זבחים דף נ"ט ע"א

"צפונה", שיהיה הצפון פנוי, ממה צריך לפנותו וממה לא? [תד"ה פנוי].

מהמזבח מהכלים (ככיור) מננסין קלונסות ושולחנות [1]
לר' יוסי הגלילי אינו פנוי פנוי אינו פנוי
לר' אליעזר בן יעקב פנוי פנוי אינו פנוי

קדשים שהיו קדושים בשעה שהמזבח פגום, האם הם פסולים?

כשהקריבן קודם שתוקן המזבח כשהקריבן אחרי שתוקן המזבח
לרב פסולים כשרים
לר' יוחנן פסולים פסולים [2]

קרבנות שהוקדשו בזמנים דלהלן, האם נפסלו? [תד"ה עד].

עד שלא נבנה המזבח ונבנה עד שלא נהרס המזבח ונהרס עד שלא נפגם המזבח ונפגם
לרב כשרים פסולים נשחטו משנפגם: פסולים
לא נשחטו עדיין: כשרים
לר' יוחנן לרש"י: פסולים
לתוס': כשרים [3]
פסולים פסולים

זבחים דף נ"ט ע"ב

האם ריצפת העזרה כשרה ע"י קידוש להיות כמזבח?

לענין הקטרת אימורים לענין זריקת דמים
לר' יהודה כשרה פסולה
לר' יוסי פסולה פסולה

מה הן המידות של מזבח הנחושת שהיה במשכן?

רוחבו גובהו
לר' יהודה עשר על עשר אמות שלוש אמות
לר' יוסי חמש על חמש אמות עשר אמות

-------------------------------------------------

[1] וביארו התוס', דכיון שכל הטעם שצריך לפנות את הצפון הוא משום צורך שחיטה, והני כלים צורך שחיטה הם לכך אין צורך לפנותם.

[2] ס"ל לר' יוחנן שבעלי חיים הם נדחים, וכיון שבשעת הקדשן לא היו ראויים להקרבה, שוב אינם נראים.

[3] רש"י פירש שדין זה תלוי במחלוקת רב ור' יוחנן בסוגיין אם דיחוי מעיקרא הוי דיחוי או לא. ותוס' חולק וס"ל שגם ר' יוחנן מודה שכשרים ולא חשובים דיחוי מעיקרא דהא אפשר בקל לבנות. והוי כמחוסר זמן שאינו פוסל.

עוד חומר לימוד על הדף