זבחים דף נ"ה ע"א

הטמאים דלהלן, באיזה מחנות מותרים הם להכנס ובאיזה אסורים?

טמא זב מצורע
במחנה שכינה - המשכן אינו נכנס אינו נכנס אינו נכנס
מחנה לויה - הר הבית נכנס אינו נכנס אינו נכנס
מחנה ישראל - ירושלים נכנס נכנס אינו נכנס

זבחים דף נ"ה ע"ב

כתיב: ושחטו פתח אהל מועד, לפני אהל מועד, לפני אהל מועד, איזה מהדברים דלהלן ילפינן מהפסוקים ואיזה לא?

להכשיר צפון בקדשים קלים להכשיר שאר צדדים בקדשים קלים לפסול צידי צדדים שצריך שפתח אהל מועד יהיה פתוח
לתנא קמא מקל וחומר [1] מקרא מקרא מקרא
לר' אליעזר מקרא [2] מקרא מדיוקא [3] מקרא

-------------------------------------------------

[1] ומה קדשי קדשים שלא הוכשרו בכל הרוחות הוכשרו בצפון, קדשים קלים שהוכשרו בשאר רוחות אינו דין שיוכשרו בצפון.

[2] ר"א לא ס"ל הק"ו דרבנן, דס"ל שיתכן שצפון שבקדשי קדשים הוא רק קביעות מקום - דהא אין קדושה בחלק מהעזרה האחד יותר מהחלק האחר. וא"כ נאמר שגם שאר צדדים שבקדשים קלים הם קביעות מקום ובצפון לא. ואדרבא יש לעשות ק"ו הפוך מדברי רבנן, והוא, ומה קדשים קלים שהוכשרו בכל הרוחות ובכו"א לא הוכשר מקומן שהוא בכל הרוחות לקדשי קדשים. קדשי קדשים שלא הוכשרו אלא בצפון, אינו דין שלא יוכשר מקומן שבצפון אצל קדשי קדשים.

[3] פירוש, דאין צריך פסוק מיוחד לזה, אלא כיון שכתוב לפני אהל מועד, משמע שצריך שלא יהיו צדדי צדדין.

עוד חומר לימוד על הדף