1)

TOSFOS DH Rav Ashi Amar mid'Reisha Meshichah Einah Koneh (cont.)

תוספות ד"ה רב אשי אמר מדרישא משיכה אינה קונה (המשך)

שמע מינה דרב אשי גופיה כשהיה אומר מתחלה משיכה (אינו) [צ"ל בעובד כוכבים אינה - שיטה מקובצת כתב יד] קונה לאו משום דסבר לה כריש לקיש דלעולם כרבי יוחנן סבירא ליה

(a)

Inference: Rav Ashi himself, when he initially said that Meshichah of a Nochri does not acquire, it is not because he held like Reish Lakish. Really, he holds like R. Yochanan;

לפיכך כי הקשה לו מההיא דבן נח לא רצה להקשות מההיא דדבר תורה מעות קונות דלעולם לעמיתך ולעובד כוכבים בכסף

1.

[And] therefore, when [Ravina] challenged him from the teaching about a Ben Noach, he did not want to ask from the teaching that mid'Oraisa, coins acquire, for really, [both] to Amisecha and to a Nochri, [the Kinyan is] with Kesef;

ולענין אונאה אתא לעמיתך כמאן דאמר גזל הכנעני אסור

2.

Amisecha [does not come to exclude a Nochri from Kinyan Kesef; rather,] it comes for Ona'ah (to teach that it applies only to Yisrael), like the opinion that Gezel Nochri is forbidden;

דלמאן דאמר גזל הכנעני מותר לא איצטריך כדאמרינן לעיל

i.

According to the opinion that Gezel Nochri is permitted, we do not need it, like we said above.

ואף על גב דאמרינן בהזהב (ב''מ דף מח.) קרא ומתני' מסייע לריש לקיש

(b)

Implied question: [Rava] said in Bava Metzi'a (48a) that a verse and a Mishnah support Reish Lakish!

היינו לכאורה אבל אפשר לשנויי לקרא שפיר אליבא דרבי יוחנן

(c)

Answer: He means that it seems that they support him, but one can properly answer the verse according to R. Yochanan;

ומתני' דנתנה לבלן מעל הוה מוקמי ליה ר' יוחנן בבלן עובד כוכבים

1.

And the Mishnah of "one who gave [Hekdesh money] to a Balan (bathhouse attendant), he was Mo'el" (it connotes that this applies only to a Balan, for Meshichah is not lacking, but not when Meshichah is lacking), R. Yochanan establishes it to discuss a Nochri Balan.

וההיא דנתנה לספר (בישראל) [צ"ל בספר ישראל - שיטה מקובצת כתב יד] ולכך מעל אע''ג דלא משך דמעות קונות

2.

And the [Beraisa] of one who gave [Hekdesh money] to a barber (he was Mo'el) R. Yochanan establishes it to discuss a Yisrael barber. Therefore he was Mo'el, even though he did not do Meshichah, for coins acquire.

וא''ת ומאי סייעתא לריש לקיש הא איהו מוקי הך דנתנה לספר בספר עובד כוכבים הכי נמי מצי לאוקומי ההיא דבלן בעובד כוכבים

(d)

Question: What is the support for Reish Lakish? He establishes the Beraisa of one who gave to a barber to discuss a Nochri barber. Likewise, one can establish the Mishnah of one who gave to a Balan to discuss a Nochri Balan!

ואור''ת משום דבלן משמע טפי דאיירי בישראל דומיא דנתנה לחבירו דקתני הוא מעל וחבירו לא מעל משמע חבירו ישראל דבר מעילה הוא

(e)

Answer (R. Tam): A Balan connotes more a Yisrael Balan, similar to "one who gave to his Chaver (colleague)." It taught that he was Mo'el, and his friend was not Mo'el. This connotes that his Chaver is a Yisrael, to whom Me'ilah applies;

ודוקא בלן דלא מחסרא משיכה כדמסיים בההיא משנה לפי שאומר לו הרי מרחץ לפניך הכנס ורחוץ אבל ספר דומיא דבלן דהיינו ספר ישראל לא מעל עד דמשיך

1.

