בבא מציעא דף כח. א

אליבא דר' יהודה שצריך להכריז ולהמתין אחר הרגל האחרון, כמה זמן צריך להמתין?

במקדש ראשון במקדש שני
לרב יוסף יותר משבעה ימים [1] שבעה ימים
לאביי שבעה ימים יותר משבעה ימים
לרבא שבעה ימים שבעה ימים

בבא מציעא דף כח: א

דברים דלהלן כמה זמן מטפל בהם ומתי מוכרם ומניח את הדמים?

מטפל בהם מוכרם ומניח הדמים
דבר שעושה ואוכל [2] י"ב חודש אחר י"ב חודש
עגלים וסייחים כשיש מרעה שלשה חדשים אחר ג' חדשים
כשצריך לפטמם שלשים יום אחר ל' יום
אווזים
ותרנגולים
גדולים [3] שלשה ימים אחר ג' ימים
קטנים שלשים יום אחר ל' יום
-------------------------------------------------

[1] מפשטות הגמ' משמע שהכוונה ל"א יום, כדי שילך ט"ו ויחזור ט"ו וישהה יום אחד. אולם ע' ברמב"ן.

[2] כגון פרה וחמור וכן תרנגולת שמטילה ביצים.

[3] פירש"י שאוכלים הרבה - ולכן עולים לו יקר. (אולם הרמב"ם פירש להיפך).

-------------------------------------------------