זבחים דף פ"ג ע"א

לתנאים דלהלן, הכניס דם להיכל באופנים הבאים, האם פסל?

כשהכניסו ועדיין לא כיפר כשהכניסו וכיפר בו
לר' אליעזר פסול פסול
לר' שמעון ולר' יהודה [1] לא פסל פסול [2]

המזבח מקדש את הראוי לו - שאם נפסל לא ירד, איזה דברים מקדש ואיזה לא?

כל הראוי לאישים דם ונסכים קמצים שלא קדשו בכלי [3]
לרבי יהושע מקדש אינו מקדש [4] אינו מקדש
לרבנן גמליאל מקדש מקדש אינו מקדש

זבחים דף פ"ג ע"ב

מה לומדים התנאים דלהלן מהפסוקים הבאים?

ר' יהושע רבן גמליאל
היא העולה על מוקדה הראוי לאישים דוקא מקדש לאהדורי פקועין
מאשר תאכל האש לאהדורי פקועי עולה ולא פקועי קטורת למעט פקועי קטורת
על המזבח כל הראוי למוקדה המזבח מקדש לרבות גם דם ונסכים
מזבח [אחרינא [5]] לרבות גם אלו שלא היה להם שעת הכושר [6] כל הראוי למוקדה המזבח מקדש

לתנאים דברייתא, מה המזבח מקדש ומה לא?

פסולי קרבן בהמה פסולי קרבן העוף פסולי קומץ המנחה [7]
ר' יוסי הגלילי - כבשים מקדש אינו מקדש אינו מקדש
ר' עקיבא - עולה מקדש מקדש אינו מקדש

-------------------------------------------------

[1] הסיקה הגמ' שגם ר' יהודה ס"ל כר' שמעון, דהנה נחלקו ר"א ור"ש מאיזה פסוק לעשות את הגז"ש [אל הפסול הנאמר כאן (ויקרא ו' כ"ג) וכל חטאת אשר יובא מדמה אל אהל מועד לכפר בקודש לא תאכל באש תשרף], דר"א לומד מפסוק: וכל אדם לא יהיה באהל מועד בבואו לכפר. ואילו ר"ש לומד מפסוק: ואת פר החטאת ושעיר החטאת אשר הובא מדמם לכפר. ומצינו שלא יכל ר' יהודה ללמוד מ-לכפר הכתוב בפסוק זה האחרון לענין טומאת בגדים, וע"כ הטעם הוא שהוצרך לו ה-לכפר לגז"ש של ר"ש.

[2] מבואר בסוגיא בפשיטות שר' יהודה לא פסל כאן אלא אם הכניסו במזיד, אבל אם הכניסו בשוגג אפי' אם כיפר - כשר. [ועי' רמב"ם פסולי המוקדשים פ"ב הל' ט"ז].

[3] פי', דכל זמן שלא קדשו בכלי אין זה מבורר למזבח - וחשיב חסרון בגופייהו. [ולר"ש דס"ל דקומץ לא בעי קידוש כלי, כתבו תוס' בעמ' ב' בד"ה למעוטי, דבא למעט לבונה קודם קמיצת הסולת].

[4] והכי ס"ל לר' שמעון במשנתנו לענין נסכים הבאים מחמת זבח, שאין המזבח מקדש אותם, וכל שנפסלו הנסכים או שנפסל הזבח אפי' שהנסכים לא נפסלו וכ"ש היכא ששניהם נפסלו - ירדו הנסכים - דאין המזבח מקדשם. אולם בנסכים הבאים מחמת עצמם ס"ל לר"ש כרבן גמליאל שהמזבח מקדשם.

[5] ר"ל הפסוק בשמות כ"ט, שאומר: כל הנוגע במזבח יקדש.

[6] כלומר שלא רק הפסולים לן טמא ויוצא שהיה להם שעת הכושר להעלות למזבח לפני שנפסל, אלא אפי' בנפסל בשחיטתו במחשבת חוץ לזמנו או חוץ למקומו שלא היה לו שעת הכושר - ג"כ המזבח מקדש ולא ירד. ורבן גמליאל ס"ל שאין צריך לזה ריבוי מיוחד, דכיון שהמזבח מקדש פסולים - איזה פסולים שיהיה משמע.

[7] אפי' שקדש בכלי. ובזה חולקים התנאים של הברייתא על תנאי המשנה הסוברת שכל שראוי למזבח ולאישים - המזבח מקדשו ולא ירד.

עוד חומר לימוד על הדף