1)

TOSFOS DH v'Leis Lei Ha d'Tana d'Vei R. Yishmael...

תוספות ד"ה ולית ליה הא דתנא ר' ישמעאל כבשים שצמרן קשה כו

(SUMMARY: Tosfos explains why we cannot learn from a verse in the Chumash.)

לא הוה מצי למיפרך דנימעט עז בת רחל מקרא דממעטין (חולין דף קלז.) שער עזים מלעמוד ולשרת דבעינן דבר הראוי לשירות ולאפוקי נוצה של עזים

(a)

Implied question: He could have asked that we should exclude a goat born to a sheep from the verse that excludes (Chulin 137a) hair of goats from "La'amod u'Leshares" (in the verse after Reishis ha'Gez) - we require something proper for service (Bigdei Kehunah), to exclude goats' hair!

דדילמא כיון דהוי ממין הראוי לשירות שהיא בת רחל סגי בהכי

(b)

Answer: Perhaps since it is from a species proper for service, since it was born to a sheep, this suffices. (Therefore, we need "umi'Gez Kevasai Yischamam.")

2)

TOSFOS DH b'Rachel she'Yaldah Min Ez v'Aviv Tayish

תוספות ד"ה ברחל שילדה מין עז ואביו תייש

(SUMMARY: Tosfos explains why it says that the child is a goat.)

והא דנקט מין עז

(a)

Implied question: Why did it say "a kind of goat"? (The same applies if it is a sheep!)

לרבותא דאע''ג דהועיל זרע האב לשנות הולד למין עז כמותו אפילו הכי לא חיישי רבנן לזרע האב

(b)

Answer: This is for a Chidush. Even though the father's seed helped to change the child to a goat like itself, even so Rabanan are not concerned for the father's seed.

ומיהו דפריך ליפלגו בחוששין לזרע האב בעלמא לא חייש לרבותא זו

(c)

Disclaimer: However, the one who asked "they should argue about whether or not we are concerned for the father's seed!" was not concerned for this Chidush.

3)

TOSFOS DH b'Sa'ir Shel Rosh Chodesh

תוספות ד"ה בשעיר של ראש חדש

(SUMMARY: Tosfos points out that the same applies to all goats of Musafim.)

קמא נקט וה''ה שעירי רגלים דהכי נמי כתב בהו אחד:

(a)

Explanation: It mentioned the first [goat] mentioned [in Musafim], and the same applies to goats offered during the festivals, for also regarding them it is written "Echad".

17b----------------------------------------17b

4)

TOSFOS DH Zachar v'Nekevah Ein l'Kohen Klum

תוספות ד"ה זכר ונקבה אין לכהן כלום

(SUMMARY: Tosfos explains that R. Yosi ha'Gelili agrees, even if they left together.)

)אאפילו יוצא( [צ"ל אפילו איצאו - שיטה מקובצת כתב יד] שני ראשים כאחד קאי ומודה ר' יוסי הגלילי הכא

(a)

Explanation: This refers even to "if both heads came out at once", and R. Yosi ha'Gelili agrees here;

דאע''ג דאפילו אי כוליה רחם מיקדשי מ''מ מין במינו אינו חוצץ כדאמר בפ''ק (לעיל דף ט:)

1.

Even if the entire womb is Mekadesh (there cannot be an interruption between the Bechor and the wall of the womb on any side), in any case [when two males leave together] Min b'Mino is not a Chatzitzah, like it says above (9b)...

הכא שהיא נקבה והויא פטר רחם כמוה בטלה בכורתו לגמרי

2.

Here that [the other child] is a female, and it is Peter Rechem like [the male], its Bechorah is totally Batel.

ולא דמי לההיא דפ' בהמה המקשה (חולין דף ע.) כרכתו אחותו והוציאתו

(b)

Implied question: Why is this unlike the case in Chulin (70a) "if its sister was wrapped around it and brought it out..."? (The Gemara was unsure whether it is Kodesh!)

דהתם איירי כדנפק הוא דרך ראשו והיא דרך מרגלותיה דלא הויא איהי פטר רחם

(c)

Answer: There, the male came out head first, and the female came out feet first, so the female is not Peter Rechem.

5)

TOSFOS DH Efshar Letzamtzem bi'Ydei Shamayim

תוספות ד"ה אפשר לצמצם בידי שמים

(SUMMARY: Tosfos discusses how we rule.)

פי' בקונטרס כגון הך דלידה דאע''ג דאין מקפידין בכך וכ''ש בידי אדם במתכוונים לצמצם שום מדה או שום דבר דודאי אפשר לצמצם

(a)

Explanation #1 (Rashi): This is in a case like here of birth, even though [Shamayim] is not adamant (that they come out simultaneously, perhaps they did), and all the more so bi'Ydei Adam, [for people] intend to make a measure or a matter exact, surely Efshar Letzamtzem.

וקשה לר''י כי קא מבעיא ליה לרבנן דבידי שמים א''א לצמצם בידי אדם מאי היכי פשיט (מצמצם) [צ"ל נמצא - דפוס ויניציה] מכוון בין שתי עיירות

(b)

Question (Ri): [The Gemara] asked according to Rabanan, who hold that bi'Ydei Shamayim Iy Efshar Letzamtzem, what is the law bi'Ydei Adam. How did it resolve from [a murdered body] found exactly [in the middle] between two cities?

הא על כרחך נהי דיכולין לצמצם הדבר כשמתכוונין למדוד מ''מ לרבנן א''א שיהא הדבר מצומצם בין שתי עיירות דכיון דבידי שמים הוא שמעצמו נפל שם מתחלה ולא נתעסקו עליו למדוד ולהניחו שם מכוון

1.

You are forced to say that granted, they can be precise when they intend to measure, but in any case, according to Rabanan it is impossible that it is exactly [in the middle] between two cities, since it is bi'Ydei Shamayim! He fell by himself there. They did not engage with him to measure and leave him there exactly [in the middle]!

ונראה (לרבי) [צ"ל לר"י - מהרש"א] דאפילו למ''ד א''א לצמצם בידי שמים (אף שפעמים שנמדד) [צ"ל פעמים שנמצא - צאן קדשים] בו שהוא מצומצם

(c)

Answer (Ri): Even according to the opinion that Iy Efshar Letzamtzem bi'Ydei Shamayim, sometimes it is found that it is exact;

אלא ה''ק אי אפשר לברר צמצום שבידי שמים כגון לידה דהכא שאין פנאי לברר ולדקדק איזה יצא תחלה ולכך אין שניהן לכהן

1.

Rather, it means as follows. It is impossible to clarify something that is exact bi'Ydei Shamayim, e.g. the birth here. There is no time to clarify and be precise which left first. Therefore, the Kohen does not receive both of them;

אבל בידי אדם שיש שהות לברר מיבעיא לן ופשיט ליה מנמצא מכוון בין שתי עיירות

2.

However, bi'Ydei Adam that there is time to clarify, we ask about this, and he resolved it from [a body] found [midway] between two cities;

דאי אמרת אי אפשר לברר אם הוא מצומצם אע''ג דפרישית דזימנין דמיקרי שהוא מצומצם כיון דאי אפשר להבחין לא יביאו שתי העגלות מספק דמילתא דלא שכיחא היא ואין לנו לתלות מספק שאירע כן

i.

If you will say that Iy Efshar Letzamtzem whether it is exact, even though I explained that sometimes it turns out it is exact, since one cannot perceive [that it is exact], they would not bring two Eglos amidst Safek, for it is not common, and we should not attribute amidst Safek that it occurred so.

ובמסקנא פשטינן דלרבנן אי אפשר לצמצם ואפילו [צ"ל בידי - הב"ח] אדם

(d)

Answer (cont.): In the conclusion, we conclude that according to Rabanan Iy Efshar Letzamtzem, and even bi'Ydei Adam.

ומתוך הא דפליגי אמוראי בפ''ק דעירובין (דף טז:) בפרוץ כעומד ופ''ב דחולין (דף כח:) במחצה על מחצה כרוב היה נראה דהלכה כרבי יוסי הגלילי דאפשר לצמצם לכל הפחות בידי אדם

(e)

Pesak: Since Amora'im argue in Eruvin (16b) about Parutz k'Omed (the sum width of the breaches in a wall equates the sum widths of what remains standing), and in Chulin (28b) about whether or not [a Siman cut] half-way is like a majority, it seems that the Halachah follows R. Yosi ha'Gelili that Efshar Letzamtzem, at least bi'Ydei Adam.

ואין לומר דקרי פרוץ כעומד כשדומה לנו שהם שוים דאף על גב דשמא אינם שוים וכן מחצה על מחצה דשחיטה

(f)

Implied suggestion: Perhaps (there is no proof from there, for) we call it Parutz k'Omed when it seems to us that they are equal, even though perhaps they are not equal, and similarly half-way regarding Shechitah!

דהא מפרש טעמא דלא הוי כרוב וכעומד משום דאמר רחמנא למשה שחוט רובא וגדור רובא

(g)

Rejection: It explains the reason that [half] is not like a majority, and [Parutz] is not k'Omed, because Hash-m told Moshe to cut the majority or fence the majority;

דתיפוק לי דבלאו הכי היה אסור מספק משום דשמא שייר רובא

1.

If [we are unsure if they are equal,] even without this, it would be forbidden amidst Safek, lest he left over the majority!

והא דפריך בגיטין בפרק הזורק (דף עח.) והא א''א לצמצם גבי מחצה על מחצה מגורשת ואינה מגורשת

(h)

Implied Question #1: In Gitin (78a), it asks Iy Efshar Letzamtzem regarding [if a man threw a Get to his wife, and it landed] in the middle, she is divorced and not divorced;

דמפרש כגון דאתו תרוייהו בהדי הדדי בארבע אמות

1.

It explains that the case is, both of them came within four Amos [of where it landed] at once;

ואפי' יהא הלכה כר' יוסי הגלילי מ''מ דוחק הוא להעמיד המשנה בכך שאין רגילות להיות הדבר מצומצם וסתמא לא כוונו בבת אחת לבא

2.

And even if the Halachah follows R. Yosi ha'Gelili, in any case it is difficult to establish the Mishnah like this, for it is not common to be precise. Stam, they did not intend to come at once;

ובפ' שבועת העדות (שבועות דף לב.) גבי כפרו שניהם כאחת פריך והא אי אפשר לצמצם ומשני הא מני רבי יוסי הגלילי ור' יוחנן משני אפילו תימא רבנן כו' משמע דאין הלכה כר' יוסי הגלילי

(i)

Question #2: And in Shevuos (32a) regarding if both [witnesses] denied [knowing testimony] at once, it asks Iy Efshar Letzamtzem, and answers "it is like R. Yosi ha'Gelili", and R. Yochanan answers "you can even say that it is like Rabanan..." This implies that the Halachah does not follow R. Yosi ha'Gelili!

וכן בפ' ארבעה אחין (יבמות דף כח.) גבי אחיות איני יודע מי שנאן אמרינן אליבא דרבי יוחנן לא סתים לן תנא כר' יוסי הגלילי

(j)

Question #3: And in Yevamos (28a, R. Yochanan said) "I do not know who taught the Mishnah of [four] sisters", we say [that he holds that] we do not have a Stam [Mishnah] like R. Yosi ha'Gelili!

לכך נראה דבידי שמים אין הלכה כמותו והך דשבועות וד' אחין הוו בידי שמים אבל בידי אדם הלכה כמותו כדמוכחא ההיא דחולין ועירובין

(k)

Pesak (cont.): It seems that bi'Ydei Shamayim the Halachah does not follow [R. Yosi ha'Gelili]. The cases in Shavu'os and Yevamos are bi'Ydei Shamayim. (Yad Binyamin - since simultaneous testimony does not depend on one person alone, it is considered bi'Ydei Shamayim.) However, bi'Ydei Adam the Halachah follows him, like is proven in Chulin and Eruvin.

וא''ת הא דאמרינן בפ''ק דעירובין (דף ה:) לחי המושך מדופנו של מבוי פחות מד' אמות אין צריך לחי אחר להתירו וארבע אמות צריך לחי אחר להתירו

(l)

Question: We say in Eruvin (5b) that a Lechi (a vertical post to permit carrying in an alley) that extends from the wall of the Mavuy [towards the inside], if it is less than four Amos, we do not need another Lechi to permit [the Mavuy]...

וקאמר רב הונא (בר' יהושע לא אמרן אלא במבוי) [צ"ל בריה דרב יהושע לא אמרן אלא במבוי שמונה אבל במבוי - הב"ח] ז' ניתר בעומד מרובה על הפרוץ

1.

And Rav Huna brei d'Rav Yehoshua said, we said only for a Mavoy [at least] eight [Amos] wide. If it is seven [or any amount less than eight, a Lechi of four Amos] permits it, for Omed Merubah Al ha'Parutz (the wall exceeds the breaches);

רב אשי אמר [צ"ל אפילו - שיטה מקובצת כתב יד] מבוי ח' לא צריך לחי מה נפשך

2.

Rav Ashi said that even a Mavuy eight [Amos wide] does not need [another] Lechi, no matter what you will say!

אי עומד נפיש ניתר בעומד מרובה על הפרוץ ואי פרוץ נפיש נדון משום לחי פירוש דאם כן אין בלחי (עשרה) [צ"ל ארבע - הב"ח] אמות

3.

If the wall exceeds the breaches, it is permitted through Omed Merubah Al ha'Parutz. If the breaches are greater, it is considered a Lechi. I.e. if so the Lechi is less than four Amos (so it is a valid Lechi);

מאי אמרת דשוו תרווייהו כי הדדי הוה ליה ספק דבריהם ולהקל

4.

Will you say that they (the wall and the breaches) are equal? This is a Safek mid'Rabanan. We are lenient.

משמע דאי אפשר לברר הדבר

5.

Inference: It is impossible to clarify the matter!

ויש לומר דלעולם אפשר למדוד אלא לא הטריחו חכמים למדוד שם מספק כיון דבין עומד נפיש בין פרוץ נפיש ליכא חשש איסור אא''כ הם שווים ומילתא דלא שכיחא היא

(m)

Answer #1: Really, it is possible to measure, but Chachamim did not obligate him to measure amidst Safek, since whether Omed Merubah or Parutz Merubah there is no concern for Isur, only if they are equal, and this is uncommon;

ומכל מקום אם היה איסורא דאורייתא היה אסור כיון שאפשר למדוד

1.

In any case, if it were a Torah Isur, it would be forbidden, since it is possible to measure.

וזה אין להקשות על רב אשי כי שוו כי הדדי נמי לשתרי דקיימא לן פרוץ כעומד מותר

(n)

Implied question (against Rav Ashi): Also when they are equal, it should be permitted, for we hold that Parutz k'Omed is permitted!

דהתם קאי על רב הונא בריה דרב יהושע דסבירא ליה פרוץ כעומד אסור

(o)

Answer #1: Rav Ashi discusses the opinion of Rav Huna brei d'Rav Yehoshua, who forbids Parutz k'Omed.

והרב רבי שמעון מיינבלא היה מפרש [צ"ל דהני אמוראי - הב"ח] דפרוץ כעומד ומחצה על מחצה כרוב סברי כרבנן דאי אפשר לצמצם אפילו בידי אדם

(p)

Opinion #2 (R. Shimon of Yeinvala): These Amora'im [who discuss] Parutz k'Omed and half-half is like the majority, hold like Rabanan, that Iy Efshar Letzamtzem, even bi'Ydei Adam;

ומאן דשרי כשדומה לנו שהפרוץ כעומד משום דאימר [צ"ל עומד מרובה ואם תמצא לומר שהם שוים רחמנא אמר לא תשייר רובא ומאן דאסר משום דאימר - הב"ח] פרוץ מרובה ואם תמצא לומר שהם שוים רחמנא אמר גדור רובא

1.

And the one who permits when it seems to us that Parutz k'Omed, it is because I can say that Omed Merubah. And if you will say that they are equal, the Torah said not to leave the majority (open), and the one who forbids, it is because I can say that Parutz Merubah, and if you will say that they are equal, the Torah said to fence the majority.

ובענין זה יש לפרש ההוא דמחצה על מחצה כרוב

2.

And we can explain like this the case of half-half (for Shechitah) is like the majority.

והשתא ניחא טפי ההיא דספק דבריהם להקל כיון דאי אפשר למדוד

(q)

Support: Now it is fine the case of Safek mid'Rabanan to be lenient, since it is impossible to measure.

אבל קשיא לרבי דמשמע דספיקא דאורייתא היה אסור מטעם חששא בעלמא דשמא הם שוים אע''ג דאי עומד נפיש מותר ואי פרוץ נפיש מותר

(r)

Question #1 (Tosfos' Rebbi): It connotes that a Safek Torah would be forbidden, due to a mere concern lest they are equal, even though if Omed Merubah or Parutz Merubah it is permitted;

וא''כ היכי דייק מנמצא מכוון בין שתי עיירות )אפשר לכוון ולצמצם( [צ"ל דבידי אדם אפשר לצמצם - הב"ח] התם נמי אע''ג דאי אפשר לכוון ולצמצם מודו רבנן דמביאות שתי עגלות משום חששא דאורייתא דשמא הם שוים

1.

