בכורות דף יד. א

קדשים שהיה בהם מום כדלהלן, מה הם ח' חילוקי דינים שמצאנו בהם?

קדם מום קבוע להקדשן [1] קדם הקדשן למומן (או היה מום עובר קודם הקדשן)
קודם פדיון אחר פדיון
א. ילדו בכור אינו קדוש [2] קדוש בבכורה אינו קדוש
ב. מתנות זרוע לחיים וקיבה פטורים חייבים פטורים
ג. להגזז ולהעבד אסורים מדרבנן מותרים אסורים
ד. וולדן ושנולד... קדושת דמים [3] מותר אסור (קודם פדיון)
ה. חלָבָן אסור מותר אסור בהנאה
ו. שחטן חוץ לעזרה פטור מכרת כשוחט חולין חייב כרת [4]
ז. עשה מהם תמורה אינה מתקדשת מתקדשת
ח. מתו קודם שנפדו צריכים להפדות יקברו כדין איסורי הנאה [5]

בכורות דף יד: א

השוחט בהמה שקדם מום קבוע להקדשה בחוץ מה דינו?

כרת משום שחוטי חוץ מלקות משום לאו דבעל מום
בזמן איסור הבמות פטור פטור
בזמן היתר הבמות בבמת יחיד פטור חייב [6]

מה דין קדשים דלהלן שמתו - האם בעינן העמדה והערכה ויקברו, או לא בעינן ויפדו?

קדשי בדק הבית [7] קדם מום קבוע להקדשן
לר' שמעון לא בעינן - ואם מתו יפדו
לתנא דבי לוי בעינן - ואם מתו יקברו
לרבנן דפליגי אר"ש בעינן - ואם מתו יקברו לא בעינן - ואם מתו יפדו
-------------------------------------------------

[1] שכל קדושת הבהמה היתה רק להמכר ולהביא בדמיה קרבן אחר. ומבואר במשנה שכל זה נוהג בכל הקרבנות חוץ מן הבכור ומער בהמה, שאפי' היו בעלי מומים מהתחלה - חלה עליהם קדושת הגוף, ודינם כאילו קדם הקדשן למומן, והטעם משום שבכור מתקדש מעצמו כשפטר את הרחם, וכן במעשר בהמה כתיב "כל אר יעבור תחת השבט - לא יבקר בין רע לטוב" ואפי' שיש בו מום קבוע הוא קדוש. ודינם הוא, שאף שאינם קרבים למזבח במומם, הבכור ניתן לכהן, והמעשר נאכל לבעלים.

[2] דסבר קדושת דמים מדחה מן הבכורה ומן המתנות.

[3] ונפדים בלא מום, ומטעם שלא יהיה טפל (ולד) חמור מן העיקר (אמו בעלת מום - שהוקדשה).

[4] ובאופן שהמום היה רק בדוקין שבעין - שאינו מום שכל כך ניכר, אבל במום הניכר כיון שפסול לגבי מזבח לא שייך לחייב אותו כרת. וכאן יש חילוק שאחר פדיון פטור מכרת.

[5] אכן זה רק כשלא פדה אותם שאי אפשר לפדות אותן אחרי שמתו משום דבעינן העמדה והערכה, אולם אם פדה אותן ומתו מותרים.

[6] וכך ר' אלעזר תני במשנתנו - "השוחטן בחוץ חייב" - וכוונתו שחייב מלקות (אבל פטור מכרת, רש"י).

[7] דין קדשי מזבח יתבאר בעמוד הבא.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף