זבחים דף ס"ב ע"א

מהו כרכוב והיכן היה מקומו?

הכרכוב שבאמצע המזבח הכרכוב שבראש המזבח
אליבא דרבי כיור וציור ופרחים סביב חריץ להילוך רגלי הכהנים [1]
אליבא דר' יוסי בר' יהודה הסובב [2] חריץ להילוך רגלי הכהנים

זבחים דף ס"ב ע"ב

כמה אורך הכבש והמזבח מהצפון לדרום, ועל כמה אמות היה פורח
הכבש במזבח? [תד"ה שיתין].

כמה היה אורכן ביחד? על כמה ואיזה אמות פרח הכבש?
ללוי (לעיל דף נ"ד ע"א) ששים ושתים אמות על אמה יסוד ואמה סובב [3]
לרב (לעיל דף נ"ד ע"א) ששים ושתים אמות על אמה סובב לבד [4]

-------------------------------------------------

[1] ורוחב החריץ היה שתי אמות, באמה החיצונית היו הקרנות ושם לא יכלו הכהנים ללכת כי היו נתקלים בקרנות, ובאמה הפנימית שם היה מקום הילוך הכהנים כדי לתת את האברים על המערכה.

[2] ובמזבח שעשה שלמה הסובב שימש לכהנים ללכת עליו סביב המזבח כשהיו נותנים את מתנות הדם. ובמזבח שעשה משה (- כרכוב דקרא) הסובב היה בליטה קטנה שהיתה חוגרתו למזבח סביב לנוי. [ומתחתיו היה המכבר להבדיל בין הדמים העליונים לתחתונים, ובמזבח שלמה הוא היה חוט הסיקרא].

[3] הנה הקשתה הגמ', דאיך אומר שהיו בסך הכל ס"ב אמות, הלא היו ס"ד אמות. וביארו התוס' שהקושיא היא ללוי שס"ל שמה שאמרו שבצד דרום של המזבח (מקום הכבש) לא היה יסוד, היינו שלא היה יסוד שנתנו עליו דמים, אבל בבנין היה, וא"כ אורך המזבח מהצפון לדרום הוא ל"ב אמות, והכבש עוד ל"ב אמות סך הכל ס"ד אמות. ותירצה הגמ' שהיה כבש שאורכו ל"ב אמות פורח על אמה יסוד ואמה סובב, ולכך בסך הכל הוא ס"ב אמות. [ובאמת הוא עוד משהו - דהא היה אויר בין כבש למזבח, ובתוס' ד"ה אויר כתבו שהיה אויר גדול וניכר].

[4] אולם אמת יסוד לא היתה לשיטתו בצד דרום.

עוד חומר לימוד על הדף