמצע - כנ"ל

המפקיד פירות אצל חברו, ועירב המפקיד את הפירות עם פירותיו, מה הדין?

עד כור יותר מכור עד עשרה מדה מרובה יותר מי' כור
לרבנן מוציא לו חסרונות כפי השיעורים שבמשנה
לר' יוחנן בן נורי מוציא לו חסרונות וכו' מוציא רק לכור הראשון בלבד
לר' יהודה מוציא לו חסרונות וכו' אינו מוציא - מפני שמותירות

בבא מציעא דף מ:

המוכר מאה לוג שמן לחברו בסתם, וסיפק לו שמן מזוקק, מה הדין בדלהלן?

כמה צריך לספק? האם יכול לערב לו שמרים?
לאביי לרב פפא
לר' יהודה 98.5 לוג מותר לערב [3] אסור לערב [4]
לרבנן 100 לוג אסור לערב [5] מותר לערב [6]

המפקיד חבית אצל חברו וטלטלה השומר ממקומה ונשברה באונס מה הדין?

טלטלה לצרכה -
שלא תשבר
טלטלה לצרכו -
להשתמש בה
לא ייחדו
לה מקום
נשברה מתוך ידו פטור חייב
נשברה משהניחה פטור פטור
ייחדו לה מקום - בין בידו בין משהניחה פטור חייב

-------------------------------------------------

[1] ולא נוטל המשביח שום דבר יותר מחמת מה שהשביח.

[2] דהיינו מה שהשביח גם את החצי האחר - בזה נוטל כאריס.

[3] ולכן טוען לו, "כיון שמותר היה לי לערב לך שמרים - ולא ערבתי, לכן עכשיו תקבל על עצמך אותם". ומיירי בבעל הבית דוקא, שודאי ניחא ליה בשמן מזוקק, דאם מיירי במוכר - יכול לטעון דבזה שלא עירבם מתחילה הפסידו, כי כך היה יכול למוכרם עם השמן. וכן לא יכול לטעון לו שמזה שלא עירב - ש"מ שמחל לו עליהם, דר' יהודה לטעמיה ד"לית ליה מחילה".

[4] ואומר לו שכיון שאסור לי לערב לך את השמרים - על כרחך תקבל לפחות לך, דאל"כ ודאי לא הייתי מוכר לך, דמה אני מרויח מכל העסק אם לא תקבל.

[5] ואומר לו שכיון שהיה אסור לך לערב לי - גם עכשיו לא אקבל ממך לפחות לי.

[6] ומזה שלא עירב - טוען לו שמחל לו.

עוד חומר לימוד על הדף