זבחים דף נ"ו ע"א

לשכות הבנויות [1] בחול (בהר הבית) ופתוחות לקודש (לעזרה) מה דינם לענין הדינים דלהלן?

מדאורייתא מדרבנן
לענין אכילת קדשי קדשים בקדשי דורות: דינם כבפנים
בקדשי שעה: דינם כבחוץ
דינם כבפנים
לענין שחיטת קדשים קלים דינם כבחוץ דינם כבחוץ
לענין להתחייב בטמאה דינם כבחוץ דינם כבפנים [2]

זבחים דף נ"ו ע"ב

שלמים שנאכלים לשני ימים ולילה אחד, לאור שלישי מה דינם בחלוקות דלהלן?

חשב בשחיטה לאוכלם לאור ג' לענין לשרוף אז את הנותר לענין היתר לאכול הבשר לענין חיוב האוכלם באור ג'
לחזקיה כשר אין שורפים אין אוכלים פטור
לר' יוחנן פסול אין שורפים אין אוכלים חייב

בזבחים דלהלן איזה זמן נקרא חוץ לזמנם?

המחשב בדם המחשב בבשר המחשב באימורים
הנאכלים ליום ולילה משתשקע החמה [3] משיעלה עמוד השחר של מחר משיעלה עמוד השחר של מחר
הנאכלים שני ימין ולילה אחד משתשקע החמה משתשקע החמה של יום שני משיעלה עמוד השחר של מחר

-------------------------------------------------

[1] אמנם חלונות שבחומת העזרה, וכן עובי ראש החומה למעלה הרי הם כעזרה לכל ענין.

[2] ראה בשיטה מקובצת אות ד'.

[3] ובתוס' לעיל עמ' א' ד"ה מנין מבואר שיש גזה"כ לפסול הדם כבר מתחילת השקיעה, אף שלשאר הלכות עדיין הוא יום עד צאת הכוכבים.

עוד חומר לימוד על הדף