1)

TOSFOS DH AL GABEI CHERES MUTAR

תוס' ד"ה על גבי חרס מותר

(Summary: Tosfos discusses as to why it is permitted, and what the Din will be in the case of coals.)

פי' רש"י - משום שאין כאן כבוי.

(a)

Explanation #1: Rashi explains - because it does not entail Kibuy (extinguishing).

ואי משום הבערה, הוי הבערה כלאחר יד, ושרי לעשותה ביום טוב.

1.

Explanation #1 (cont.): And as for Hav'arah (lighting a fire), this is an unusual way of lighting a fire, which is permitted on Yom-Tov.

והר"ר יצחק פירש דשפיר הוי הבערה כדרכה, ומ"מ שריא, דקסבר דהבערה שלא לצורך שרי לעשותה ביום טוב.

(b)

Explanation #2: Rebbi Yitzchak however, explains that it is considered a regular Hav'arah, and that it is nevertheless permitted, since Rav Yehudah holds that a Hav'arah that is unnecessary is permitted on Yom-Tov.

וכן משמע בירושלמי [דמשילין] 'מהו לאדלוקי נר של בטלה ביום טוב? ר' יוסי אסר ורבנן שרו'.

1.

Support: And this is implied in the Yerushalmi in 'Mashilin, which cites Rebbi Yossi who forbids kindling a lamp of Batalah (that is not needed), whereas the Rabbanan permit it.

והטעם מאן דאסר סבר ד'הבערה לחלק יצתה', והוי מלאכה, ואסור לעשותה בי"ט.

(c)

Reason:The reason of the one who forbids it is because he holds that the Torah mentions 'Havarah' to divide (the Melachos), in which case it is a Melachah, which is forbidden on Yom-Tov.

ומאן דשרי סבר ד'ללאו יצתה', ולא הוי אב מלאכה, ושלא לצורך מותר לעשותה בי"ט.

1.

Reason (cont.): Whereas the one who permits it holds that the Torah mentions it because it is only a La'v. Consequently, it is not an Av Melachah, and is permitted on Yom-Tov even if it is not needed.

ומיהו התם קאמר 'לא תאסור ולא תשרי'.

(d)

Reservation: The Gemara does say there however 'Don't forbid it, and don't permit it'.

ומכאן יש ליזהר מלעשות הבערה שלא לצורך, כדקאמרינן בירושלמי 'לא תאסור ולא תשרי'.

(e)

Inferred Halachah: And from the fact that the Yerushalmi says that, we can learn that one should be careful not to make a fire that is not needed (on Yom-Tov).

ומכל מקום, על גבי גחלת אסור, לפי שיש כבוי עם הבערה, דלכולי עלמא האי לא שרי הואיל דאין זה דבר השוה לכל נפש.

(f)

Halachah: In any event, to do so on coals is Asur, seeing as there is Kibuy together with Hav'arah, and that everybody agrees is forbidden, seeing as it is not something that everybody does.

ואפי' למאן דשרי הבערה שלא לצורך כלל בירושלמי - היינו לפי שישנו פעמים לצורך אוכל נפש ...

1.

Halachah (cont.): And even the opinion in the Yerushalmi which permits Hav'arah for no purpose, that is only because sometimes it is needed for Ochel Nefesh ...

אבל כבוי דלעולם אינו לצורך תקון אוכל נפש, ודאי אסור לכולי עלמא בי"ט.

2.

Halachah (cont.): But Kibuy, which is never needed to prepare the food, is certainly unanimously Asur on Yom-Tov.

ורבא דשרי אף על גבי גחלת, היינו משום דחשיב ליה דבר השוה לכל נפש, דאם היו עשירים צריכין הן לכך.

(g)

Conclusion: And Rava, who permits even on coals, that is only because he considers something that everybody does - because if they were wealthy, they too would need it.

2)

TOSFOS DH T'LEISAR ALFI EGLAH HAVAH ME'ASER REBBI ELAZAR BEN AZARYAH ETC.

תוס' ד"ה תליסר אלפי עגלי הוה מעשר רבי אלעזר בן עזריה וכו'

(Summary: Tosfos discusses how Rebbi Elazar ben Azaryah can have given Ma'aser Beheimah, seeing as Ma'aser Beheimah became obsolete after the Churban.)

ותימה, והא ר' אלעזר בן עזריה היה אחר חורבן הבית טובא ...

(a)

Question: But Rebbi Elazar ben Azaryah lived long after the Churban ...

דהא רבן גמליאל היה נשיא קודם ר' אלעזר בן עזריה, ורבן גמליאל היה לאחר חורבן הבית.

1.

Proof: Since Rabban Gamliel was the Nasi before Rebbi Elazar ben Azaryah, and Rabban Gamliel lived after the Churban Beis-Hamikdash.

דהא רבן יוחנן בן זכאי היה עושה תקנות מיד לאחר חורבן הבית, משום דרבן גמליאל לא הגיעו ימיו להיות נשיא ...

2.

Proof (cont.): Because Rabban Yochanan ben Zakai initiated Takanos immediately after the Churban Beis ha'Mikdash, since Raban Gamliel was still too young to take over the Nesi'us ...

כדאמר 'משחרב בית המקדש, התקין רבן יוחנן בן זכאי ... ', ואח"כ רבן גמליאל ואחר כך ר' אלעזר.

3.

Proof (cont.): As the Gemara says (in B'rachos 27:) 'After the destruction of the Beis ha'Mikdash, Rabban Yochanan ben Zakai instituted ... ', and then came Rabban Gamliel, and only then Rebbi Elazar ... .

ור' אלעזר לא היה כי אם בן שמנה עשרה שנה כשהיה נשיא, ונשיאותו לאחר חורבן ...

4.

Proof (cont.): Now Rebbi Elazar ... was only eighteen years old when he became Nasi - after the Churban.

ואמרינן בבכורות (דף נג.) דלאחר חורבן, נתבטל כל מעשר בהמה?

5.

Proof (concl.): And the Gemara in Bechoros (Daf 53.) says that 'After the Churban, Ma'aser Beheimah became Bateil?

ויש לומר, דלא נתבטל לאלתר כי אם לאחר זמן.

(b)

Answer #1: It did not become Bateil immediately, only at a later date.

אי נמי, אפטרופוס של רבי אלעזר בן עזריה שהיה בימי הבית היה מעשר.

(c)

Answer #2: Alternatively, it was Rebbi Elazar ben Azaryah's agent who gave Ma'aser Beheimah still in the time of the Beis ha'Mikdash.

אי נמי, לאו דוקא מעשר אלא שהיה נותן למלך בכל שנה העשירית.

(d)

Answer #3: Alternatively, Ma'aser Beheimah is La'v Davka, and what he actually gave annually was one tenth to the king.

3)

TOSFOS DH V'SHALOSH MACHLOKOS B'DAVAR MAR SAVAR GAZRINAN KIRTZUF ETC.

תוס' ד"ה ושלש מחלוקות בדבר מר סבר גזרינן קרצוף וכו'

(Summary: Tosfos rules like Rebbi Shimon, but points out that the leniency is limited.)

פירש ר"י - דהלכה כר' שמעון שמתיר.

(a)

Halachah: The Ri explains that the Halachah is like Rebbi Shimon, who permits (both Kirud and Kirtzuf).

ודוקא במגררת של עץ דאין עושה חבורה.

(b)

Reservation: However that is confined to a wooden scraper, which does not create a wound.

אבל במגררת שלנו שהן של ברזל, כ"ע מודו דאסור, ד'פסיק רישיה ולא ימות' הוא, שתולש שערות.

1.

Conclusion: But with regard to our scrapers that are made of metal, everyone agrees that it is Asur, since it is a matter of 'P'sik Reisha ve'Lo Yamus', as it is bound to tear out hairs.

23b----------------------------------------23b

4)

TOSFOS DH MISHUM SHELOSHAH KEILIM

תוס' ד"ה משום שלשה כלים

(Summary: Tosfos clarifies the difference between this vessel and apair of scissors and the blade of a plane.)

פי' - ואם נטמא זה לא נטמא זה, אפי' בשעת מלאכה שהן כולן יחד, הואיל וכל אחד ראוי למלאכה בלבדו.

(a)

Clarification: If one of them becomes Tamei, the others don't, even when it is in use, when they are all there together, seeing as each one is fit to work with independently.

ולא דמי למספרים של פרקים ואזמל של רהיטני ...

(b)

Implied Question: It is not comparable to a pair of scissors made of two parts, or to the blade of a plane (where if one piece becomes Tamei, the other piece becomes Tamei too) ...

דהתם הם מחוברים יותר בשעת מלאכה.

(c)

Answer: Because they are more firmly attached to one another when in use.

