זבחים דף פ"א ע"א

למ"ד אין בילה, האם נחלקו ר"א וחכמים גם כשנבללו הדמים בתוך כוס אחת, אור רק
בהתערבו הכוסות בעצמם?

אליבא דתנא דמשנתינו אליבא דר' יהודה
כשהתערבו הכוסות [1] נחלקו נחלקו
כשנבללו בתוך הכוס בעצמה לא נחלקו [2] נחלקו [3]

נתערב דם תחילת עולה בדם חטאת באופנים דלהלן, האם נחלקו בזה ר"א ורבנן.

כשהתערב בתחילת חטאת כשהתערב בסוף חטאת - שיריים [4]
לאביי וריש לקיש נחלקו לא נחלקו [5]
לרב יוסף רב יהודה ור"י/ר"א נחלקו נחלקו [6]

זבחים דף פ"א ע"ב

הניתנים בחוץ שנתן את דמם בפנים, האם נפסלו?

בחטאת באשם בשאר הקרבנות
לרבנן פסול כשר כשר
לר' עקיבא פסול פסול פסול
לר' אליעזר פסול פסול כשר

-------------------------------------------------

[1] בזה לכו"ע אמרינן שלר' אליעזר עלו כל הקרבנות גם כשהתערבו כשרים בכשרים [כגון עולה בחטאת או עולה בבכור], דאף אם נאמר שאין בילה אין לחוש דילמא מקרבן אחד הוא נותן ומהקרבן השני לא, כיון שנותן מכל כוס וכוס.

[2] דאם אין בילה א"א להכשיר את כל הזבחים אם נתערבו דמיהם בכוס אחת, דאולי הוא יזה מקרבן אחד ומהשני לא.

[3] הנה ר' יהודה ותנא דמתניתין נחלקו במה נחלקו רבנן ור"א, דלתנא דמתניתין נחלקו גם באופן שהתערובת היא בין שתי קרבנות כשרים שלר"א יעלו ולרבנן ישפך לאמה. אולם לר' יהודה בזה לכו"ע יזרוק את הדם, והמחלוקת היא בכה"ג שאחד כשר ואחד פסול [דם כשרה בדם בעלת מום]. והנה למ"ד אין בילה מיירי שרוב הדם הוא כשר ומיעוט פסול ונתן שיעור הפסול ועוד - שאז ודאי נתן גם מהכשר. [אמנם באופן זה א"א לאוקמי לתנא דמשנתינו (הגם שבתחילה העמידה הגמ' כן - לבסוף דחתה) דהרי מיירי שכל הקרבנות כשרים, וכנ"ל בכל השקלא וטריא של הסוגיא].

[4] וה"ה נמי כשנתערב דם בכור בדם סוף עולה - שיריים.

[5] וגם רבנן מודים שיזרקנו למטה במקום תחילת עולה (תחת חוט הסיקרא) דהוא מקום שיריים לכתחילה, דלדעתו אין צריך לתת השיריים ממש על היסוד.

[6] ס"ל דשיריים צריכים אצטבא-יסוד - דוקא, ולא לזרוק אותם לכתחילה על קיר המזבח - מקום העולה.

עוד חומר לימוד על הדף