And this is only for a Balan, for Meshichah is not lacking, like that Mishnah concludes, because he tells him "the bathhouse is in front of you. Enter and bathe!" However, a barber similar to a Balan, i.e. a Yisrael barber, he was not Mo'el until Meshichah.

ולא אמר רבא קרא ומתני' מסייע ליה לריש לקיש לפי שיסבור כמותו

(f)

Explanation: Rava said that that a verse and a Mishnah support Reish Lakish, but not because he holds like him.

תדע דרבא גופיה הוא דפסק כר' יוחנן לגבי ריש לקיש בכל דוכתא בר מתלת

(g)

Proof: Rava himself rules like R. Yochanan against Reish Lakish everywhere, except for three laws.

וכי תימא שאני הכא דתניא כוותיה

1.

Suggestion: Perhaps here is different, for a Beraisa supports [Reish Lakish].

והא התם חשיב חדא מילתא דריש לקיש דתניא כוותיה

2.

Rejection: There, it counts one of the three [in which Rava rules like Reish Lakish] in which a Beraisa supports him!

ואי אפשר לומר דהנהו תלתא גרסינהו בהדי הדדי ואכתי איכא טובא

3.

Implied suggestion: Perhaps these three were taught together, and there are other [exceptions].

דבפרק בהמה המקשה (חולין עז.) גבי גידין שסופן להקשות משמע דדוקא קאמר רבא תני תלת ותו לא

4.

Rejection: In Chulin (77a), regarding sinews that will harden (when the animal gets older), it concludes that Rava said specifically these three, and no others.

והא דפליגי ר' יוחנן וריש לקיש פ''ק דסנהדרין (דף טו.) גבי כל הקודם להורגו זכה ותניא כדריש לקיש

(h)

Implied question: R. Yochanan and Reish Lakish argue in Sanhedrin (15a) about whoever is first to kill (animals whose nature is to kill), he merited, and a Beraisa supports Reish Lakish! (Rava should rule like him!)

דהתם אליבא דרבי אליעזר פליגי והלכה כרבנן

(i)

Answer: There, they argue according to R. Eliezer, and the Halachah follows Rabanan.

ופ''ק דמסכת ע''ז (דף ו:) גבי נשא ונתן דתניא בברייתא כריש לקיש

(j)

Implied question: In Avodah Zarah (6b), regarding one who did business [with Nochrim before their festival], a Beraisa supports Reish Lakish [who permits benefit what he took from the Nochri]!

ור' יוחנן סבר כתנא דמתני' גבי הא דתנן לפני חגיהם של עובדי כוכבים אסור לאחריהן מותר ומפרש נשא ונתן איכא בינייהו

(k)

Answer: R. Yochanan holds like the Tana of the Mishnah, regarding the Mishnah (7b) that taught that [three days] before the festivals of Nochrim are forbidden, and afterwards is permitted, and it explains that they argue about if one did business.

ומיהו יש לדחות ראיה דרבא כיון דריש לקיש לאו משמיה דנפשיה אמר אלא משום ר' אושעיא

(l)

Answer #2: We can reject the proof from Rava [that the Halachah follows Reish Lakish], since Reish Lakish did not say so in his own name, rather, in the name of R. Oshaya;

כדאמר לעיל אמר ריש לקיש משום רבי אושעיא ישראל שנתן מעות לעובד כוכבים בבהמה בדיניהן ומפרש בדיניהן שפסקה להן תורה מיד עמיתך במשיכה הא לעובד כוכבים בכסף

1.

Citation (13a - Reish Lakish citing R. Oshaya): If a Yisrael gave money to a Nochri for his Behemah, according to their laws..., and [Abaye] explains, the law that the Torah gave for them - from Amisecha with Meshichah, but to a Nochri, with Kesef."

בכי האי גוונא לא איירי רבא לפסוק כר' יוחנן לגבי ריש לקיש בדבר שהיה ריש לקיש אומר בשם רבותיו כדמפרש פ''ב דחולין (דף כט:) בההיא דאין שחיטה אלא לבסוף

2.

In such cases Rava does not discuss, to rule like R. Yochanan against Reish Lakish, in matters that Reish Lakish said in the name of his Rebbeyim, like it explains in Chulin (29b) regarding Shechitah is only at the end [when the majority of the Simanim are cut];

דאמר ר''ל משום לוי סבא ופליג עליה ר' יוחנן ורבא גופיה סבר כריש לקיש בפרק תמיד נשחט (פסחים סג.) ובפרק שני דזבחים (דף ל.)

3.

Reish Lakish said [so] in the name of Levi the elder, and R. Yochanan argued with him, and Rava himself holds like Reish Lakish in Pesachim (63a) and Zevachim (30a).

ומיהו אשכחן אמר רבא אמר רב הונא מכור לי באלו קנה כו' ומפרש הש''ס דסבר כר' יוחנן דאמר דבר תורה מעות קונות

(m)

Question: We find (Bava Metzi'a 46b) that Rava said in the name of Rav Huna [that if one said] "sell to me for these [coins]" - he acquired, and the Gemara explains that he holds like R. Yochanan, who says that mid'Oraisa, coins acquire!

ונראה דרבה גרס ולא רבא דרבא לא ראה רב הונא מעולם דאף רב יהודה לא ראהו כדאמרינן בקדושין (דף עב:) יום שמת רב יהודה נולד רבא

(n)

Answer: It seems that the text says Rabah, and not Rava, for Rava never saw Rav Huna, and he did not see even Rav Yehudah, like we say in Kidushin (72b), that the day that Rav Yehudah died, Rava was born;

וכשמת רב יהודה כבר נפטר רב הונא מדאמר במ''ק (דף יז.) גברא רבא כרב יהודה ליכא דלשרי לך

1.

And when Rav Yehudah died, Rav Huna was already dead, since it says in Mo'ed Katan (17a) "there is not a great man like Rav Yehudah to permit you [from Niduy]";

ורב הונא גדול הי' אפילו משמואל רבו של רב יהודה מדאמר בריש גיטין (דף ה.) בעא מיניה שמואל מרב הונא שנים שהביאו גט

2.

And Rav Huna was greater even than Shmuel, the Rebbi of Rav Yehudah, since it says in Gitin (5a) that Shmuel asked Rav Huna, if two brought a Get [from Chutz la'Aretz, must they say 'it was written and signed in front of me']?

ועוד יש לדקדק דהלכתא כר' יוחנן דמעות קונות דבר תורה מדאמר וכן אמר רב נחמן דבר תורה מעות קונות (ופסק לוי כמתני') [צ"ל ובדק לוי במתניתיה] וקי''ל כוותיה בדיני

(o)

Support (for Pesak (a), 13): The Halachah follows R. Yochanan, that mid'Oraisa coins acquire, since it says "and so said Rav Nachman, that mid'Oraisa coins acquire, and Levi checked it in his Mishnah (and found that this is the Halachah)", and we hold like [Rav Nachman] in monetary laws.

והא דאמר פ''ק דקידושין (דף יד:) גבי עבד עברי הנמכר לעובד כוכבים עובד כוכבים דכל קניינו בכסף

(p)

Implied question: It says in Kidushin (14b) regarding an Eved Ivri sold to a Nochri, that a Nochri's only Kinyan is through Kesef!

בע''ע קאמר ולא בכל דבר דלר' יוחנן הוי במשיכה

(q)

Answer: That means his only Kinyan of an Eved Ivri, not of all matters, for according to R. Yochanan it is Meshichah.

והא דמתרץ הש''ס בפרק בתרא דמסכת ע''ז (דף סג.) בזונה עובדת כוכבים דלא מחסרא משיכה

(r)

Implied question: The Gemara answers in Avodah Zarah (63a) that a Nochri Zonah is not lacking Meshichah (she acquires the Esnan without it)?

ההיא שינוייא כר''ל ולא כר' יוחנן ואידך שינוייא דמשני התם בזונה ישראלית וכגון דקאי בחצירה ניחא אף כר' יוחנן

(s)

Answer #1: That answer is like Reish Lakish, and unlike R. Yochanan. The other answers that it answers there, that it is in her Chatzer, are fine even according to R. Yochanan;

אבל מעיקרא ניחא ליה לאוקומי אפילו לא קאי בחצירה

1.

However, initially [the Gemara] was happy to establish it even if it is in her Chatzer.

א''נ רב נחמן בר יצחק דקאמר לההיא שינויא דסבירא ליה כר''ל

(t)

Answer #2: Rav Nachman bar Yitzchak said that answer. He holds like Reish Lakish;

ולא כמו שכתוב בספרים רב חסדא דרב חסדא הוא דאמר פרק הזהב (ב''מ דף מז:) כדרך שתיקנו משיכה (בשומרין) [צ"ל במוכרין - הרש"ש] כך תקנו משיכה בלקוחות אלמא כר' יוחנן סבירא ליה דמשיכה תקנה דרבנן היא

1.

This is unlike Seforim in which it is written Rav Chisda, for Rav Chisda said in Bava Metzi'a (47b) that just like they enacted Meshichah for sellers (they can retract until Meshichah), they enacted Meshichah for buyers. This shows that he holds like R. Yochanan, that Meshichah is an enactment mid'Rabanan!

ומיהו יש לדחות (דאפ''ה כר' יוחנן ס''ל אפשר דהתם דלעובד) [צ"ל דאפ' סבר כר' יוחנן אפשר דס"ל דגם עובד - שיטה מקובצת כתב יד] כוכבים בכסף ולעמיתך ידרוש לענין אונאה כמאן דאמר גזל הכנעני אסור כדפרישית לעיל

2.

Disclaimer: We can reject that [Rav Chisda said that answer in Avodah Zarah, and] even if he holds like R. Yochanan, it is possible that he holds that also Nochrim [acquire through] money, and he expounds "Amisecha" regarding Ona'ah, according to the opinion that forbids Gezel Kena'ani, like I explained above.

2)

TOSFOS DH v'Reisha Hachi ka'Amar Im Lo Nasan Ma'os... (pertains to Daf 13b)

תוספות ד"ה ורישא הכי קאמר אם לא נתן מעות כו' (שייך לדף יג:)

(SUMMARY: Tosfos explains how to understand the Beraisa.)

פירוש וגם (אם - מצור דבש מוחקו) לא משך יחזור

(a)

Explanation: [It teaches that if he did not give coins,] and also he did not do Meshichah, he can return.

3)

TOSFOS DH v'Hani Mili Yisrael mi'Yisrael

תוספות ד"ה והני מילי ישראל מישראל כו'

(SUMMARY: Tosfos discusses how this resembles a Yisrael from a Nochri.)

תימה )דדומיא דרישא ישראל( [צ"ל דומיא דישראל - צאן קדשים] מעובד כוכבים שמפסיד הכל כגון כאן שמפסיד דמי עבודת כוכבים מי איכא ישראל מישראל משום מחוסרי אמנה

(a)

Question: Similar to the case of Yisrael from a Nochri, that he loses everything, e.g. here that he loses the value of idolatry, do we find [in a case of] Yisrael from Yisrael a problem of Mechusar Emanah?!

וי''ל דהכי קאמר דישראל מעובד כוכבים אי הוה בהו משום מחוסרי אמנה הוה דומה דמי עבודת כוכבים ביד ישראל

(b)

Answer: Here it says that a Yisrael from a Nochri, if there were a problem of Mechusar Emanah, it would be like money of idolatry in a Yisrael's hand;

אע''פ שהוא מקח טעות היה צריך לקיים המקח שלא יהא בו משום מחוסרי אמנה

1.

Even though it is Mekach Ta'os, he would need to fulfill the sale, lest there be in [his purchase] Mechusar Emanah.

4)

TOSFOS DH Kol ha'Kodoshim she'Kadam Mum Kavu'a l'Hekdeshan

תוספות ד"ה כל הקדשים שקדם מום קבוע להקדשן

(SUMMARY: Tosfos explains that he was Makdish them to the Mizbe'ach for their value.)

לאו בקדשי בדק הבית איירי אלא בהקדישן למזבח לדמיהן דאין חילוק בין רישא לסיפא אלא שזה קדם הקדשו למומו וזה קדם מומו להקדשו

(a)

Explanation: This does not discuss Kodshei Bedek ha'Bayis, rather, when he was Makdish them to the Mizbe'ach for their value. The only difference between the Reisha and the Seifa is that here (in the Seifa) the Hekdesh preceded the Mum, and here (in the Reisha) the Mum preceded the Hekdesh.

ואע''פ שעובר כשהקדיש בעל מום למזבח כדאמרינן פ''ק דתמורה (דף ו:)

(b)

Implied question: He transgresses when he is Makdish a Ba'al Mum for the Mizbe'ach, like we say in Temurah (6b)!

מכל מקום אשמעינן דינו

(c)

Answer: In any case, [our Mishnah] teaches the law.

והתם מפרש מאי שנא מדקלא בעלמא ומשני (בריא מילתא טפי שביק תמים ומקדשין) [צ"ל בזיא מילתא טפי שביק תמים ומקדש] בעלי מומין

(d)

Remark: There it explains (perhaps the text should say asks - PF) why this is different than one who is Mekadesh a mere date tree (also it has no Kedushas ha'Guf), and answers that it is more disgraceful, [for here] he abandons Tam animals and is Mekadesh Ba'alei Mumim.

5)

TOSFOS DH Kedushas Damim Madcheh Min ha'Bechorah u'Min ha'Matanos

תוספות ד"ה קדושת דמים מדחה מן הבכורה ומן המתנות

(SUMMARY: Tosfos discusses the reason for this.)

פי' הקונטרס קדושת דמים פוטרת מן הבכורה כקדושת הגוף כדמפרש לקמן מקראי דפוטרת מן הבכורה ומן המתנות

(a)

Explanation #1 (Rashi): Kedushas Damim exempts from Bechorah like Kedushas ha'Guf, like it explains below from verses that it exempts from Bechorah and Matanos.

וקשה לפי' דהתם פטרינן בפסולי המוקדשין אע''פ דנפדו מדאיתקש לצבי ואיל והכא דוקא בלא נפדו

(b)

Objection: There we exempt Pesulei ha'Mukdashim even though they were redeemed, since they are equated to Tzvi va'Ayal, and here it is only when they were not redeemed!

אלא היינו טעמא בקדושת דמים משום דכתיב (במדבר ג) גבי בכור בישראל ובמתנות כתיב (דברים יח) מאת העם:

(c)

Explanation #2: Rather, the reason for Kedushas Damim is because it says about Bechor "b'Yisrael" (to exclude Hekdesh), and about Matanos it says "me'Es ha'Am."

14b----------------------------------------14b

6)

TOSFOS DH Hikdish Zachar l'Damav Kadosh Kedushas ha'Guf

תוספות ד"ה הקדיש זכר לדמיו קדוש קדושת הגוף

(SUMMARY: Tosfos explains why Rava mentioned specifically a male.)

להכי נקט זכר דקרב הוא עצמו עולה ואי הוה נקט בהמה סתם הוי אמינא דנקבה קדוש קדושת הגוף וקרב שלמים

(a)

Explanation: He mentions a male, for it itself is offered for an Olah. Had he said "animal" Stam, one might have thought that a female has Kedushas ha'Guf and it is offered for a Shelamim;

ושמעינן ליה לר' יהושע במסכת שקלים (דף ו.) ומייתי לה בתמורה פרק אלו קדשים (דף כ.) במקדיש נכסיו זכרים עצמן יקרבו עולות ונקבות ימכרו לצרכי שלמים ויביא בדמיהם עולות

1.

And we know that R. Yehoshua holds in Shekalim (6a), and it is brought in Temurah (20a) about one who is Makdish his property, that males are themselves offered Olos, and females are sold for the need of Shelamim, and he brings Olos with their money.

ומיהו נראה לר' אליעזר נמי דאמר התם זכרים ימכרו לצרכי עולות ונקבות ימכרו לצרכי שלמים ודמיהם יפלו לשאר נכסים לבדק הבית

2.

However, it seems that [Rava's teaching can be] also according to R. Eliezer, who says there that males are sold for the need of Olos, and females are sold for the need of Shelamim, and their money falls with the other property to Bedek ha'Bayis.

(לפי) [צ"ל ולפי - צאן קדשים] מה שהיה רבא ר''ל מתחלה התם בההוא פירקין (המקדיש זכר) [צ"ל דהמקדיש זכר לדמיו - שיטה מקובצת כתב יד] אין קדוש קדושת הגוף לא קשה ליה מידי ממתני' דשקלים

(b)

Implied question: According to what Rava wanted to say there (Temurah 19b) initially, that one who is Makdish a male for its value, it does not have Kedushas ha'Guf, it is difficult from the Mishnah in Shekalim!

דיש לחלק בין מקדיש נכסיו סתם לפירש בהדיא לדמיו

(c)

Answer: (It is not difficult at all.) We can distinguish one who is Makdish his property Stam from one who explicitly specified "for its value."

7)

TOSFOS DH Gamar Ha'avarah

תוספות ד"ה גמר העברה

(SUMMARY: Tosfos explains why he does not learn from a Gezeirah Shavah to Kodshim.)

מצי (למימר) [צ"ל למילף] תחת תחת מקדשים

(a)

Implied question: He could have learned "Tachas-Tachas" from Kodshim!

ולפי שהמעשר ובכור שוין בכמה עניינים נקטיה

(b)

Answer: It mentioned [the Gezeirah Shavah to Bechor] because Bechor and Ma'aser are the same in several matters.

8)

TOSFOS DH Hikishan ha'Kasuv li'Nedarim

תוספות ד"ה הקישן הכתוב לנדרים

(SUMMARY: Tosfos points out that another Tana expounds differently.)

אינו מן (כן) הברייתא בתמורה פרק אלו קדשים (דף יז:) ורבא מפרש כן בפני עצמו

(a)

Remark: This is not in the Beraisa in Temurah (17b). Rava himself explains so;

ולקמן (דף טו:) בשמעתין יש ברייתא אחרת דמפקא תמורת וולדות מזכר ונקבה ופליגא אתנא דבי רבי ישמעאל דהכא כדמפרש בתמורה (דף יז:) וכן פי' לקמן בקונטרס

1.

Below (15b) in our Sugya there is another Beraisa that learns Temuros and Vlados from Zachar and Nekevah, and it argues with Tana d'Vei R. Yishmael here, like it explains in Temurah (17b). And so Rashi explained below.

וההוא תנא נמי נפקא שפיר (שהקישה) [צ"ל שמקיש] תמורות וולדות לגוף הקרבן דבגוף הקרבן איירי אם זכר ואם נקבה אלא דמיתורא דרשינן נמי תמורות וולדות

2.

And also that Tana properly learns that Temuros and Vlados are equated to the Korban itself, for "Im Zachar" and "Im Nekevah" discuss the Korban itself. Rather, from extra words we expound also Temuros and Vlados.

ומהשתא לא צריכא להקישא דלעיל דמקיש תמורתו לו

(b)

Consequence: Now, we do not need the Hekesh above that equates its Temurah to it.

9)

TOSFOS DH Tov b'Ra Miba'i

תוספות ד"ה טוב ברע מיבעיא

(SUMMARY: Tosfos points out that this is unlike Rava.)

(הך סוגיא דפ''ק) [צ"ל עיקרא דהך סוגיא בפ''ק] דתמורה (דף ט.) ורבא סבר אין מזהירין (עונשין) מן הדין ודריש התם בע''א

(a)

Reference: The primary part of this Sugya is in Temurah (9a), and Rava holds that we do not warn from a Kal v'Chomer, and he expounds there differently;

ואביי לא חשיב ליה דינא דמי גרעי ונקט הכא דרשא דאביי לפי שפשוט לו יותר

1.

And Abaye does not consider this a Kal v'Chomer, for [Tov b'Ra] is not worse [than Ra b'Tov. I.e. it is a Giluy Milsa.] Here it mentions Abaye's Drashah, for it is simpler.

וכהאי גוונא איכא בסנהדרין (דף לד:) גבי אין רואין את הנגעים אלא ביום ומייתי עלה דרשה דאביי דביום ולא בלילה ושביק דרשא דרבא דמפיק ליה מלי ולא לאורי

(b)

Observation: We find like this in Sanhedrin (34b) regarding "we see Tzara'as [to rule about it] only during the day", and it brings Abaye's Drashah "b'Yom", and not at night, and abandons Rava's Drashah, which learns from "[it appears] Li", and not [due] to my lamp.

ואין לתמוה מהא דאלו נשרפין (סנהדרין עו.) (איכא איפכא - חק נתן מוחקו) גבי בתו מאנוסתו דאמר ק''ו [צ"ל על] בת בתו ענש על בתו לא כל שכן וחשיב ליה (לו) אביי גלוי מילתא טפי מרבא (ולא) [צ"ל דלרבא לא] גמרינן מהדדי

(c)

Implied question: In Sanhedrin (76a), regarding one's granddaughter from a woman he raped, it says a Kal v'Chomer - if [the Torah] punishes for one's granddaughter, all the more so for one's daughter! Abaye considers this a Giluy Milsa more than Rava, for according to Rava we do not learn them from each other...

(דגבי) [צ"ל ולגבי] אחותו איצטריך קרא לכולי עלמא לבת אביו ובת אמו משום דאין מזהירין מן הדין ולא חשיבא ליה גלויי מילתא בעלמא

1.

And regarding his sister, all agree that we need a verse for the daughter of his father and mother, for we do not warn from a Kal v'Chomer, and it is not considered a mere Giluy Milsa!

היינו משום דפשטיה דקרא משמע שבא למעט דכתיב בת אביו או בת אמו

(d)

Answer: That is because the simple meaning of the verse connotes that it comes to exclude, for it is written "Bas Aviv Oh Bas Imo."

10)

TOSFOS DH Tov b'Ra Miba'i

תוספות ד"ה טוב ברע מיבעיא

(SUMMARY: Tosfos answers a potential challenge to this Drashah.)

ואם תאמר דלמא איצטריך משום סיפא דקרא והיה הוא ותמורתו יהיה קודש

(a)

Question: Perhaps we need it due to the end of the verse - "v'Hayah Hu u'Semuraso Yihyeh Kodesh"!

וי''ל דהוה מצי למיכתב בסיפיה ואם המר ימיר טוב ברע או רע בטוב

(b)

Answer: It could have written in the Seifa "v'Im Hamer Yamir Tov b'Ra Oh Ra b'Tov." (Surely, Tov b'Ra was taught also in the Reisha to teach that only a Korban that was initially Tam can make Temurah.)

11)

TOSFOS DH u'Modeh R. Shimon b'Ba'al Mum me'Ikaro

תוספות ד"ה ומודה ר''ש בבעל מום מעיקרו

(SUMMARY: Tosfos shows that this can even be like R. Yochanan.)

למאי דאמרינן בסמוך דרב סבר כר''ל [דאמר התם] לרבנן קדשי מזבח לא היו בכלל העמדה והערכה ניחא דמודה לרבנן

(a)

Observation: According to what we say below (15a), that Rav holds like Reish Lakish, who says there that Chachamim hold that Kodshei Mizbe'ach do not need Ha'amadah and Ha'arachah (to be stood up alive in front of a Kohen for evaluation for redemption), this is fine. He agrees to Chachamim [when a Mum preceded the Hekdesh].

אבל למאי דמסקינן דסבר כר' יוחנן דלרבנן אחד זה ואחד זה היו בכלל העמדה והערכה אם כן מודה למאן

(b)

Question: However, according to the conclusion that [Rav] holds like R. Yochanan, that according to Chachamim both (Kodshei Mizbe'ach and Kodshei Bedek ha'Bayis), if so, to whom does R. Shimon admit?

ויש לפרש דנקט הכי דלא תיסק אדעתא טעמא דמתניתין (משום דאין פודין לאכילה) [צ"ל דיקברו משום דאין פודין להאכיל - שיטה מקובצת כתב יד] לכלבים ולא משום העמדה והערכה דלא בעינן בקדשי מזבח העמדה והערכה ולכך ברישא דקדם מומן יפדו

(c)

Answer: We can say that he mentioned this lest one think that the reason why our Mishnah says that they are buried is because we do not redeem in order to feed to dogs, and not due to Ha'amadah and Ha'arachah, for Ha'amadah and Ha'a'rachah are not needed for Kodshei Mizbe'ach, and this is why in the Reisha, that the Mum preceded the Hekdesh, they are redeemed;

והשתא קמ''ל דטעמא דמתני' משום העמדה והערכה וכדדייקינן בסמוך מדלא קתני ואם נעשו טריפה וברישא דקדם מומן מודה רבי שמעון דלא בעי העמדה והערכה

1.

[The Mishnah] teaches that this is not so. The reason for our Mishnah is due to Ha'amadah and Ha'arachah, and like we inferred below, since it did not teach "if they became Tereifah", and in the Reisha, that the Mum came first, R. Shimon agrees that they do not need Ha'amadah and Ha'a'rachah.

והשתא (דנקט) [צ"ל נקט - מהרש"א] מודה רבי שמעון משום דאיכא למיטעי דפליג אמתני' כדפרישית איצטריך למימר דשפיר מודה בה

(d)

Consequence: Now, it said that R. Shimon agrees, for one could err to say that he argues with our Mishnah, like I explained. It needs to say that he properly agrees to it.

והא דנקט רבי שמעון

(e)

Implied question: Why does it say R. Shimon [agrees? It should say that Chachamim agree, for they are more stringent about redeeming!]

משום דלדידיה פשיטא ליה טפי דקדשי מזבח היו בכלל העמדה והערכה מדקאמר קדשי בדק הבית לא היו ע''כ כי כתיבא העמדה והערכה בקדשי מזבח כתיבא

(f)

Answer: It is because according to him, it is more obvious that Ha'amadah and Ha'a'rachah apply to Kodshei Mizbe'ach. Since he said it does not apply to Kodshei Bedek ha'Bayis, he is forced to say that it was written about Kodshei Mizbe'ach;

אבל לרבנן לא פשיטא ליה כולי האי דמצי למימר לא היו כמו שאומר ריש לקיש

1.

However, according to Rabanan it is not so simple. One could say that [Ha'amadah and Ha'a'rachah] do not apply [to Kodshei Mizbe'ach], like Reish Lakish says.

12)

TOSFOS DH Osah Lemi'utei Ba'al Mum me'Ikaro

תוספות ד"ה אותה למעוטי בעל מום מעיקרו

(SUMMARY: Tosfos points out that R. Shimon exclude Bedek ha'Bayis from another verse.)

כל קדשי בדק הבית לרבי שמעון ממעטינן מקרא אחרינא בסוף תמורה (דף לג.)

(a)

Reference: R. Shimon excludes all Kodshei Bedek ha'Bayis from another verse, in Temurah (33a).

13)

TOSFOS DH Rav Savar Lah k'Reish Lakish (pertains to the coming Daf)

תוספות ד"ה רב סבר לה כריש לקיש (שייך לדף הבא)

(SUMMARY: Tosfos brings a support that Rav truly holds like Reish Lakish.)

בסוף תמורה (שם) משמע כן מדקאמר רב גידל אמר רב מאי טעמא דר' שמעון בן לקיש:

(a)

Observation: In Temurah (33a) it connotes like this, since Rav Gidal said in the name of Rav "what is Reish Lakish's reason?"

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF