זבחים דף ס' ע"א

מזבח שנפגם או שנסתלק בשעת סילוק מסעות, האם אוכלים בגינו את הקדשים דלהלן?

שיירי מנחות וקדשי קדשים קדשים קלים
לר' ישמעאל אין אוכלים אין אוכלים [1]
לרבנן אין אוכלים אוכלים

זבחים דף ס' ע"ב

כשחרב הבית והמזבח עדיין קיים [2], האם אפשר להקריב בזמן זה קרבנות ולאוכלם? [תד"ה מאי].

לרש"י לתוס'
למ"ד קדושה ראשונה קדשה לשעתה וקדשה לעתיד לבוא מקריבים אין מקריבים [3]
למ"ד קדושה ראשונה קדשה רק לשעתה אין מקריבים אין מקריבים

-------------------------------------------------

[1] ומבואר בגמ' שסברתו דילפינן ממה שהוקש בשר לדם בבכור, וכמו שא"א לזרוק עתה את דמו כשאין מזבח, כך אי אפשר לאכול את בשרו, ובכור הוא קדשים קלים.

[2] דבעינן זריקת הדם על המזבח, וזה לעיכובא, ובלא זה א"א להקריב כלום.

[3] ס"ל לתוס' כשנחרב הבית לכו"ע אין הקדשים נאכלים - דנפסלו ביוצא, דכל מה שיש קדושת העיר וחומה של ירושלים הוא רק משום המקדש, ואם נחרב המקדש - בטלה קדושתם - והוי יוצא.

עוד חומר לימוד על הדף