12TH CYCLE DEDICATION

BECHOROS 18 (6 Kislev) - Dedicated in honor of the Yahrzeit of Eliezer ben Reb Shraga Feivel Marmorstein by his nephew, Mr. David Kornfeld, whom Mr. Marmorstein raised like his own child after the Holocaust.

1)

TOSFOS DH Efshar Letzamtzem bi'Ydei Shamayim (cont.)

תוספות ד"ה אפשר לצמצם בידי שמים (המשך)

וכן בההיא דסוף פ''ב דחולין (דף לח:) דתחת אמו פרט ליתום דאוקימנא בזה פירש למיתה וזה פירש לחיים

(a)

Implied question #2: Similarly, from the case in Chulin (38b) of "Tachas Imo" to exempt an orphan, which we establish when this (the mother) died, and this was born (this shows that Efshar Letzamtzem bi'Ydei Shamayim)!

וכן בפרק בהמה המקשה (חולין דף ע.) גבי הא דבעי רבא הלכו באיברים אחר הרוב

(b)

Implied question #3: Similarly, in Chulin (70a), regarding Rava's question "do we follow the majority regarding limbs?" (if the majority of a limb that came out, and this helps comprise exactly half of the child. This shows that Efshar Letzamtzem bi'Ydei Shamayim)!

ויש לדחות ההיא דלקמן בפרק בתרא (דף ס:) דאפילו סבר אי אפשר לצמצם כיון דאין יכול להכיר אי זה קדם משהו לחבירו ונתכוין לקרות שניהם עשירי ובבת אחת קראם לא דמי לקרא לעשירי עשירי ואח''כ לאחד עשר עשירי

(c)

Answer (to Implied question #1): In the case below (60b), even if he holds that Iy Efshar Letzamtzem, since he cannot recognize which came Mashehu before the other, and he intended to call both of them Asiri, it is unlike when he called the 10th "Asiri" and afterwards he called the 11th "Asiri".

ובסמוך דקאמר התם דכל בבת אחת תרוייהו קדשי לאו ממש בבת אחת בצמצום אלא כדפרשינן

1.

It says afterwards there "whenever they were simultaneous, both are Kodesh", this does not mean exactly simultaneous. Rather, it is like I explained (it seems to us that they were simultaneous).

ומיהו קשה דבעירובין פרק מי שהוציאוהו (דף נ.) ובפ''ב דקדושין (דף נא.) פריך מהא דיצאו שנים בעשירי לרבה דאמר כל שאינו בזה אחר זה אפי' בבת אחת אינו

(d)

Question: In Eruvin (50a) and in Kidushin (51a) it asks from the case of two that came out as the 10th, against Rabah, who says that whatever cannot be one after the other, also at once it cannot be;

ומשמע דקשה ליה דהוה לן למימר דכיון דבזה אחר זה אין האחרון קדוש בבת אחת לא יהא קדוש לא זה ולא זה כמו מקדש אשה ואחותה

1.

It connotes that it is difficult for him, for we should have said that since when they are one after the other, the latter is not Kadosh, also b'Bas Achas neither should be Kadosh, like one who is Mekadesh a woman and her sister;

והיאך יכול להיות זה דל קריאת שם דידיה מהכא כיון דאי אפשר לצמצם וממה נפשך עשירי מאליו קדוש

2.

How can this be? Ignore what he called [Asiri]. Since Iy Efshar Letzamtzem, the 10th is Kadosh by itself!

וי''ל דמבתרא פריך היאך הוא הקדוש כיון דאינו קדוש אלא מחמת דיבורו

(e)

Answer: It asks from the latter. How is it Kadosh, since it is Kadosh only due to his speech?

2)

TOSFOS DH ad'Achlat Kafnaisa b'Bavel Targimna

תוספות ד"ה אדאכלת כפנייתא בבבל תרגימנא

(SUMMARY: Tosfos explains R. Yochanan's criticism of R. Chiya bar Aba.)

פירש בקונטרס בעוד שהייתה אוכל תמרים בבבל ומעדן את עצמך טרחנו ליישבה וכן פירש רבינו שמואל בפ' בית כור (ב''ב דף קז:)

(a)

Explanation #1 (Rashi): While you were eating dates in Bavel and indulging yourself, we toiled to resolve it. Also the Rashbam explained so in Bava Basra (107b).

