1)

TOSFOS DH Mah Tzvi va'Ayal Peturin Min ha'Bechorah u'Mion ha'Matanos v'Chulei

תוספות ד"ה מה צבי ואיל פטורין מן הבכורה ומן המתנות כו'

(SUMMARY: Tosfos discusses what we expound from Tzvi va'Ayal.)

בשמעתין משמע דאי לא כתב אך הוה דרשינן נמי מה צבי ואיל אין אותו ואת בנו נוהג בו וחלבו מותר

(a)

Inference: Our Sugya connotes that had it not written "Ach", we would expound also that just like Tzvi va'Ayal, Oso v'Es Beno does not apply to it, and its Chelev is permitted (also Pesulei ha'Mukdashim).

ולעיל בסוף פ''ק (דף יב.) דרשינן נמי מה צבי ואיל אין פודין אף פסולי המוקדשין אין פודין

1.

Also above (12a), we expound that just like we do not redeem [Peter Chamor according to the law of a Seh] with Tzvi va'Ayal, we do not redeem with Pesulei ha'Mukdashim.

ותימה מנלן כל הנך דרשות דתלתא צבי ואיל כתובין וכולהו צריכי כדמפרש לקמן פרק פסולי המוקדשין (דף לג.)

(b)

Question: What is the source of all these Drashos? Tzvi va'Ayal is written three times, and all of them are needed, like it explains below (33a)!

וי''ל דהתם נמי מפרש חד לבכורה ומתנות והיינו כדמפרש הכא חד מצבי וחד מאיל

(c)

Answer: Also there, it explains one for Bechorah and Matanos, i.e. like it explains here, one from Tzvi and one from Ayal;

עוד מפרש התם (חד לבכורה) חד לכדרבי יצחק ורבי אושעיא כמו שמפרש ר''ת המרביע והמנהיג שור של פסולי המוקדשין לוקה גוף אחד הן ועשאן הכתוב שני גופים והיינו מצבי ואיל

1.

Also it explains there that one is [to teach] like R. Yitzchak and R. Oshaya, like R. Tam explains, that one who mates or conducts (makes it pull a wagon, or any other work) with an ox of Pesulei ha'Mukdashim is lashed. It is one body, and the Torah considers it two, i.e. Tzvi and Ayal;

דחד שור דפסולי המוקדשין עשאן הכתוב כשני גופים וכשמנהיגו לבדו כאילו מנהיג צבי ואיל ביחד וחייב משום כלאים

i.

One ox of Pesulei ha'Mukdashim, the Torah considers it two bodies, and when one conducts it alone, it is like conducting with Tzvi and Ayal together, and he is liable for Kil'ayim;

ואידך [צ"ל צבי ואיל איצטריך - שיטה מקובצת כתב יד] חד לכדר' עקיבא דמתיר אפי' לעובד כוכבים או לכדרבי אלעזר הקפר פ' שני דחולין (דף כח.) מה פסולי המוקדשין טעונים שחיטה אף צבי ואיל כן

2.

The other Tzvi va'Ayal - one [of the two words] is needed [to teach] like R. Akiva, who permits even a Nochri [to eat it], or like R. Elazar ha'Kapar in Chulin (28a) - just like Pesulei ha'Mukdashim need Shechitah, also Tzvi va'Ayal;

ומצבי לחודיה הוה ידעינן איל דמצבי ילפינן כל חיה

i.

From Tzvi alone we would know Ayal, for from Tzvi we learn every Chayah.

ואידך לכדרב מרי דמה צבי ואיל דאין פודין

ii.

The other is [to teach] like Rav Mari - just like we do not redeem with Tzvi va'Ayal [also Pesulei ha'Mukdashim].

וחלבו מותר ואותו ואת בנו דבעי למידרש בסמוך אי לאו אך

(d)

Implied question: Below, we would have expounded that the Chelev is permitted, and Oso v'Es Beno [does not apply], if not for "Ach". What is the source for this?

היינו מצבי ואיל דדרשינן מיניה בכורה ומתנות דמשמע שרוצה ליתן להם דין חיה (ואי) [צ"ל ולהכי - צאן קדשים] כתיב אך לחייב על חלבה ואותו ואת בנו כדמפרש בין לחולין מדמית ליה בין לקדשים מדמית להו

(e)

Answer: It is from the Tzvi va'Ayal from which we expound Bechorah and Matanos, which connotes that he wants to give to them the law of a Chayah, and therefore it is written "Ach" to obligate for its Chelev and Oso v'Es Beno like it explains, whether you compare them to Chulin or to Kodshim.

ובסמוך דקאמר וולדן וחלבן היכי דמי אי דאיעבר ואיתייליד אחר פדיונן ולד צבי ואיל הוא לאו יתורא איכא אלא ממילא פשיטא ליה דהוי כוליה צבי ואיל

1.

Below (15b), it says "what is the case of their offspring and Chelev? If they became pregnant and gave birth after Pidyon, it is the child of a deer or Ayal!" There is nothing extra [that he expounds]. Rather, automatically it is obvious to him that it is totally like Tzvi va'Ayal.

2)

TOSFOS DH Iy Mah Tzvi va'Ayal Ein Oso v'Es Beno Noheg Bo

תוספות ד"ה אי מה צבי ואיל אין אותו ואת בנו נוהג בו

(SUMMARY: Tosfos explains why we did not ask about Kisuy ha'Dam.)

לא מצי למיפרך מה צבי ואיל טעון כסוי אף פסולי המוקדשין כן

(a)

Implied suggestion: He could have asked that just like Tzvi va'Ayal require Kisuy ha'Dam, also Pesulei ha'Mukdashim!

דבהדיא דרשינן פ' כיסוי הדם (חולין דף פד.) גבי פסולי המוקדשין על הארץ תשפכנו כמים מה כו'

(b)

Rejection: We explicitly expound in Chulin (84a) regarding Pesulei ha'Mukdashim "Al ha'Aretz Tishpechenu ka'Mayim" - just like water need not be covered, also Dam Behemah.

3)

TOSFOS DH Rak Es Damo Lo Sochal

תוספות ד"ה רק את דמו לא תאכל

(SUMMARY: Tosfos asks why we learn from this verse.)

האי קרא גבי בכור כתיב

(a)

Explanation: This verse is written regarding Bechor.

והרבה תימה דלא מייתי רק את הדם לא תאכל דכתיב גבי שאר פסולי המוקדשים

(b)

Question: It is very astounding that [the Gemara] does not bring "Rak Es ha'Dam Lo Sochal" written regarding other Pesulei ha'Mukdashim!

ואין להקשות דדילמא איצטריך לחמשה לאוין האמורין בדם דמפרשי פ''ק דכריתות (דף ד:)

(c)

Implied question: Perhaps we need it for five Lavim said about blood, that are explained in Kerisos (4b)!

דהא טובא לאוין כתיבי יותר מה' חד בויקרא וחד בצו את אהרן ותרי באחרי מות וד' בראה הרי ח' בר מהאי דבכור ושמא דריש להו למילתא אחריתי

(d)

Answer: Rejection: Many Lavim are written, more than five! One is in Parshas Vayikra, and one is Tzav, two are in Acharei Mos, and four in Re'eh. This is eight, aside from this verse of Bechor! Perhaps he expounds them for something else.

4)

TOSFOS DH v'Ahani Kra Lemeikam Alei b'Lav

תוספות ד"ה ואהני קרא למיקם עליה בלאו

(SUMMARY: Tosfos points out that elsewhere, we say that the initial Isur returns.)

וא''ת אדרבה כיון (דמהדריה הקרא הדר לגמרי אף מכרת) [צ"ל דהדריה קרא הדרי' לגמרי אף לכרת - צאן קדשים] כדתניא לקמן גבי פסולי המוקדשין הגוזז והעובד בהם סופג ארבעים

(a)

Question #1: Just the contrary! Since the verse returned it, it totally returned it, even for Kares, like a Beraisa teaches below about Pesulei ha'Mukdashim. One who shears or works with them receives 40 lashes;

ולא (אמר) [צ"ל אמ' - דפוס ויניציה] איתקוש לצבי ואיל ומפקיע לגמרי מלאו וכי כתיב תזבח ולא גיזה איסורא בעלמא אלא (אמר) [צ"ל אמ' - דפוס ויניציה] אהדריה לאיסוריה

1.

We do not say that it is equated to Tzvi va'Ayal, and totally uproots the Lav, and when it is written "Tizbach", and not shearing, it is a mere Isur. Rather, we say that it was returned to its [initial] Isur!

וצריך לחלק

(b)

Conclusion: We must distinguish (why we would have said that shearing is returned to its initial Isur, but Chelev is not).

ומההיא דהגוזז והעובד בהם נמי קשה על מה (שפי' טעמו ולא ממשו אסור ואין לוקין עליו כגון גיעולי עובדי כוכבים) [צ"ל דאמרינן טעמו ולא ממשו אסור דילפינן מגיעולי עובדי כוכבים ואין לוקין עליו - צאן קדשים]

(c)

Question #2: Also the law of shearing and working with them is difficult for what we say that if an Isur can be tasted but there is no substance [of the Isur], e.g. Gi'ulei (absorptions in pots of) Nochrim, it is forbidden, but one is not lashed for it;

(דהשתא כי אישתרי טעם לפגם כמו נבלה מסרחת וכי) [צ"ל דכיין דאישתרי טעם לפגם כמו נבלה מסרחת כי - צאן קדשים] הדר אסר גיעולי עובדי כוכבים במדין איסורא בעלמא איכא לא מלקות

1.

Now, since Ta'am li'Fgam was permitted, e.g. a rotten Neveilah, when the Torah returned to forbid Gi'ulei Nochrim in [the spoils taken from] Midyan, it is a mere Isur, and not lashes!

ואינו נראה דאית לך למימר אהדריה לאיסורא כדפרישית:

(d)

Assertion: It seems that this is wrong. We should say that [the Torah] returned it to its Isur, like I explained.

15b----------------------------------------15b

5)

TOSFOS DH Mah Bechor Ein Matfiso l'Chol Zevach she'Yirtzeh

תוספות ד"ה מה בכור אין מתפיסו לכל זבח שירצה

(SUMMARY: Tosfos explains that he can make it a different Korban before it is born.)

פי' משנולד אבל במעי אמו יכול לשנותו לזבח אחר כדתנן פרק כיצד מערימין (תמורה דף כד:)

(a)

Explanation: [He cannot Makdish it for any Korban he wants] after it is born, but in the womb, he can change it to another Korban, like a Mishnah (Temurah 24b) teaches;

ומכ''מ ילפינן מיניה שפיר ולדות פסולי המוקדשין דאין משנן לזבח אחר אפי' במעי אמן למ''ד במעי אמן הן קדושין

1.

And in any case, we properly learn from it offspring of Pesulei ha'Mukdashim, that one may not change them to another Korban, even in their mother's womb, according to the opinion that they are Kadosh in their mother's womb;

כמו שאין יכול לשנות בכור משחלה עליו קדושת בכור הכי נמי פסולי המוקדשין (שהרי קדושין כבר אין יכול לשנות בזבח) [צ"ל שהן קדושין כבר אין יכול לשנות ולדן לזבח - שיטה מקובצת כתב יד] אחר

2.

Just like one cannot change a Bechor once Kedushas Bechor took effect on it, the same applies to Pesulei ha'Mukdashim, which are already Kadosh. One cannot change their offspring to another Korban;

(אפילו) [צ"ל ואפילו - מהרש"א] למ''ד בהוייתן קדושין לא דמו לבכור קודם שנולד דהני עומדין ליקדש מכח אמן שקדושה כבר:

3.

And even according to the opinion that they become Kadosh when they are born, they are unlike a Bechor before it is born, for these are destined to become Kadosh due to their mother, which is already Kadosh.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF