בכורות דף יז. א

באופנים דלהלן האם חייבים בבכורה?

רחל בת עז רחל בת רחל בת עז
רחל בת עז בת רחל
לר' מאיר פטור לסתמא דגמ': חייב [1]
 
לרב אשי: פטור [2]
לחכמים פטור פטור

רחל שלא ביכרה וילדה ב' זכרים בבת אחת מה הדין למשנתנו?

האחד השני כשמת אחת מהם
לר' יוסי הגלילי שניהם לכהן הנשאר של הכהן
לחכמים אחד
 
לו ואחד לכהן
לר' טרפון הכהן בורר היפה מחלוקת [3] יחלוקו [4]
לר' עקיבא הכהן נוטל הכחוש ירעה עד שיסתאב [5] הכהן אינו מוציא [6]
-------------------------------------------------

[1] דחזרה שיות למקומה, ומפרש"י דהא רחל בת עז לאו דוקא רחל ממש דהא נקבה לא קדשה בככורה אלא מן רחל קאמר - דהיינו שנולד שה, (שה בן רחל בת עז, או שה בן עז בת רחל).

[2] ומוקי להא דמחייב ר' מאיר בכה"ג דיש בו מקצת סימנים, כלומר דלעולם מיירי בעז בן רחל ומיירי שיש בו מקצת סימני שדומה לאמו. וחכמים דפוטרים ס"ל כר"ש דלא מהני מקצת סימנים אלא עד שיהיה ראשו ורובו דומה לאמו.

[3] הרש"ש מדייק מרש"י שהיות שהטעם של ר' טרפון שמסתמא שהבריא יצא ראשון א"כ השני הוא חולין גמור בלא ספק, ומה שכתוב והשני ירעה עד שיסתאב הוא דוקא אליבא דר"ע. אולם יש אחרונים שחולקים וסוברים שדין זה דהשני ירעה עד שיסתאב הוא גם אליבא דר' טרפון (ע' חזו"א בכורות יט א).

[4] בגמ' מבואר שדין זה סותר לדין הראשון שאמר ר' טרפון, ובאמת מזה מוכח שר' טרפון חזר בו ממה שאמר ברישא.

[5] כלומר שיפול בו מום ויאכל אותו הישראל - וחייב במתנות. אולם הראשון שגם כן הדין שלו שירעה עד שיסתאב ויאכלנו הכהן - הוא פטור ממתנות. ור' יוסי פוטר גם את השני שלקח אותו ישראל ממתנות.

[6] דהיינו שישאר השני ביד הישראל, דהמוציא מחברו עליו הראיה - שזה הנשאר הוא בכור.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף