זבחים דף ס"ז ע"א

שינה בקדשים דלהלן ועשאן לשם קרבן אחר, האם מועלים בהם?

עולת העוף שעשה למטה כמעשה חטאת וכו' קדשי קדשים ששחטן בדרום לשם קדשים קלים
לר' אליעזר מועלים מועלים [1]
לר' יהושע אין מועלים מועלים

עולת העוף שעשאה כמעשה חטאת, או חטאת העוף שעשה כמעשה עולה, מה דינם לר' יהושע?

עולת העוף שעשאה למעלה כמעשה חטאת לשם חטאת חטאת העוף שעשאה למעלה כמעשה עולה לשם עולה
אליבא דרב אדא בר אהבה נמשכת ונעשית חטאת [2] נמשכת ונעשית עולה [3]
לרב אשי נמשכת ונעשית חטאת אינה נמשכת ונעשית עולה [4]

זבחים דף ס"ז ע"ב.

שתי נשים שאחת מהן חייבת עולת העוף והשניה חטאת העוף, ולקחו קן ביחד, וקבעו אחת לעולה ואחת לחטאת, ונתערבו, והקריבן הכהן באופנים דלהלן, מה דינם?

עשה שתיהן למעלה עשה שתיהן למטה עשה אחת למעלה ואחת למטה
האשה שחייבת עולה עלה לה לא עלה לה לא עלה לה [5]
האשה שחייבת חטאת לא עלה לה עלה לה לא עלה לה [6]

זבחים דף ס"ז ע"ב - המשך

שתי נשים שכל אחת חייבת ג' עולות וג' חטאות (סך הכל י"ב פרידות), שלקחו כל אחת ג' קינים סתומות, ונתנו לכהן והקריבן מחצה למעלה ומחצה למטה, כמה עופות עלו להן אי
נימא שעולה נמשכת להיות חטאת כשרה? [תד"ה בתרי].

מהג' קינים שהקריבן למעלה - עולות מהג' קינים שהקריבן למטה - חטאות
אם נאמר ששתי קינים של אשה אחת וקן א' של האחרת שלשה כשרים ושלשה פסולים לאשה אחת: ג' כשרים וא' פסול [7]
לאשה השניה: שנים כשרים
אם נאמר שכל הג' קינים הם של אשה אחת שלשה כשרים ושלשה פסולים שלשה כשרים ושלשה פסולים

שתי נשים שהיו חייבות כדלהלן, והביאו שלשה קינים, בקן הראשון פירשו של מי חטאת ושל מי עולה, ובקן השני הביאוהו סתום (לא פירשו בו כלום), והקן השלישי הביאוהו מפורשת (שפירשו א' עולה וא' חטאת אבל לא פירשו למי), והקריבן הכהן כדלהלן, כמה עוד צריכות להביא?

החייבת ב' עולות וחטאת א' החייבת ב' חטאות ועולה א'
עשה כולן למעלה - עולה צריכה עוד חטאת אחת צריכה עוד ב' חטאות
עשה כולן למטה - חטאת צריכה עוד ב' עולות צריכה עוד עולה אחת
חציין למעלה וחציין למטה צריכה עוד ב' [8] צריכה עוד ב'

האשה שצריכה להביא קן אחד לנדרה, וקן אחד לחובתה (ג' עולות וחטאת א') ולא פירשה כלום, ונתנתן לכהן והקריבן באופנים דלהלן, כמה צריכה להביא עוד?

הביאה הב' הקינים ממין א' הביאה קן א' מבני יונה וקן א' מתורים
הקריב ג' למעלה וא' למטה אינה מביאה כלום אינה מביאה כלום
הקריב ב' למעלה וב' למטה מביאה פרידה אחת לעולה מביאה ב' פרידות לעולה [9]

-------------------------------------------------

[1] מבואר במשנתנו לכאורה שהמעילה היא מדאורייתא, דהרי ר"א עשה ק"ו גבי עולת העוף וק"ו דאורייתא הוא ועשה יוכיח מקדשי קדשים ששחטן בדרום, וא"כ ע"כ שגם היוכיח דאורייתא. והקשו תוס', דרבה בריש מעילה אמר שקדשי קדשים ששחטן בדרום - דרבנן. ותירצו, דלרבה גם כאן הוא רק דרבנן, והק"ו שאמר ר"א הוא רק לומר למה יש לב"ד לתקן כאן מעילה.

[2] ובהו"א סברה הגמ' שנעשית חטאת לגמרי והיא כשרה ועולה לבעלים לשם חובה, ולמסקנא [בדף ס"ח ע"א] אמרה הגמ' שהוא רק לענין שאין בה מעילה בזה היא נמשכת ונעשית כחטאת אולם לא עלתה לשם חובה.

[3] רב אדא לא אמר כן בפירוש, אלא דייקה הגמ' מדבריו אי הכי וכו' והקשתה ותירצה.

[4] רב אשי פירש בדברי ר' יהושע שדוקא עולה נמשכת ונעשית חטאת, ומשום שכשעשאה למטה נעשה בזה שינוי מקום ומיד שמלק סימן אחד נעשית כחטאת ועדיין לא נפסלה מחמת עולה. משא"כ חטאת שעשאה כמעשה עולה, אינה נמשכת במה שמלקה למעלה דמליקת חטאת בכל מקום במזבח כשרה, ועוד שחל בה הפסול קודם שנעשית עולה, דאיך שעשה בחטאת סימן אחד שלא לשמה נפסלה.

[5] שאני אומר, החטאת קרבה למעלה - ופסולה, והעולה קרבה למטה - ופסולה.

[6] והקשתה הגמ', דלכאורה גם אם נאמר שהעולה קרבה למטה, תמשך ותעשה חטאת ותצא ידי חובתה. ודחתה, דאם אני אומר שהעולה קרבה למטה, הרי אין העולה שיכת לבעלת החטאת, וגם אם תמשך לחטאת איך תצא בה ידי חובתה.

[7] הנה תוס' הקשו למה הגמ' לא הביאה ראי' ממשנה זו (הקודמת), ר"ל דאם נאמר לר' יהושע שעולה שעשאה לשם חטאת למטה וכו' כשרה, למה אמרה המשנה ששלשה כשרים ושלשה פסולים, הרי אינו פסול אלא פרידה אחת, דהא אם נאמר שמתוך הג' קינים שהקריב הכהן למטה השנים הם של אשה אחת, א"כ מתוך הד' פרידות שהוקרבו עליה ג' יהיו כשרים לחטאותיה ואחד יפסל, דאף שרק שנים מהם הם חטאת, מ"מ גם השלישי ימשך מעולה להיות חטאת. [והקן הג' כולו יהיה לחטאת לאשה השניה, דאחד הוא חטאת והשני ימשך מעולה להיות חטאת].

[8] פי', באופן זה אין כשר אלא הקן הסתומה ועולה לאחת מהן לעולה ולאחת מהן לחטאת. ועתה יביאו עוד קן וכל אחת תתנה ותאמר: אם עלה לי לעולה אני מביאה עתה חטאת, ואם להיפך להיפך, וכן תתנה השניה. ועוד, זו שהייתה חייבת ב' עולות תביא עוד עולה אחת, וזו שהיתה חייבת ב' חטאות תביא חטאת אחת.

[9] דהיינו שצריכה להביא פרידה אחת של תור ופרידה אחת של בן יונה לעולה, דמספקא לן האם הקן של הבני יונה או הקן של התורים קרב אחרון בשביל נדרה. וכיון שמהקן האחרון שהוא של נדרה נפסל אחד מהגזולות בזה שהוקרב למטה, ולא ידוע מה הוא, לכך צריך להביא פרידה אחת של תור ופרידה אחת של בן יונה מספק, ויקריבם שניהם לעולה, [דאין מביאים תור כנגד בן יונה ולא בן יונה כנגד תור].

עוד חומר לימוד על הדף