PAST DEDICATION
BAVA METZIA 38-40 (10 Sivan) - dedicated by Mrs. Rita Grunberger of Queens, N.Y., in loving memory of her husband, Reb Yitzchok Yakov ben Eliyahu Grunberger. Irving Grunberger helped many people quietly in an unassuming manner and is dearly missed by all who knew him. His Yahrzeit is 10 Sivan.

בבא מציעא דף לט.

אנשים דלהלן שעזבו את נכסיהם, האם מורידים קרוב לנכסיהם?

שבוי, בורח מחמת שהרג הנפש יצא לדעת, בורח מחמת מס המלך
מה הדין? מורידים קרוב [1] לא מורידים [2]

בבא מציעא דף לט:

ההיא סבתא שהיה לה שלש בנות, ונשבתה היא ובת אחת,
ומהשתי בנות שנשארו מתה אחת והשאירה בן קטן, מה יעשו [3]?

קודם ששמעו שמתה הסבתא אחר ששמעו שמתה הסבתא
לאביי חצי מהנכסים נותנים לאחות,
וחצי לאפוטרופוס
שליש לאחות, שליש לקטן, ושישית [4] שוב לאחות, ושישית אפוטרופוס
לרבא מגו דמעמידים אפוטרופוס לחצי מעמידים להכל שליש לאחות ושליש לקטן,
ושליש הנשאר אפוטרופוס [5]

מי שהלך אביו למדינת הים, ושמעו שמת וירד לנכסיו,
ושוב בא אדם וטוען בטענת ברי שהוא אחיו - והוא אומר שאינו מכירו, מה הדין?

כשאומר שיש לו עדים כשלא אומר שיש לו עדים
כשהאח הנשאר כאן אלם צריך האח האלם להביאם [6] פטור מלחלוק עמו
כשהאח הנשאר אינו אלם עד שלא יעידו פטור מלחלוק עמו פטור מלחלוק עמו

-------------------------------------------------

[1] מבור בגמ' שאם היו פירות גמורים שרק צריך לתולשם, ב"ד יורדים לנכסיו ומעמידים אפוטרופוס, ורק אח"כ מורידים את הקרוב.

[2] דכיון שיצא לדעת אם היה רוצה שירד קרוב היה מצוה מעצמו.

[3] דהנה להוריד את האחות הנשארת לכל הנכסים - אי אפשר, דשמא מתה הסבתא ואחד מיורשיה הוא הקטן, ואין מורידים קרוב לנכסי קטן. ולהוריד את הקטן לכל הנכסים - ג"כ אי אפשר, דשמא לא מתה הסבתא ואין מורידים קטן לכנסי שבוי.

[4] דהיינו השליש השלישי ששייך לאחות שנשבתה עם הסבתא.

[5] וכהסברא הנ"ל, דמגו שמעמידים ששית לאפוטרופוס - כי אין מורידים קטן לנכסי שבוי, נותנים גם את הששית השניה לאפוטרופוס.

[6] דהיינו אם טוען האח שבא שהם לא רוצים לבוא להעיד נגדו משום אלימותו, אז צריך האח האלם להביאם שיעידו כטענתו, ואם לא יביאם הוא יצטרך לפלוג.

עוד חומר לימוד על הדף