זבחים דף ס"ג ע"א

דברים דלהלן שעשאן בהיכל, מה דינם, ומנין?

מה דינם? מנין?
קמיצת מנחות כשרים [1] שכן מצינו בסילוק בזיכין [2]
שחיטת שלמים כשרים אין טפל חמור מהעיקר

לאיזה ששה דברים היתה משמשת קרן מערבית דרומית?

הראשון השני השלישי
החלק של מטה הזאת דם חטאת העוף [3] להגשת מנחות שיירי הדם של חטאות החיצוניות
החלק של מעלה לניסוך היין לניסוך המים עולת העוף כשהיא רבה במזרח

זבחים דף ס"ג ע"ב

הוקשו חטאת ומנחה להדדי, מה לומדת מנחה מחטאת ומה חטאת ממנחה? [תד"ה מה].

מנחה לומדים מחטאת חטאת לומדים ממנחה
לגירסת הגמ' שמנחה טעונה צפון [4] שחטאת בקרן מערבית דרומית
לפירש"י שמנחה פסולה שלא לשמה שחטאת בקרן מערבית דרומית
לרבינו חיים שמנחה טעונה הגשה כנגד היסוד שחטאת בקרן מערבית דרומית
לרבינו תם שמנחה טעונה עבודה בימין שחטאת בקרן מערבית דרומית

לאיזה קרן צריך להגיש את המנחה, ובאיזה מקום בקרן מגישים?

לאיזה קרן? באיזה מקום בקרן?
לר' יהושע מערבית דרומית כנגד חודה
לר' אליעזר מערבית דרומית בדרומה של קרן

-------------------------------------------------

[1] והגם דאמרינן בברייתא: וקמץ משם - ממקום שרגלי הזר עומדות, ולזר אסור להכנס בהיכל. תי' הגמ', שאדרבא הברייתא באה לחדש שכל העזרה כשרה לקמיצה, ולא בעינן דוקא צפון, או דלא בעינן דוקא מקום ההגשה (קרן מערבית דרומית של המזבח), ואיה"נ שההיכל כשר לקמיצה.

[2] דזה כמו קמיצה. והקשו בתד"ה שכן, למה לא אמרינן הכא במנחה הטעם דאמרינן לקמן בשלמים שלא תהיה [העזרה] החצר שהיא טפלה חמורה מהעיקר שהוא ההיכל. ותירצו, שדוקא בשלמים שכתוב בהם להדיא פתח אהל מועד, וטפל הכתוב הפתח לעיקר שהוא אהל מועד, משא"כ במנחה כשהזכיר את החצר לא טפלה לאהל מועד.

[3] אמנם מליקתה מבואר שכשרה בכל מקום

[4] הנה רש"י ותוס' הרבו להקשות על גירסא זו, ואמרו שמשובשת היא. אמנם הריב"א [בשטמ"ק בסוף המסכת אות כ"ז] מקיים את גירסת הספרים, ומבאר שההיקש הוא לחטאת בהמה, ולומר דמה חטאת בעינן בה קבלת דם בצפון, אף מנחה בעינן שהקידוש כלי שלה יעשה בצפון.

עוד חומר לימוד על הדף