זבחים דף קי"ח ע"ב

באיזה שבט שרתה שכינה לישראל, ובאיזה חלק היה הסנהדרין?

במשכן שילה בנוב וגבעון בבית עולמים
לאביי ורב דימי [רבי] שכינה: בנימין
סנהדרין: יוסף
בנימין שכינה: בנימין
סנהדרין: יהודה
לשאר האמוראים ורב יוסף [ת"ק] יוסף בנימין שכינה: בנימין
סנהדרין: יהודה

לתנאים שנחלקו בביאור הפסוק דלהלן, מתי שרתה שכינה בחלקו של בנימין?

חופף עליו כל היום בין כתפיו שכן
לתנא קמא מקדש ראשון מקדש שני ימות המשיח
לרבי העולם הזה [1] ימות המשיח עולם הבא

(המשך בעמ' הבא)

זבחים דף קי"ח ע"ב - המשך

תאריכים וזמנים המוזכרים והנצרכים להבנת הסוגיא!

השנה לבריאת העולם הערות והוספות
יציאת מצרים 2448
עשה משה משכן 2449 והיה קיים 39 שנה (י"א: 38)
הוקם המשכן ונשתלחו מרגלים 2450 [2] ושהו אח"כ במדבר 38 שנה
כניסת ישראל לארץ 2488 [3]
הקימו משכן בגלגל 2488-2502 והם י"ד שנה של כיבוש [4] וחלוקה
באו לשילה ומנו יובלות 2502 עד חורבן בית א' מנו יובלות 836 שנה [5]
מות עלי וחורבן משכן שילה [6] 2871 זמן משכן שילה - 369 שנה
מלכות שמואל משכן נוב 2871-2882 משך זמן 11 שנה [7]
מלכות שאול (תחילת משכן גבעון) 2882-2884 שאול מלך שנתים [8]
מלכות דוד בחברון 2884-2891 ובחברון מלך ז' שנים
הארון בקרית יערים 2871-2891 משך זמן 20 שנה [9]
מלכות דוד בירושלים 2891-2924 משך זמן 33 שנה
ימי נוב וגבעון - שהותרו הבמות 2871-2928 משך זמן 57 שנה
זמן משכן גבעון לבד 2882-2928 ועמד 46 שנה
בנית בית ראשון 2928 והיא השנה הרביעית למלכות שלמה
חורבן בית ראשון 3338 בית ראשון עמד 410 שנים
נבואת יחזקאל על בנין הבית 3352 י"ד שנה אחר חורבן הבית [10]

-------------------------------------------------

[1] ולפי"ז בכל מקום שרתה שכינה דוקא בחלק בנימין, דהיינו: בשילה בנוב וגבעון, ובבית עולמים. ועי' במהרש"א בחידושי אגדות שאין זה כולל לאהל מועד שבמדבר - שהיה בחו"ל, וכן לא בגלגל - שהוא זמן כיבוש וחלוקה. ויש שהעיר שגלגל לכאורה נמצא בחלק בנימין [עי' יוסף דעת עמ' קס"ד].

[2] ובאותה שנה היה כלב בן ארבעים.

[3] ובאותה שנה היה כלב בן שבעים ושמונה.

[4] אחר שבע שנים של כיבוש כלב היה בן שמונים וחמש.

[5] שהם י"ז יובלות חסר י"ד שנים.

[6] ושהה אהרן בארץ פלישתים ד' חודשים, ואח"כ היה אהרן בקרית יערים עשרים שנה - כדלהלן.

[7] כן מבואר במהרש"א ע"פ סוגיתנו (אמנם בירושלמי מגילה כתוב: 13 שנה). ובשנת מות שמואל החריב שאול לנוב עיר הכהנים.

[8] לגירסת רש"י מלך שאול עוד שנה קודם יחד עם שמואל.

[9] וגם אחר כך עד שנבנה הבית היה הארון בעיר דוד ולא במקום המשכן, ולכך כל ימי נוב וגבעון הותרו הבמות - וכדלהלן.

[10] והיתה שנת היובל השבע עשרה, ובשנת יובל עושים ראש השנה בעשור לחודש, ומזה מוכח בסוגיא שגמרו את הכיבוש והחלוקה אחר י"ד שנה מהכניסה לארץ.

עוד חומר לימוד על הדף