זבחים דף קי"ז ע"א

מאיזה מחנות משתלחים הטמאים דלהלן?

ממחנה שכינה ממחנה לויה ממחנה ישראל
טמאי מתים משתלחים אינם משתלחים אינם משתלחים
זבין ובעלי קריין משתלחים משתלחים אינם משתלחים
מצורעים משתלחים משתלחים משתלחים

בן לוי שהרג גולה למקומות כדלהלן, האם זה לכתחילה? [תד"ה עיר].

גולה מפלך לפלך גולה בפלכו לשכונה אחרת
לתי' א' בתוס' ומשמעות רש"י [1] לכתחילה בדיעבד
לאי נמי בתוס' לכתחילה לכתחילה [2]

איזה קרבנות קרבים על במה קטנה?

נדרים ונדבות - עולות ושלמים חטאות ואשמות - חובות דיחיד ודציבור מנחות [3] ונזירות
לר' מאיר קרבים אינם קרבים קרבים
לחכמים קרבים אינם קרבים אינם קרבים [4]

זבחים דף קי"ז ע"א [וע"ב]

איזה קרבנות קרבים על במה גדולה (בזמן היתר במה קטנה - גלגל [5])?

נדרים ונדבות - דיחיד חובות דיחיד [6] חובות ציבור הקבוע להם זמן - עולות חובות ציבור - חטאות [7] פסחים
לר' יהודה קרבים קרבים קרבים קרבים קרבים
לר"מ וחכמים קרבים אינם קרבים קרבים קרבים קרבים
לר' שמעון קרבים אינם קרבים קרבים אינם קרבים קרבים

זבחים דף קי"ז ע"ב.

האם קרבנות הנזיר קרבים בבמה?

חטאת ואשם עולה ושלמים
להו"א דשמואל קרבים לר"מ: קרבים
לחכמים: אינם קרבים
למסקנא דשמואל לר"מ: קרבים
לחכמים: אינם קרבים
אינם קרבים

-------------------------------------------------

[1] הנה הוקשה לתוס' שמשמע שגבי בן לוי גולה מעיר לעיר [ולכאורה לא יכול להשאר בעירו]. ובתי' ראשון כתבו שלכתחילה יגלה לעיר אחרת, ובדיעבד אם גלה לפלכו לשכונה אחרת משכונתו פלכו קולטו.

[2] ורק עצה הוא לו לגלות לעיר אחרת כדי שיוכל להלך כל העיר, דבעירו אינו יכול לחזור לשכונתו - דהוי כיוצא מחוץ לתחום.

[3] כתבו תוס' בעמ' ב' בד"ה ורבנן, שלחכמים גם עופות לא קרבו. [והם וכן המנחות לא קרבו לא בבמה קטנה ולא בבמה גדולה].

[4] מבואר בעמ' ב' דס"ל דדוקא זבחים קרבים בבמה ולא מנחות. וכן בנזירות ס"ל שאינם חשובים נדר ונדבה, דהא הוא אסר עצמו ביין ותגלחת ומאליו נתחייב בקרבנות.

[5] אמנם באהל מועד שבמדבר שהיו אסורים הבמות הקטנות, היה קרב הכל במשכן בין קרבנות יחיד ובין ציבור.

[6] כגון חטאות ואשמות בכור ומעשר.

[7] בין הקבוע להם זמן כשעירי הרגלים וראשי חדשים, ובין שאין קבוע להם זמן, כפר העלם דבר ושעירי ע"ז, ועי' תד"ה ר"ש [הראשון].

עוד חומר לימוד על הדף