ביצה דף כג. א

האם מותר לטפל בבהמה ביו"ט באופנים דלהלן?

לקדר - לגרדה במגרדת ברזל לקרצף - לגרדה במגרדת עץ [1]
לר' אלעזר בן עזריה מותר [2] מותר
לר' יהודה אסור [3] מותר
לחכמים אסור אסור [4]

ביצה דף כג: א

האם עגלה של קטן נגררת בשבת?

על גבי בגדים על גבי הקרקע
לת"ק דמתניתין - וכשיטת ר' יהודה נגררת אינה נגררת - דעושה חריץ [5]
לתנא דמתניתין בשם ר' יהודה נגררת נגררת - דהיא רק כובשת [6]
לר' שמעון נגררת נגררת - אף שעושה חריץ [7]

האם הותר לעשות אוכל נפש ביו"ט באופנים דלהלן?

כשלא היה יכול לעשות מאתמול כשיכל לעשות מאתמול
לרש"י מותר אסור - ולכן אסור צידה [8]
לתוס' מותר מותר [9]

האם מותר לתת מזונות למי שאסור לצודו? [תוד"ה ואין נותנין].

ביו"ט בשבת
לרש"י אסור - דלא התירו אלא במזונותם עליך
לתוס' אסור - שמא יבוא לצודן מותר - דאין חשש לצידה
-------------------------------------------------

[1] החילוק בין המגרדות הוא, שהמגרדת של ברזל היות ששיניה דקות היא עושה בבהמה חבורה, ואילו המגרדת מעץ שיניה גסות ואין עושות בה חבורה.

[2] אף שעושה חבורה כיון שאין מתכוון לזה - ס"ל לראב"ע כר"ש שדבר שאין מתכוון מותר.

[3] וסברתו דדבר שאין מתכוון אסור - ולכן יש לאסור בקידור שעושה חבורה אפי' שלא מתכוון לזה. אבל בקירצוף שאין עושה חבורה אין לאסור.

[4] ס"ל דגזרינן קרצוף אטו קרוד.

[5] ואף שאין מתכוון אסור אליבא דר' יהודה.

[6] כלומר, שהיא מנמיכה את העפר תחתיה אבל אינה עושה חריץ בקרקע ולכן אין לאסור.

[7] ומשום דהוי דבר שאין מתכוון ומותר אליבא דר"ש.

[8] דהרי יכול מעיו"ט לצודו ולהניחו, וגם גבי דג יכול לצודו ולהניחו במים כשהוא ניצוד.

[9] סוברים תוס' שאין חילוק באוכל נפש אם היה יכול לעשותו מאתמול או לא (דחילוק זה שייך רק גבי מכשירי אוכל נפש), והטעם שאסור צידה לשיטתם משום דדומה לקצירה, וקצירה היא מלאכה שלא הותרה ביו"ט אפי' לצורך אוכל נפש.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף