בבא מציעא דף כט. א

מה דין שומר אבידה?

בחיוב אונסים בחיוב גניבה ואבידה
לר' טרפון חייב - כיון שמותר לו להשתמש לרבה פטור - כיון שהוא כשומר חנם
לר' עקיבא פטור - כיון שאסור לו להשתמש [1] לרב יוסף חייב- כיון שהוא כשומר שכר [2]

בבא מציעא דף כט: א

האם יכול להשתמש במעות אבידה?

אליבא דר' טרפון אליבא דר' עקיבא
בדמי אבידה [3] מותר לו להשתמש אסור לו להשתמש
מצא מעות [4] אסור לו להשתמש [5] אסור לו להשתמש

המוצא ספרים - כל כמה זמן יש לו לקרוא בהן ואם לא יודע לקרות יש לו לגוללן?

בספרים חדשים בספרים ישנים
לתנא דמתניתין ולר' אליעזר ב"י כל שלשים יום כל שלשים יום
לתנא קמא דברייתא כל י"ב חודש כל י"ב חודש
לסומכוס כל שלשים יום [6] כל י"ב חודש

שני אנשים או שלשה יכולים ללמוד [7] בספר של אבידה או לא?

בענין אחד בשני ענינים
שני אנשים לא יכולים יכולים
שלשה אנשים לא יכולים לא יכולים
-------------------------------------------------

[1] ואם עבר ונשתמש, הרי הוא כשולח יד בפקדון שחייב באונסים.

[2] דשומר מצוה הוא, דהעוסק במצוה פטור מן המצוה, ואם יבוא עני הוא יהיה פטור מלתת לו צדקה באותה שעה, ונמצא שנשתכר. ולרבה "פרוטה דרב יוסף לא שכיח".

[3] דהיינו שמצא בהמות וטיפל בהם, ואחר הזמן שצריך לטפל בהם מכרם, וכציור המשנה.

[4] כגון שמצא מעות שצריך להכריז עליהם - כמו במגדלין שלא אמרינן בהו "הרי אלו שלו".

[5] הכי אמר ר' חלבו - וכן הסכים אביי, דכיון שלא טרח בהם לא התירו לו להשתמש בהן.

[6] דס"ל דספר חדש ממהר להתעפש, כיון שספרים שלהם עשויים בגלילה, ואם לא נפתחים מתעפשים.

[7] וכל זה שהותר ללמוד הוא דוקא שלא לומד בענין זה פעם ראשונה, שאז כיון שמתעכב הרבה כדי להבינו יש לחוש שיקלקל את הספר.

-------------------------------------------------