ZEVACHIM 98 (8 Av) - Dedicated l'Iluy Nishmas Mrs. Lily (Leah bas Pinchas) Kornfeld, who passed away on 8 Av 5765. Dedicated by her daughter and son-in-law, Diane and Andy Koenigsberg and family. May Lily and her husband's love for Torah and for Eretz Yisrael continue in all of their descendants.

זבחים דף צ"ח ע"א

איזה למודים לומדים ממה שהוקשו הקרבנות להדדי בקרא דוזאת התורה?

לרבנן לר' עקיבא
מעולה שחיטה בכלי שרת דוקא שחיטה בכלי שרת דוקא
ממנחה שלמי ציבור נאכלים לזכרי כהונה מקדשת בבלוע [1]
מחטאת מקדש בבלוע מקדש בבלוע [2]
חולין, ביום, בידו הימנית
מאשם לרש"י: דאין קרבין חלב וב' כליות דשליל
לתוס': דהוולדות חולין הן במעי אמן [3]
דעצמות קדשים מותרין לעשות מהן כלים
ממלואים אין מוֹתר המופרש לאחריות בשריפה אין מוֹתר המופרש לאחריות בשריפה
משלמים כל הקרבנות מפגלים ומתפגלים כל הקרבנות מפגלים ומתפגלים [4]

זבחים דף צ"ח ע"ב

כהנים במצבים דלהלן, מה דינם באופנים הבאים?

לנגוע בקדשים לעשות עבודה לחלוק בקדשים [5] לאכול קדשים
טמא, טבול יום ומחוסר כפורים [6] אסור [7] אסור אסור [8] אסור
אונן (שטבל ולא הסיח דעת) מותר אסור [9] אסור אסור
בעל מום קבוע או עובר מותר אסור מותר מותר
קטן (כדלהלן בגמ') מותר אסור אסור מותר

-------------------------------------------------

[1] ולכאורה טעמו הוא כמו שהקשתה הגמ' לעיל בסוף העמ' דשלמי ציבור מרבויא דקרא דפרשת קרח [במדבר י"ח י'], דכתיב: בקדש הקדשים תאכלנו כל זכר יאכל אותו, וכתיב בסיפיה: קדש יהיה לך, והוא קרא יתירא למילף מיניה שלמי ציבור וכבשי עצרת שכתוב בהם קדש יהיו לה' לכהן. [וראה עוד לעיל בתד"ה בקדש].

[2] ומבואר בסוגיא שלר"ע צריך שני למודים לבלוע, ממנחה וחטאת, דמנחה לבד הייתי אומר היות שהיא רכה לכן מבליעה, ומחטאת הייתי אומר דהיות שהוא בשר עבה נכנס השומן בעומקו ולכן צריך שניהם. וראה בתד"ה מה חטאת, שר"ע דריש מחטאת ב' דברים.

[3] עי' בתד"ה אף, שהוקשה להם על פירש"י שביאר שהלימוד מאשם, דמה אשם שהוא זכר ואין קדוש בו חלב וב' כליות דשליל אף כל קרבנות גם הנקבות אין החלב וב' כליות דשליל שבמעיה קרבים. והוקשה לתוס' דא"כ היה לתנא לפרש כן, ועוד דלפי"ז משמע שהוולדות עצמן כן קדושים, וא"א לומר כן דהא אמרינן בתמורה שולד שאינו גמור (בן ד' חדשים - דעיבור בהמה הוא ה' חדשים) הנמצא בחטאת הם חולין ונאכלים לכל אדם. ולכן פירשו הם שלומדים מה אשם אין בו שליל שיקדש אף כל הקרבנות השליל שלהם הוא חולין גמורים [ואין וולדות קדשים אלו בהווייתם - אלא אחר שיוולדו].

[4] ונחלקו רש"י ותוס' כיצד הלימוד, דלרש"י הלימוד מה שלמים מפגלים את הנסכים ומתפגלים בעצמם, אף כל הקרבנות מפגלים ומתפגלים. ובתד"ה מה שלמים, כתבו שבחנם דחק, ויש לפרש מה שלמים זריקת הדם שלהם מפגלת את הבשר אף כל הקרבנות מפגלים ומתפגלים.

[5] ומבואר במשנה שכל שאין לו חלק בבשר אין לו חלק גם בעורות.

[6] הנה מלשון המשנה שאמרה טבול יום ומחוסר כפורים וכו' לאכול לערב, משמע שגם מחוסר כפורים שצריך עוד טבילה מדרבנן אחר הבאת כפרתו צריך הערב שמש. אמנם הוכיחו בתד"ה טבול באורך שאין צריך הערב שמש, ומשתנו שנקטה לאכול לערב הוא משום טבול יום.

[7] כי הם מטמאים את הקדשים, אמנם לגבי מחוסר כפורים יש מחלוקת ראשונים.

[8] ומבואר במשנה אפי' שהיה טמא בשעת זריקת הדם וטהור בשעת הקטר החלבים, שטבל והעריב שמשו לערב - אינו חולק בבשר.

[9] ודוקא כהן הדיוט אמנם כהן גדול מקריב אונן.

עוד חומר לימוד על הדף