If so, how do we infer from [a body] found exactly in the middle between two cities that bi'Ydei Adam Efshar Letzamtzem? Also there, even though it is impossible to be exact and Letzamtzem, Rabanan [should] agree that they bring two calves due to a Safek Torah, that perhaps they are equal!

ועוד דמאן דאסר פרוץ כעומד לא אסר אלא מטעם דא''ל רחמנא למשה גדור רובא שחוט רובא ואיכא למתלי טפי לאיסור מלהיתר

(s)

Question #2: The one who forbids Parutz k'Omed, forbids only because Hash-m told Moshe to fence the majority or slaughter the majority, and there are more reason to attribute to Isur than to Heter;

אבל (אם היה לתלות להיתר יותר מלאיסור היה מותר כדאשכחן מאן) [צ"ל אי הוה למתלי להתר טפי מלאסור היה מותר כדאשכחן למאן - שיטה מקובצת, מהדורת רב אילן] דשרי משום דאמר רחמנא למשה לא תשייר רובא ולא אסר מטעם דשמא הפרוץ מרובה

1.

However, if we should attribute to Heter more than to forbid, it would be permitted, like we find according to the one who permits, because Hash-m told Moshe not to leave over the majority. He does not forbid lest the Parutz is the majority.

ואם כן ההיא דלחי אפילו הוי ספק דאורייתא תישתרי כיון דבין פרוץ (מעומד) נפיש בין עומד נפיש מותר

2.

Consequence: If so, the case of a Lechi, even if it were a Safek mid'Oraisa, it would be permitted mid'Oraisa, since whether the Parutz is more or the Omed is more, it is permitted.

ומהא דפריך בההיא שמעתא דפרוץ כעומד והא אפשר לצמצם גבי אם יש ריוח ביניהם (סוכה דף טו:)

(t)

Implied suggestion: From the question in that Sugya of Parutz k'Omed "it is Efshar Letzamtzem!" regarding if there is a distance between [metal spits (rods) equal to the width of the rods, and Kosher Sechach was put in between, this shows that we rule like R. Yosi ha'Gelili, at least regarding bi'Ydei Adam]!

אין לדקדק שום דבר דרבינו חננאל גריס והא אי אפשר לצמצם וכן רבינו (שמעון ולרבינו תם) [צ"ל תם - הב"ח]

(u)

Rejection: One cannot infer from there at all, for the text of R. Chananel and R. Tam says "it is Iy Efshar Letzamtzem!"

[ולגירסתם - הב"ח] נמי אין ראיה שיהא הלכה כן

(v)

Implied suggestion: According to their text, we can prove that this is the Halachah (Iy Efshar Letzamtzem, even bi'Ydei Adam)!

דלא הוי כמו אי אפשר לצמצם בעלמא אלא כלומר אי אפשר לצמצם בשום ענין שלא יהא אויר משהו בין הסכך לשפוד כמו (שפירש) [צ"ל פירשתי - הב"ח] שם

(w)

Rejection: This is unlike Iy Efshar Letzamtzem elsewhere. Rather, it means that it is impossible to be precise that there will not be any amount of air between the Sechach and the rod, like I explained there.

ובההיא דסוף מכילתין (דף ס:) יצאו שנים בעשירי (וקראו) [צ"ל וקראן - שיטה מקובצת כתב יד] עשירי משמע דסבר ליה כרבי יוסי הגלילי אפילו בידי שמים

(x)

Implied question #1: The case below (60b, if one was tithing animals), and two went out together as 10th, and he called [both of] them Asiri. This shows that [the Gemara] holds like R. Yosi ha'Gelili, even bi'Ydei Shamayim...

דאי כרבנן דא''א (מכאן מדף הבא) לצמצם אותו שקדם הוי עשירי אפי' ישתוק בו והוה ליה כאילו קרא לעשירי עשירי ולאחד עשר עשירי דאין אחד עשר קדוש שלא נעקר שם עשירי ממנו

1.

For according to Rabanan, [who hold] that Iy Efshar Letzamtzem, the one that was first is Asiri, even if [the owner] was silent, and it is as if he called the 10th "Asiri" and the 11th "Asiri". The 11th is not Kadosh, for the name "Asiri" was not uprooted from [the 10th]!

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF