זבחים דף נ"ג ע"א

לר' יוחנן ור' אלעזר, הזורק את דם החטאת היכן נותן את הדם?

אליבא דרבי [1] אליבא דר' אלעזר בר' שמעון
חד אמר למצוה: על חודה של קרן
בדיעבד: באמה אילך ואמה אילך מהדופן
בגג הקרן
וחד אמר על חודה של קרן בגג הקרן

היכן ניתנים הדמים של הקרבנות דלהלן?

בחטאת בהמה בעולת העוף
לרבי מחוט הסיקרא ולמעלה מחוט הסיקרא ולמעלה
לר' אלעזר בר' שמעון על עליונה של קרן מחוט הסיקרא ולמעלה

שיירי הדם ששופכן על היסוד, באיזה יסוד מיירי המערבי או הדרומי?

לתנא דמתניתין לר' ישמעאל לר' שמעון בר יוחאי
בחטאות הפנימיות ביסוד המערבי ביסוד המערבי ביסוד הדרומי [2]
בחטאות החיצוניות ביסוד הדרומי ביסוד המערבי ביסוד הדרומי

זבחים דף נ"ג ע"ב

על איזה צדדי המזבח נותן מתן דמים בעולה, וכיצד?

דרומית מזרחית צפונית מערבית [3] מזרחית צפונית מערבית דרומית
לתנא קמא - שמואל אינו נותן נותן בחוד ומתפשט כמין גאם
לר' ישמעאל - לרב אינו נותן נותן וחוזר ונותן [4]

-------------------------------------------------

[1] רבי ס"ל שלאו דוקא על הקרן אלא מחוט הסיקרא ולמעלה הוא מקיים נתינת דם החטאת, ובלשיטתו נחלקו ר' יוחנן ור' אלעזר האם כשר כשנותן על דופן המזבח מחוט הסיקרא ולמעלה דוקא כנגד חודו של קרן והיינו המקום שמתחברים שני הדפנות, או שכשר גם אמה לכל צד, דכין שהקרן עצמה גדולה אמה על אמה ברום אמה, כל מה שתחת הקרן כשר לזריקה ול"צ חודה דוקא.

[2] וס"ס שהמסח היה לצפון הפתח [דאו שמזבח כולו בצפון או שכל הפתח בדרום - (ויש שלא גורסים לצד זה)], וא"כ יסוד הדרומי הוא העומד כנגד אמצע פתח אהל מועד ולא היסוד המערבי.

[3] והטעם שאינו נותן בהן, הוא להיות שבקרן דרומית מזרחית לא היה לה יסוד, ולכך אינו נותן גם בכנגדה באלכסון, דצריך לתת שתי מתנות שהן ארבע בשני קרנים שהם זו מול זו באלכסון כדי שיתן על כל הד' צדדים.

[4] פי' שעומד כנגד החוד ונותן על דופן המזבח מצד ימין של החוד ועל הדופן מצד שמאל של החוד.

עוד חומר לימוד על הדף