זבחים דף מ"ט ע"א

האם מעשר שני, או הלקוח בכסף מעשר שני נפדה מחוץ לירושלים או בירושלים עצמה באופנים דלהלן? [תד"ה והרי].

מעשר שני עצמו פירות הלקוחים בכסף מעשר שני
טהורים בירושלים: אינו נפדה
מחוץ לירושלים: נפדה
אינו נפדה
טמאים נפדה לרבנן: נפדה
לר' יהודה: אינו נפדה

זבחים דף מ"ט ע"ב

האם דבר הלמד בהיקש חוזר ומלמד בהיקש או בגזירה שוה בקדשים או בשאר דיני התורה?

בקדשים בשאר דיני התורה
לחזור וללמד בהיקש אינו מלמד מלמד
לחזור וללמד בגזירה שוה להו"א בגמ': מלמד [1]
לר' יוחנן: אינו מלמד
מלמד

-------------------------------------------------

[1] הגמ' ניסתה להביא ראי' ממה שלמד ר' נתן בן אבטולמוס דין פריחת נגע בבגדים שאם פרח בכל הבגד טהור, ויליף לה מנתק האמור באדם בגז"ש, ונתק עצמו ילפינן ליה מכל גופו בהיקש. ודחה ר' יוחנן, דאין ראי' משם שהוא חולין לקדשים. ועוד, דאם ילפינן גז"ש מדבר הלמד בהיקש, א"כ לא צריך לימוד מיוחד לצפון באשם.

עוד חומר לימוד על הדף