5)

TOSFOS DH MISHUM K'LEI K'VARAH

תוס' ד"ה משום כלי כברה

(Summary: Tosfos disagrees with Rashi's description of K'lei Kevarah.)

פירש רש"י, אע"ג שהיא של עץ ואין לה בית קיבול, שאין נשאר בה כלל ...

(a)

Explanation #1: Rashi explains that even though it is made of wood and is not a receptacle, so that nothing remains inside it.

מכל מקום, גזרו עליה משום ארוג.

1.

Explanation #1 (cont.): Nevertheless, the Chachamim decreed Tum'ah on account of Arug (what is woven)

ולא נראה, דלא שייך ארוג במעשה של עץ, כי אם [בצמר ופשתים.

(b)

Refutation: But this is not correct, since Arug does not apply to wooden articles, only to (garments of) wool and linen.

ונראה לפרש בכברה של סלתות, דקאמר בירושלמי כברות של סלתות טמאה משום שיש עליה תורת כלי שמקבלת הסובין, שאינן יכולין לצאת דרך נקבים.

(c)

Explanation #2: It must therefore be speaking about a sieve that is used to sift flour, since it says in the Yerushalmi a flour-sieve is Tamei because it has the status of a vessel which receives the bran, which in turn, is unable to pass through the holes.

והא דקאמר 'משום כלי כברה', ולא קאמר משום בית קיבול?

(d)

Implied Question: So why does it then say 'because of K'lei Kevarah' and not 'because they are receptacles?

ה"ק משום תורת קבול כלי כברה דחשיב קבול שלה, כדפי'.

(e)

Answer: What the Gemara means is 'because of K'lei Kibul, of a sieve, whose Kibul is taken into account, as we explained.

6)

TOSFOS DH AGALAH SHEL KATAN

תוס' ד"ה עגלה של קטן

(Summary: Tosfos disagrees with Rashi's definition of an Agalah shel Katan.)

פירש הקונטרס - שהקטן יושב בתוכה.

(a)

Explanation #1: Rashi explains that the child sits inside it.

ולא נהירא, דמאי קא משמע לן, פשיטא, הא אין לך כלי מיוחד גדול מזה?

(b)

Refutation: But this is not correct however - because then it would not be teaching us anything, since there is no case of a vessel that is designated more than that?

לכך נראה לי דהיינו כלי שעושין לקטנים להתלמד להלוך, והיא עומדת על שלשה אופנים, ואוחז בה בידיו והיא מתגלגלת לפניו תמיד.

(c)

) Explanation #2: Tosfos therefore explains that it is a wooden vessel that one makes for children to learn to walk; It stands on three legs and the child holds on to it with his hands, and it rolls in front of him constantly.

7)

TOSFOS DH EIN TZADIN DAGIM MIN HA'BIBRIN ETC.

תוס' ד"ה אין צדין דגים מן הביברין וכו'

(Summary: Tosfos disagrees with Rashi's reason for this stringent ruling:)

פירש רש"י, דאע"ג דאוכל נפש מותר?

(a)

Implied Question: Rashi explains that, even though Ochel Nefesh is permitted ...

היינו דוקא כגון בשול ואפייה ושחיטה, דאי אפשר מערב יום טוב, דיותר טוב פת חמה, וגם בשול בי"ט, ושחיטה שמא יסריח ...

(b)

Answer (Explanation #1): That is confined to cooking, baking and Shechitah, which are impossible to do before Yom-Tov, since bread is tastier when it is warm, as is a cooked dish, and as for Shechitah, it go off (if performed before Yom-Tov.

אבל צידה אפשר לצודו מערב י"ט, ויניחנו במים במצודתו, ולא ימות.

1.

Answer (Explanation #1) cont.: Whereas trapping one can do on Erev Yom-Tov, and place in water inside one's net, to prevent it from dying.

ולא נהירא, כדמפרש בריש מכילתין (דף ג. ושם) גבי 'גזרה שמא יתלוש', דאין לחלק באוכל נפש בין אפשר לעשותו מערב יום טוב לאי אפשר ...

(c)

Refutation: This is not correct however, as Tosfos explained at the beginning of the Masechta (Daf 3. & 3:) in connection with the decree that one might detach, that regarding Ochel Nefesh itself, one cannot differentiate between whether one could have done before Yom-Tov and whether one could not ...

אלא דוקא במכשירין יש חלוק.

(d)

Refutation (cont.): A distinction that is confined to Machshirin (preparations for Ochel Nefesh).

לכך נ"ל כפר"ח מקינו"ן שפירש לעיל [דף ג. סד"ה גזרה] משום דדמי לקצירה.

(e)

Explanation #2: The correct explanation is therefore that of the Rabeinu Nesanel from Kinun, who explained there (at the end of DH 'Gezeirah') that it is forbidden because it is similar to cutting the harvest (See Tosfos there).

8)

TOSFOS DH V'EIN NOSNIN LIFNEIHEM MEZONOS

תוס' ד"ה ואין נותנין לפניהם מזונות

(Summary: Based on the Sugya, Tosfos disagrees with Rashi's explanation, and elaborates.)

פירש רש"י - דאין מזונותן עליו, דהם אוכלים עשב הנמצא במים, וגם פעמים אוכלים עפר, וגדולים אוכלים הקטנים.

(a)

Explanation #1: Rashi explains that it is because the onus of feeding them is not on him, since they eat the vegetation that is found in the water, and sometimes even earth; moreover, the larger fish eat the smaller ones.

ואפילו למאן דשרי מ"אך אשר יאכל לכל נפש" (שמות יב), דמשמע אפילו בהמה, מכל מקום דגים לא, הואיל ואין מזונותן עליך.

1.

Explanation #1 (cont.): And even the opinion that permits (feeding one's animals) from the Pasuk (in Shmos 12) "Ach asher Ye'achel le'Chol Nefesh", implying even animals, nevertheless do not include fish, since you are not obligated to feed them.

ותימה, דבגמרא פריך 'ורמינהי - ביברין של חיה ועוף, אין צדין ... ?' ומשני 'כאן בביבר קטן, כאן בביבר גדול' ...

(b)

Question: The Gemara asks from the Beraisa forbids trapping wild animals and fish, and answers that 'One speaks about a small enclosure/pool, the other, about a large one ...

והשתא, תינח מצידה לצידה תרצת שפיר, אלא מזונות מאי תרצת, דבמתני' אמרי' 'ונותנין לפניהם מזונות', והתם אמרי' 'אין נותנין לפניהם מזונות'?

1.

Question (cont.): Now that is fine with regard to the question of trapping, but what about the question regarding feeding, since our Mishnah permits placing before them food, whereas the Beraisa forbids it?

לכך נראה לי, דהא תליא בהא, אי צידה מותרת, מותר נמי ליתן לפניהם מזונות.

(c)

Explanation #2: Therefore Tosfos explains that the one depends upon the other - anf if trapping is permitted, so is feeding.

והכי פירושו - 'אין צדין דגים מן הביברין ... , ואין נותנין לפניהם מזונות', גזרה שמא יצודם, דהא צידה שלהן אין מותרת ביום טוב.

1.

Explanation #2 (cont.): And this is what the Beraisa means: 'One is not permitted to trap fish from the pools, and one is not permitted to place before them food' - in case one traps them, since trapping is them is forbidden on Yom-Tov.

והשתא כשמתרץ בגמרא מצידה, ממזונות נמי ניחא, דהא בהא תליא.

2.

Explanation #2 (concl.): Consequently, when the Gemara answers the question on trapping, the question on feeding them is answered automatically, seeing as the two are interdependent.

ומכל מקום קשיא, דמשמע הכא דהיכא דצידה שלהן אסורה, אפילו לזרוק להם מזונות אסור; ובפרק מי שהחשיך (שבת דף קנה: ושם) קאמר גבי דברים שאסור ליקח מהן, למשדא קמייהו שפיר דמי?

(d)

Question: The Kashya remains however, that here it seems that wherever trapping them is forbidden, one is not even permitted to throw them food, whilst in Perek Mi She'Hichshich (Shabbos 155:), the Gemara rules that things that one may not take away from them one is permitted to throw in front of them?

ויש לומר, דהתם מיירי בשבת, דחמיר דאוכל נפש אסור, ולא שייך למגזר שמא יקח מהן.

(e)

Answer: The Gemara there is speaking about Shabbos, where Ochel Nefesh is prohibited, in which case the suspicion that one might to take away from them is not applicable.

אבל הכא מיירי ביום טוב, דאוכל נפש מותר, גזרינן דלמא כשיתן להם מזונות שמא יצוד מהם.

1.

Answer (cont.): Whereas here, since it speaks about Yom-Tov, where Ochel Nefesh is permitted, we decree that when one comes to give them food, one might trap them.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF