זבחים דף נ"ח ע"א

קדשי קדשים [1] ששחטן בראש המזבח או תחתיו (כגון שקיצרו את המזבח) האם כשרים?

בראש המזבח [2] במקום המזבח עצמו
לר' יוסי כשר [3] כשר [4]
לר' יוסי בר' יהודה בחציו הצפוני: כשר [5]
בחציו הדרומי: פסול
פסול [6]

זבחים דף נ"ח ע"ב

לשיטות דלהלן, כמה אמות מזוית דרומית מערבית היתה משוכה המערכה שממנה נוטלים גחלים כדי להקטיר בהם את הקטורת במזבח הפנימי?

למ"ד המזבח כולו בדרום למ"ד חציו בדרום וחציו בצפון למ"ד המזבח כולו בצפון
למ"ד קדושת אולם והיכל אינה שוה 27 [7] 11 4 [8]
למ"ד קדושת אולם והיכל חדא היא 22 [9] 6 4

-------------------------------------------------

[1] וקדשים קלים לכו"ע כשרים בכל המזבח - ככתוב: וזבחת עליו וכו' ואת שלמיך.

[2] וה"ה על הסובב או על היסוד.

[3] דילפינן מקרא: וזבחת עליו את עולותיך ואת שלמיך, וס"ל כולו לעולה וכולו לשלמים. ור' יוסי בר' יהודה ס"ל חציו לעולה וחציו לשלמים.

[4] ס"ל שמקום המזבח הוא בצפון, והכי אמר לה ר' יוחנן בשמו.

[5] ואף שהוא סובר שכל המזבח בדרום, מ"מ גזה"כ הוא להכשיר חצי המזבח להקרבת קדשי קדשים וכנ"ל.

[6] ס"ל שמקום המזבח הוא בדרום, והכי אמר לה ר' יוחנן בשמו.

[7] פי', דכל המזבח הוא ל"ב אמות, ולמ"ד כולו בדרום יוצא שכנגד פתח ההיכל (שהוא י' אמות) אין מהמזבח אלא חמש אמות הסמוכות לזוית צפונית מערבית, דהפתח חציו בצפון וחציו בדרום.

[8] פי', אם כל המזבח בצפון א"כ הזוית המערבית דרומית כולה נמצאת בצפון, וע"כ שארבע אמות שאמר התנא אין כוונתו שבתוכם יעשה את המערכה, דזה אי אפשר, שהרי בהם כבר יש: אמה יסוד, אמה סובב, אמה קרן, אמה הילוך רגלי הכהנים, אלא הכוונה שאחר ארבע אמות יכול לעשות את המערכה, וזה כנגד הפתח.

[9] פי', דכיון שפתח האולם הוא עשרים אמות, הרי שכנגד פתחו אין מהמזבח אלא עשר אמות.

עוד חומר לימוד על הדף