זבחים דף נ"ב ע"א

האם שפיכת שירים על יסוד מזבח החיצון של חטאות החיצוניות ופנימיות מעכב?

אליבא דר' ישמעאל אליבא דר' עקיבא
לרב אדא בר אהבה מעכבים אינם מעכבים
לרב פפא בחטאת בהמה: אינם מעכבים
בחטאת העוף: מעכבים [1]
אינם מעכבים

זבחים דף נ"ב ע"ב

לר' יוחנן ור' יהושע בן לוי [2], לתנאים דלהלן האם מעכב שפיכת שיריים של פרים הפנימיים?

אליבא דר' יהודה אליבא דר' עקיבא
חד אמר [3] אינם מעכבים אינם מעכבים
וחד אמר [4] מעכבים אינם מעכבים

-------------------------------------------------

[1] והסיקה הגמ' דאיכא תרי תנאי אליבא דר' ישמעאל אם מצוי שיריים של חטאת העוף מעכב או לא.

[2] בתחילה רצתה הגמ' לפשוט שר' יהושע בן לוי הוא זה שס"ל שנחלקו בשיריים מעכבים - ודחתה.

[3] וס"ל שמשמעות דורשים איכא בין ר"ע לר' יהודה, ר"ל שנחלקו איך לדרוש לקרא וכילה מכפר, דר' עקיבא דורשו מסופו לתחילתו דאם כיפר כילה, ואם לא כיפר לא כילה והיינו שבכיפר תליא מילתא וזה ההזאות אבל לא שיריים שאינם מכפרים, ור' יהודה דריש לקרא כסדרו, אם כילה כיפר [ובזה מרויח ר"י שלא נטעה לחשוב שסגי במתנה אחת - אלא דוקא אם כילה], אמנם מ"ש כילה הוא על מ"ש בפרשה דוקא שהם הזאות, אבל שיריים שלא כתובים בפרשה - עליהם לא נדרש אם כיפר כילה.

[4] ר"ע ס"ל שאם כיפר היינו הזאה - כילה, ולא צריך יותר. ור"י דריש אם כילה לעשות כל מה שנאמר בענין - והיינו גם מה שלומדים ממקום אחר, רק אז כיפר.

עוד חומר לימוד על הדף