זבחים דף נ' ע"א

האם דבר הלמד בגזרה שוה חוזר ומלמד בהיקש בקדשים או בשאר דיני התורה?

בקדשים בשאר דיני התורה
לרב פפא - בתר למד אזלינן מלמד [1] מלמד
למר זוטרא - בתר מלמד אזלינן אין ראיה [2] מלמד

זבחים דף נ' ע"א וע"ב

האם בקדשים ילפינן למד מן הלמד בלימודים דלהלן?

האם חוזר ומלמד בגזירה שוה האם חוזר ומלמד בקל וחומר
דבר שנלמד בגזירה שוה מלמד [3] מלמד [4]
דבר שנלמד בקל וחומר מלמד [5] מלמד [6]

עוף חולין שנשחט או בקדשים שנמלק ונמצא טריפה, האם השחיטה או המליקה מטהרות את הטריפה מלטמא אבית הבליעה?

חולין שנשחטו קדשים שנשחטו
לר' מאיר אינה מטמאה אינה מטמאה
לר' יהודה מטמאה מטמאה
לר' יוסי אינה מטמאה מטמאה

-------------------------------------------------

[1] וראיתו מזה שמצינו בתודה שאם פירש בשעת נדרו להביא ממעות מעשר יכול להביאה מהם, והוא מלימוד היקש תודה לשלמים, ושלמים גופייהו ילפינן להו מגז"ש שם שם ממעשר. והגם שמעשר דגן גופיה חולין בעלמא הוא, וא"כ הוי מלמד חול, מ"מ כיון שהלמד הוא קודש - אם לא היה הדין שדבר הלמד בגז"ש חוזר ומלמד בהיקש לא הוה ילפינן.

[2] ס"ל דבתר מלמד אזלינן, וכיון שהמלמד חול ילפינן, וא"כ אין ראי' לקדשים.

[3] רמי בר חמא למד ממה שמצינו שצריך סולת ברקיקים, וילפינן מגז"ש מצות מצות מחלות תודה, וחלות תודה עצמם למדו בגז"ש חלות חלות מרבוכה. ורבא לומד, מזה שמצינו לפר יוה"כ שצריך להוציאו לשריפה בניתוח בלא הפשט, וילפינן ליה מפר כהן משיח, וניתוח בפר כהן משיח עצמו ילפינן מעולה, ועי' תד"ה מה.

[4] ק"ו, ומה היקש שאינו מלמד בהיקש מלמד ההיקש בק"ו, גז"ש שמלמדת בגז"ש אינו דין שתלמד בק"ו.

[5] ומה גזירה שוה שאינה מלמדת מדבר שנלמד בהיקש, ובכו"א מלמדת בגז"ש אחרת, ק"ו שמלמד מדבר שנלמד בהיקש, אינו דין שילמד בגז"ש.

[6] והוא ק"ו בנו של ק"ו. ומה היקש שאינו מלמד בהיקש חבירו בכו"א מלמד היקש בק"ו, ק"ו שמלמד מהיקש, אינו דין שילמד בק"ו חבירו.

עוד חומר לימוד על הדף