זבחים דף ס"ד ע"א

מה החילוקים בין דישון מזבח הפנימי והמנורה לבין תרומת הדשן
דמזבח החיצון? [תד"ה דישון].

לענין מעילה לענין אם נבלעים במקומם
תרומת הדשן מועלים בו לתוס': נבלעים במקומן [1]
לר"ת: אינם נבלעים
דישון מזבח הפנימי והמנורה אין מועלים בו נבלעים

זבחים דף ס"ד ע"ב

מה הם ההבדלים המבוארים במשנה ובסוגיא בין חטאת העוף לעולת העוף?

חטאת העוף עולת העוף
היכן מקום מליקתה לא קבע מקום למליקתה במזבח [2] מליקתה בראשו של מזבח [3] בקרן דרומית מזרחית
כמה סימנים היה חותך סימן אחד - לא היה מבדיל הראש שני סימנים - היה מבדיל הראש
היכן מקום הזאתה בקרן מערבית דרומית בקיר מזבח התחתון בקרן דרומית מזרחית בקיר מזבח העליון
כיצד היתה הזאתו בגופו של עוף מזה מרחוק דוחק מקום מליקת העוף לקיר המזבח וממצה
האם ממצה דמה ליסוד ממצה ליסוד אין ממצה ליסוד
איזה חלק למזבח ואיזה לכהנים הדם למזבח וכולה לכהנים כולה למזבח
האם עושה עבודה בראש אינו עושה עושה [4]
האם עושה עבודה בגוף אינו עושה עושה [5]
עשאה שלא לשמה פסולה כשרה אלא שלא עלתה לבעלים לשם חובה

-------------------------------------------------

[1] אלא שהוקשה לתוס' א"כ איך מועלים בתרומת הדשן. ותי', דשמא אינם נבלעים מיד.

[2] עי' במשנה לעיל בדף ס"ג ע"א שבכל מקום היתה כשרה, ומבואר בדף ס"ג סע"ב שהכוונה למליקתה.

[3] הכי ילפינן בגמ' לקמן [דף ס"ה ע"א] מלק והקטיר, מה הקטרה בראש המזבח אף מליקה בראש המזבח.

[4] והיינו שמקיף - מצמיד במקום בית מליקתו למזבח למצות הדם, וסופג הראש במלח וזורקו על גבי האישים.

[5] מסיר ממנה את הזפק וקודר כמין ארובה כנגד הזפק, ונוטל כל העור והנוצה שכנגד הזפק, ומושך הזפק ויוצאין המעים עמו ומשליכם לבית הדשן (שבדרום המזבח למזרח הכבש). ואח"כ משסע הגוף בין האגפים בידיו ואינו מבדיל את ב' חלקי הגוף לגמרי, וסופגו במלח וזורקו על גבי האישים.

עוד חומר לימוד על הדף