זבחים דף נ"ד ע"א

מה היא המחלות של רב ולוי בביאור: "קרן מזרחית לא היה לה יסוד"?

האם לא היה שם יסוד כלל? כיצד מתרגמים בבוקר יאכל עד?
לרב לא היה [1] באחסנתיה יתבני מדבחא
ללוי היה [2] באחסנתיה יתבני מקדשא

מהו הביאור הקושיא: באוירא בעלמא הוא דקא עביד, ומהו התירוץ: אימור כך התנו אוירא דבנימין קרקע דיהודה? [תד"ה ואי].

הקושיא התירוץ
לרש"י (ורבינו חיים) איך יתכן ששיירי הדם נשפכים לאיבוד [3] היתה בליטה שעליה שפכו השיריים [4]
לרבינו תם [5] איך עושה את המליקה באויר יהודה [6] התנו שהאויר של בנימין

-------------------------------------------------

[1] ס"ל לרב שהיסוד לא סובב סביב כל ד' רוחות המזבח, אלא כל צד צפון וכל צד מערב, ואמה בדרום הסמוך למערב, ואמה במזרח הסמוך לצפון, וכל השאר לא היה לו יסוד.

[2] ס"ל ללוי שהיסוד היה סובב בכל הד' רוחות לגמרי, ומ"ש לא היה לה יסוד, שלא היה בחלקו של יהודה דין יסוד לענין זריקת דמים.

[3] ולרבינו חיים הקושיא שנמצא ששיירי הדם לא היו נשפכים על היסוד.

[4] ורבינו חיים קורא לבליטה זו יסוד.

[5] ר"ת חולק בעיקר הדבר וס"ל שבעולת העוף לא היה שפיכת שיריים בכלל, וא"כ כל הנדון הוא על המליקה.

[6] וצריך להיות דוקא בחלקו של בנימין, שרק בחלקו נקרא מזבח.

עוד חומר לימוד על הדף