ביצה דף כד. א

הצד וביו"ט צבי ושאר חיות הנמצאים במקומות דלהלן?

צדן - לבית צדן - לגינה לחצר ולביברים [1]
לר' יהודה חייב [2] פטור [3]
לחכמים חייב חייב

האם יש איסור לצוד בשבת וביו"ט ציפורים או עופות הנמצאים במקומות דלהלן?

בציפור דרור בשאר עופות
במגדל - ארון עץ קטן אין איסור צידה - דכבר ניצודת שם [4]
בבית ולביבר מקורה יש איסור צידה [5] אין איסור צידה - דכבר ניצודים הם שם

מצודות חיה ועוף שנעשו מעיו"ט האם אפשר ליטול מהם ביו"ט?

ביודע שניצודו מעיו"ט באינו יודע מתי ניצודו ביודע שניצודו ביו"ט
לחכמים [6] מותר אסור אסור
לרבן גמליאל מותר לרב: מותר בטלטול [7]
ללוי: מותר באכילה
אסור

ביצה דף כד: א

נכרי שהביא דורון לישראל ביו"ט מה דינו?

כשיש מאותו המין במחובר [8] כשאין מאותו המין במחובר
באו מתוך התחום אסור - משום מוקצה [9]
ולערב [10] מותר בכדי שיעשו
מותרים
באו מחוץ לתחום אסורים למי שבא לו ולאחר מותר
-------------------------------------------------

[1] והעמידה הגמ' למסקנא דמיירי בביבר קטן - ובזה חייבו חכמים אם צד לשם והתירו לו לצוד משם אם היה ניצוד מעיו"ט.

[2] דהוא ניצוד שם, ולהיפך כשהבית סגור והיה נמצא שם קודם יו"ט מותר לצודו משם דהוא ניצוד ועומד.

[3] ולהיפך יהיה אסור לצודו משם.

[4] ולהיפך אם מכניס אותה לשם בשבת או ביו"ט עובר על איסור צידה.

[5] דכיון שדרכה להשמט בזויות וקשה לצודה הרי שאינה ניצודת מבעו"י, וחייב משום צידה. ולהיפך אם מכניסה בשבת וביו"ט למקום כזה לא עבר על איסור צד, כיון שעדיין אינה ניצודת בזה.

[6] וכן ס"ל גם לר' יהושע ולר' שמעון בן אלעזר.

[7] כלומר, ד"מותרים לקבל" דלא התיר רבן גמליאל אלא בטלטול, אבל באכילה מודה לחכמים שאסור.

[8] כלומר, שעדיין הוא זמן שיש מפירות אלו במחובר, והם אינם פירות שכבר תלשו את כולם בזמן הזה.

[9] ופירש"י דאפי' אליבא דר"ש אסור, דהוי כגרוגרות וצימוקים שבדיל מינייהו.

[10] רש"י ודעימיה ס"ל שמותר במוצאי יו"ט ראשון בכדי שיעשו, ולא צריך להמתין עד בכדי שיעשו במוצאי יו"ט שני של גליות (מלבד ביו"ט של ר"ה דיומא אריכתא שוינהו רבנן). והתוס' ודעימייהו חולקים וס"ל שצריך להמתין לבכדי שיעשו דמוצאי יו"ט שני.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף