זבחים דף פ"ד ע"א

אמר ר"ל מנחה הבאה בפני עצמה לדברי כולן וכו', במה נחלקו התנאים דלהלן?

מנחה הבאה בפני עצמה מנחה הבאה עם הזבח נסכים הבאים בפני עצמן נסכים הבאים עם הזבח
לרבן גמליאל לא תרד לא תרד לא ירדו לא ירדו
לר' יהושע לא תרד לא תרד ירדו ירדו
לר' שמעון לא תרד תרד לא ירדו ירדו
לר' יוסי הגלילי תרד תרד ירדו ירדו
לר' עקיבא תרד תרד ירדו ירדו

פסולים דלהלן שעלו על המזבח, האם ירדו או לא?

הלן, היוצא, הטמא, נשחט חוץ לזמנו, נשחט חוץ למקמו, קבלו פסולים וזרקו דמו, ניתנים למעלה שנתן למטה ולהיפך, ניתנים בפנים שנתנן בחוץ ולהיפך, פסח וחטאת שלא לשמן נשחטה -בלילה,
נשפך דמה,
יצא הדם -מהקלעים
רובע, נרבע, מוקצה, נעבד, אתנן, מחיר, כלאים, טריפה, יוצא - דופן [1] [זקן, חולה, מזוהם, נדמה, טומטום, אדרוגינוס - תוס']
לר' יהודה לא ירדו ירדו [2] ירדו
לר' שמעון לא ירדו לא ירדו ירדו

שחט באופנים הפסולים כדלקמן, האם ירדו מעל המזבח? [תד"ה וחוץ].

חשב חוץ לזמנו חשב חוץ למקומו חשב שלא לשמו
בקדשים קלים לא ירדו ירדו [3] לא ירדו [4]
בקדשי קדשים לא ירדו לא ירדו לא ירדו [5]

-------------------------------------------------

[1] כל אלה אין פסולן בקודש אלא קודם לכן, ולכך בזה ס"ל לכו"ע שירדו - דנתמעטו מזאת. ושאר הפסולים כולם הוי פסולן בקודש, ולכך ר"ש מרבה את כולם מתורת העולה - ריבה תורה אחת לכל החטאות, ור' יהודה מרבה להם ממה שמצאנו להם הכשר במקום אחר [וכמבואר בעמ' ב'].

[2] ר' יהודה ממעט ג' מיעוטים [זאת, היא, וה' דהעולה] לג' פסולים: נשחטה בלילה, נשפך דמה, יצא דמה חוץ לקלעים.

[3] הקשו תוס', שבמנחות אמרינן חטאת [ולגריסת ר"ת: תודה] ששחטה חוץ למקומה רבא אמר תרד וכו', וא"כ היכי אמר הכא שלא תרד. ותירצו, שדוקא בקדשים קלים כתודה - תרד - בשחט חוץ למקומו, דכיון שאין זריקתם מועילה לכלום [וצריך בקדשים קלים לזריקה כדי שתעשה בהם מעילה באימורים], אולם בחוץ לזמנו שמועלת הזריקה לחייבו כרת - ה"ה שמועלת לענין שאם על לא ירדו. אמנם בקדשי קדשים שכבר יש בהם מעילה קודם זריקה, לכך גם אם הזריקה אינה חשובה - כמו כאן - אין בזה קפידא.

[4] ואף שגם כאן מחשבה פסלה קודם זריקה וכנ"ל, מ"מ אינו חשוב פסול חמור כל כך להפקיעו לגמרי משם קרבן, ודוקא שלא במקומו שהפסול מפקיעו משם קרבן לגמרי [וחשוב כנשחט בדרום] לכך ירד. ועוד דשלא לשמו הוא פסול קל דהא כשר הוא בשאר הזבחים ולכך לא ירד.

[5] ובסוף צדדו תוס', שדם בקדשי קדשים אם חשב לאוכלם חוץ לירושלים כמו קק"ל - ירדו.

עוד חומר לימוד על הדף