זבחים דף ס"ח ע"א

האשה שצריכה להביא קן אחד לנדרה וקן אחד לחובתה (ג' עולות וחטאת א'), ופרשה נדרה, או שגם קבעה נדרה להביאו עם חובתה, והקריב הכהן שתים למעלה ושתים למטה,
כמה צריכה להביא עוד לעולה?

הביאה הב' הקינים ממין אחד הביאה קן א' מבני יונה וקן א' מתורים
פירשה מאיזה מין לנדרה - ושכחה מהמין שהביאה: תביא עוד פרידה א'
מהמין השני: תביא עוד שתי פרידות [1]
תביא עוד ב' תורין וב' בני יונה [2]
קבעה לנדרה הנ"ל להביאו יחד עם חובתה מהמין שהביאה: תביא עוד ג' פרידות
מהמין השני: תביא עוד שתי פרידות [3]
תביא עוד ג' תורין וג' בני יונה [4]

קרבן העוף שנעשה בפסולים דלהלן, האם נטהר לפחות מלטמא טומאת נבילות אבית אבליעה? [תד"ה ומלק בשמאל].

מלק בשמאל או בלילה וכו' - פסול בקודש מלק בסכין או חולין וכו' - אין פסולו בקודש
אליבא דר' שמעון (לקמן פ"ד.) אינו מטמא מטמא
אליבא דר' יהודה (לקמן פ"ד.) לסברת התוס': מטמא [5]
לסברת הא"נ בתוס': אינו מטמא [6]
מטמא

זבחים דף ס"ח ע"א - המשך

עשה מליקה [7] כצורתה באופנים דלהלן, האם מטמא בגדים אבית אבליעה?

מלק בקדשים מלק בחולין
מלק בפנים אין מטמא מטמא
מלק בחוץ מטמא מטמא [8]

זבחים דף ס"ח ע"ב

עוף שנמלק בפסולין דלהלן, האם מטמא בגדים אבית אבליעה או לא?

בשמאל, בלילה בזר בסכין
לרב אין מטמא מטמא מטמא
לר' יוחנן אין מטמא אין מטמא מטמא

-------------------------------------------------

[1] דכיון שפירשה איזה מין תביא לנדרה, ושכחה, הרי שחייבת מתחילה ג' קינים, ב' קינים לנדרה משני מינים מחמת הספק איזה מין נדרה, וקן א' לחובתה (וכיון שלא קבעה לחובתה עם נדרה יכולה להביא לחובתה מאיזה מין שתרצה), והיא הביאה ב' קינים ממין א'. וא"כ כבר יש עליה חוב להביא עוד קן שלם מהמין האחר, ועור צריכה להביא גוזל אחד כדי להשלים אותו שנפסל במה שהקריבו למטה.

[2] פי' דקן אחד שלם היא עוד חייבת ממקודם וכנ"ל, ועוד צריכה להשלים עוד גוזל אחד הנפסל, וכיון שהביאה משני מינים אין אנו יודעים איזה מין קרבן אחרון, דהיינו, האם הנפסל היה מהבני יונה או מהתורים, ולכך תבין קן תורים וקן בן יונה ובזה תצא מכל הספיקות, דגם השלימה נדרה וגם ממה נפשך הקריבה או תור או גוזל להשלים לזה הנפסל.

[3] הנה כאן קבעה להביא את נדרה עם חובתה, וזה כאילו נודרת להביא לג' העולות דוקא ביחד, וכיון שנפסלה אחת מהעולות צריכה להביא שוב לכל הג' יחד. ולכך תביא עוד ב' קינים מב' המינים כדי לצאת ידי נדרה (דהא ספק לה מה נדרה ואינה יוצאת ידי חובה עד שתביא מב' המינים מכל א' קן שלם). וצריכה עוד להביא מהמין שהביאה א' לחובתה, כדי שיקרבו השלוש עולות שהיא חייבת בהן ביחד.

[4] דכיון שקעה כנ"ל להביא את הג' עולות ביחד וא' נפסל, וכאן גם אין אנו יודעים איזה מין הביאה מקודם שנקבע לחובתה. לכך צריכה להביא ב' קינים מב' המינים כדי לצאת ידי נדרה, ותביא עוד תור ועוד בן יונה בשביל לצאת ידי חובתה. [דכיון שאינה יודעת מה הוא המין של חובתה (שממנו קרב החטאת) וכנ"ל, לכן צריכה להביא פרידה אחת מכל מין ותתנה אחד לחובה ואחד לנדבה].

[5] כתבו תוס' דכיון דאמרינן בגמ' דמליקה המטהרת את האיסור - דהיינו שאם עלה למזבח לא ירד - אינה מטמאה אבית אבליעה, וא"כ לר' יהודה שס"ל שתרד אין מטהרת מליקה זו שום איסור, ולסברתו צ"ל שכן מטמא אבית אבליעה.

[6] בא"נ צידדו תוס' לומר שבעוף מודה ר' יהודה שאם כל פסולו בקודש אם עלה לא ירד.

[7] אמנם אם שחט עוף בין בפנים ובין בחוץ בין בקדשים בין בחולין אינו מטמא אבית אבליעה. ובמליקה הדין שמטמא בין בפנים בין בחוץ בחולין, ורק אם עשה כהכשרו בקדשים בפנים אינו מטמא וכדלהלן.

[8] דין זה אינו כתוב להדיא במשנה, ובגמ' בדף ס"ט רע"א ילפינן לה מזה הכלל דסיפא: "שלא היה פסולו בקודש - לאיתויי מלק חולין בחוץ", וכן בהמשך מהברייתא.

עוד חומר לימוד על הדף