זבחים דף פ"ב ע"א

הניתנים בפנים שנתערבו בניתנים בחוץ, מה דינם?

בכל הקרבנות בחטאת ואשם
לרבנן ימתין לשקיעה וישפכו לאמה ימתין לשקיעה וישפכו לאמה
לר' אליעזר יתן בפנים ואח"כ בחוץ [1] ימתין לשקיעה וישפכו לאמה

חטאת שקיבל דמה בשתי כוסות, ואחת מהכוסות יצאה לחוץ או נכנסה להיכל, האם יכול
להזות מהשני?

כשיצא מחוץ לעזרה כשנכנס מהעזרה אל ההיכל
לרבנן יכול אינו יכול [2]
לר' יוסי הגלילי יכול יכול

זבחים דף פ"ב ע"ב

דם חטאות החיצוניות שנכנס לקודם הקדשים באופנים דלהלן האם נפסל?

נכנס כדרכו נכנס שלא כדרכו
לאביי פסול פסול
לרבא פסול כשר [3]

-------------------------------------------------

[1] ור"א לשיטתו דס"ל דרואים את הדמים שאין זה מקומם כאילו הם מים, אולם בחטאת ואשם א"א לעשות כן, דהא חטאת שנכנס דמה לפנים - פסלה, ולר"א ה"ה אשם.

[2] ודרשו, אשר יובא מדמה - אפי' מקצת דמה.

[3] ומשום שאינו דרך הבאה, ובפסוק כתב הן לא הובא מדמה וכו'. ורבא למד מהפסוק הזה שאם חשב להכניס דם לקודש הקדשים והכניסו רק עד ההיכל וחזר - לא פסל, הגם שאם כיון להכניס להיכל והכניס פסול, מ"מ כאן שהתכוין להכניסו עד קודש הקדשים - אינו פוסל בהיכל. ולכאורה אביי חולק על חידוש זה.

עוד חומר לימוד על הדף