זבחים דף נ"ז ע"א

מה הן הדינים השוים והשונים בקרבנות דלהלן המבוארים בסוגיא?

בכור שלמים חטאת ואשם
לכמה זמן נאכלים שני ימים ולילה שני ימים ולילה יום ולילה
איזו קדושה יש להם קדשים קלים קדשים קלים קדשי קדשים
איזה מהם מתנה לכהן מתנה לכהן אינו מתנה לכהן מתנה לכהן
האם באים על חטא אינו בא על חטא אינו בא על חטא בא על חטא
האם באם בנדר ונדבה אינו בא בנדר ונדבה בא בנדר ונדבה אינו בא בנדר ונדבה

מהיכן ילפינן זמן אכילת קרבנות דלהלן?

שני ימים ולילה בבכור יום ולילה דתודה חזה ושוק דתודה
לר' עקיבא מהייתור דלך יהיה [1] כתוב בה בפירוש מההיקש לשלמים [2]
לר' ישמעאל מההיקש לשלמים [3] כתוב בה בפירוש מההיקש לשלמים

זבחים דף נ"ז ע"ב

עד מתי זמן אכילת הפסח?

מדאורייתא מדרבנן
לרבי אלעזר בן עזריה עד חצות עד חצות
לר' עקיבא עד הבוקר עד חצות

-------------------------------------------------

[1] ר"ע ס"ל דמ"ש בפסוק [במדבר י"ח י"ח] ובשרם יהיה לך כחזה התנופה ושוק הימין, הוא היקש לחזה ושוק של תודה ולא לחזה ושוק של שלמים - דתפסת מועט תפסת [או משום דלחומרא מקשינן - תוס']. אמנם מזה שסיים הפסוק הנ"ל וכתב: לך יהיה, הוסיף לך הכתוב בזה עוד הויה אחרת כמו זו הבאה לו בהיקש - ומכאן אני יודע שבסך הכל זמנו הוא שני ימים ולילה אחד.

[2] וס"ל לר"ע דהגם שלומדים את עצם ענין נתינת חזה ושוק לכהן בתודה מההיקש לשלמים, מ"מ מה שזמן אכילתם הוא יום ולילה הוא כתוב בתודה בעצמה, ולכך לא חשובה תודה דבר הלמד בהיקש - דהא הימנו ודבר אחר לא הוי היקש.

[3] ס"ל לר' ישמעאל שהימנו ודבר אחר הוי היקש, וא"כ תודה עצמה חשובה דבר הלמד בהיקש וודאי שאינה יכולה לחזור וללמד בהיקש לבכור, ועל כרחך שקרא דובשרם וגו' הוא היקש לשלמים ולא לתודה.

עוד חומר לימוד על הדף