וקשה דהוה ליה למנקט תמרים דכפנייתא הוא לשון גריעותא כדאמר בריש בכל מערבין (עירובין דף כח:) דכפניות אין ניקחות בכסף מעשר

(b)

Question: He should have said "Temarim", for Kafnaisa is an expression of inferior [dates], like it says in Eruvin (28b) that one may not buy Kafniyos with Ma'aser money (for they are not proper fruit)!

אלא אומר [צ"ל ר"י - הרש"ש] דה''פ מוטב שיהיה לך להיות אצלי ולטרוח בהלכה ולפרשה משהייתה אוכל כפניות בבבל

(c)

Explanation #2 (Ri): It would have been better that you be by me and toil in Halachah to explain it, rather than eating Kafniyos in Bavel.

3)

TOSFOS DH Asu Es she'Eino Zocheh k'Zocheh

תוספות ד"ה עשו את שאינו זוכה כזוכה

(SUMMARY: Tosfos explains that this is like R. Yosi's opinion in Gitin.)

הא דאמר בסוף כל הגט (גיטין דף ל.) גבי מלוה מעות את הכהן ואת הלוי להיות מפריש עליהם מחלקם הא מני ר''י דאמר עשו את שאינו זוכה כזוכה

(a)

Citation: It says in Gitin (30a) regarding one who lent money to a Kohen or Levi to separate [Terumah or Ma'aser] for them (and the lender will keep it and deduct from the loan) "like whom is this? It is like R. Yosi, who says that Chachamim enacted one who does not acquire (the Kohen or Levi, who never received the Terumah or Ma'aser) like one who acquired.

ארבי יוסי דהכא קאי דכולה חד טעמא הוא דהתם נמי חליפיו ביד כהן שהרי נתן לו המעות

(b)

Explanation: This refers to R. Yosi here, for it is all one reason. Also there, Chalifav (what is in place of it) is in the Kohen's hand, for he gave to him coins.

ולא קאי אדרבי יוסי בפ' שנים אוחזין (ב''מ דף יב.) גבי השוכר את הפועל ילקט בנו אחריו

(c)

Implied suggestion: Perhaps it refers to R. Yosi in Bava Metzi'a (12a), regarding one who hired a worker [to harvest. The worker's minor] son may take Leket after him (one or two sheaves that fall during harvesting. They must be left for the poor. Why is this permitted? Since a minor cannot acquire, he takes for his father, and his father is rich!

דמפרש התם טעמא דר' יוסי משום דעשו שאינו זוכה כזוכה

1.

It explains that R. Yosi's reason is because they made one who does not acquire like one who acquired.

דהתם טעמא אחרינא משום תקנת עניים כדמפר' התם עניים גופייהו ניחא להו וכו'

(d)

Rejection: There it is a different reason, in order to help the poor, like it explains there that the poor themselves are pleased...

והשתא למאי (דפריך) [צ"ל דפרישית - שיטה מקובצת, מהרש"א] לא קשה מידי בהא דפסיק שמואל כר' יוסי בההיא דשנים אוחזין ובגיטין לא בעי לאוקמי מתני' דהתם כר' יוסי אלא (אמרי') [צ"ל אמר - חק נתן] לא מוקמינן לה כיחידאה

(e)

Support: According to what I explained, it is not difficult at all that Shmuel rules like R. Yosi in the case in Bava Metzi'a, and in Gitin he did not want to establish the Mishnah like R. Yosi. Rather, he said "we do not establish the Mishnah like an individual";

(שמא דלא) [צ"ל דשמא לא - מלאכת יו"ט] סבר לה כר' יוסי בגיטין:

1.

[This is not difficult, for] perhaps he does not hold like R. Yosi in Gitin.

18b----------------------------------------18b

4)

TOSFOS DH ha'Kol Modim bi'Shenayim she'Hifkidu Etzel Ro'eh v'Chulei

תוספות ד"ה הכל מודים בשנים שהפקידו אצל רועה כו'

(SUMMARY: Tosfos points out that elsewhere we ask from a related teaching of Rava.)

