זבחים דף ס"ו ע"ב

שינה במעשה המליקה של עולת העוף או חטאת העוף כלהלן, האם פסל?

הבדיל או שלא הבדיל עשאה שלא במקומה כדלהלן
בעולת העוף לא הבדיל: פסולה עשאה למטה: פסולה
בחטאת העוף הבדיל - לת"ק: פסולה
- לר' אליעזר ב"ש: כשרה
עשאה למעלה: כשרה

שינה במעשה של הזאה בעולת העוף או בחטאת העוף כדלהלן, האם פוסל? [תד"ה ואלא].

הזה ולא מיצה מיצה ולא היזה עשה גם הזאה וגם מיצוי (תוס')
בעולת העוף פסולה כשרה [1] בתחילה סברו תוס': פסולה
ולבסוף סברו תוס': כשרה
בחטאת העוף מחלוקת [2] פסולה כשרה [3]

שינה בחטאת העוף או בעולת העוף כדלהלן, האם יצאה במליקתה מידי מעילה?

שינה בחטאת או שעשאה לגמרי כעולה שינה בעולה עשאה לגמרי כחטאת [4]
לר' אליעזר מועלים בה מועלים בה מועלים בה
לר' יהושע מועלים בה מועלים בה אין מועלים בה [5]

-------------------------------------------------

[1] והינו עולת העוף כדינה.

[2] הנה לעיל בדף ס"ה ע"ב נחלקו התנאים ואמוראים האם מיצוי מעכב בחטאת העוף או לא.

[3] והיינו חטאת העוף כדינה.

[4] דהיינו שעשאה העולה למטה כמעשה חטאת לשם חטאת.

[5] וטעמו דנעשית לגמרי כמו חטאת, וא"כ יוצא ממעילה להאכל לכהנים.

עוד חומר לימוד על הדף