בפרק המפקיד (ב''מ דף לז:) פריך דרבא אדרבא אהא דאמר רבא דבשתי כריכות הוה ליה למידק כו'

(a)

Citation: In Bava Metzi'a (37b) it asks a contradiction in Rava, against what Rava said that [if they deposited] in two bundles, [the Shomer] should have been meticulous...

5)

TOSFOS DH she'Meni'ach Ro'eh Beineihem u'Mistalek

תוספות ד"ה שמניח רועה ביניהם ומסתלק

(SUMMARY: Tosfos explains why this is unlike one who is unsure from whom he stole.)

אין זה כי ההוא דגזל אחד מחמשה בני אדם דאמרי' מניח גזילה ביניהם ומסתלק

(a)

Explanation: This is unlike the case of one who stole from one of five people. We say that he leaves the theft in front of them and leaves;

ופריך בפ' המפקיד (שם.) ושקלי ליה כולהו ואזלי והאמר ר' אבא בר זבדא ספק הנוח לכתחלה לא יטול ואם נטל לא יחזיר

1.

The Gemara asks in Bava Metzi'a (37a) "do they all take it and go? R. Aba bar Zavda said that Safek Hinu'ach (one is not sure if an Aveidah fell by accident, or if it was placed intentionally), one may not take it, and if he took it, he does not return it!"

ומפרש דמניח דקאמר גבי גזל היינו שיניח בידו או ביד בית דין עד שיתברר של מי הוא

2.

And it explains that "he leaves it" regarding theft means that he leaves in his hand or with Beis Din, until it is clarified whose it is.

אבל הכא לא חיישינן אי שקלי לה כולהו ואזלי דמיירי כשהפקידו לו שלא מדעתו ואינו מוטל עליו לשמור ולא הוי (בספק) [צ"ל כספק - צאן קדשים] הינוח

(b)

Distinction: However, here we are not concerned if they all take it and go, for we discuss when they deposited with him against his will, and it is not like Safek Hinu'ach.

ואי מסתלק דהכא בעי למימר שיחלוקו ביניהם הוי ממש כמו [צ"ל יחלוקו - שיטה מקובצת] דרבי טרפון

(c)

Possibility #1: If "he [leaves the theft in front of them and] goes away" here means that they divide it among themselves, it is exactly like R. Tarfon said "they divide";

ואם רוצה לומר מסתלק וכל דאלים גבר [צ"ל כיון דאין אחד מהם מוחזק - שיטה מקובצת] צריך לומר דהא דמדמי להא דר' טרפון לשנים שהפקידו אצל רועה הכי קאמר

(d)

Possibility #2: If it means that he goes away, and Kol d'Alim Gevar (the strongest of them overpowers), since no one of them is Muchzak, we must say that this that we compare R. Tarfon's law to one who deposited with a shepherd, it means as follows:

דכיון דהתם כל דאלים גבר ולא אמרינן ביה המוציא מחבירו עליו הראיה סברא הוא לתקן (כמו כן) [צ"ל כאן - שיטה מקובצת] גבי כהן שיחלוקו

1.

Since there Kol d'Alim Gevar and we do not say ha'Motzi me'Chavero Alav ha'Re'ayah, it is logical to enact here about a Kohen that they divide.

6)

TOSFOS DH Aknuyei Ka Maknei Lei Makom b'Chatzero

תוספות ד"ה אקנויי קא מקני ליה מקום בחצרו

(SUMMARY: Tosfos brings two opinions about whether this is a Kinyan.)

ואפי' בלא קנין קא קני דגמר ומשעבד נפשיה

(a)

Explanation #1: Even without a Kinyan he acquires, for he resolves and obligates himself.

אי נמי כמה פעמים הרועה פותח ונועל כדאמר תיזיל איהי ותחוד ותפתח וברשות בעל הבית קא מחזיק:

(b)

Explanation #2: Often the shepherd opens and locks [the Chatzer, and this is a Kinyan], like it says (Gitin 77b), "she should go and lock or open [the room where her Get is, to acquire it]", and he makes a Chazakah with the owner's permission.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF