ZEVACHIM 20 (18 Iyar) - dedicated by Avi and Lily Berger of Queens, N.Y., in memory of Lily's father, Mr. Benny Krieger (Chananel Benayahu ben Harav Yisrael Avraham Aba), zt"l, who passed away on Lag ba'Omer 5763. Mr. Krieger exemplified Ahavas Chesed, Ahavas Torah and Ahavas Eretz Yisrael.

זבחים דף כ' ע"א

מי כיור שלא שקעם בערב בבור, האם נפסלו בלינה?

אליבא דרבי אליבא דר' אלעזר בר' שמעון
לר' ירמיה אליבא דאילפא נפסלו לא נפסלו
לר' יצחק בר ביסנא אליבא דאילפא נפסלו נשאר ספק [1]

האם המקומות דלהלן נקראים צפון להיות כשרים לשחיטת קדשי קדשים?

מקיר המזבח הצפוני עד הכותל הצפוני בין האולם והמזבח חלק הצפון בכ"ב אמה המזרחיים מן החליפות ולפנים - אחרי האולם
לר' יוסי הוי צפון אינו צפון אינו צפון אינו צפון
לראב"ש הוי צפון הוי צפון אינו צפון אינו צפון
לרבי הוי צפון הוי צפון הוי צפון אינו צפון

קידש ידיו בזמנים דלהלן, האם צריך לשוב ולקדש כשיעלה עמוד השחר?

בתחילת העבודה של היום [2] בסוף העבודה של אתמול
לרבי לאביי: אין צריך לשוב ולקדש [3]
לרבא: צריך לשוב ולקדש
צריך לשוב ולקדש
לר' אלעזר ב"ש אין צריך לשוב ולקדש אין צריך לשוב ולקדש

זבחים דף כ' ע"ב

קידש ידיו ורגליו והוציאם או שהוציא את כל גופו מהמקדש, האם צריך לחזור ולקדש?

בהוציא את כל גופו בהוציא רק את ידיו
למ"ד לינה מועלת בקידוש לרש"י: צריך לקדש [4]
לתוס': ספק [5]
אין צריך לקדש
למ"ד אין לינה מועלת בקידוש ספק אין צריך לקדש

כהן שנטמא ונטהר, האם צריך לשוב ולקדש?

בנטמא כל גופו בנטמאו רק ידיו [6]
נטמא זמן מרובה קודם השקיעה ספק אין צריך לקדש
בנטמא סמוך לשקיעה צריך לקדש אין צריך לקדש

-------------------------------------------------

[1] אולם מהמשך הסוגיות משמע שמחלוקת רבי וראב"ש גבי קידוש היא אותה מחלוקת לענין מי כיור אם נפסלים בלינה.

[2] והוא זמן קרות הגבר, שאז תורמים את הדשן.

[3] דכיון שכל פסול לינה כאן הוא רק מדרבנן - דהא אין המים בעין שיפסלו שכבר נתייבשו מידי ורגלי הכהן, ורק משום שלא יבואו לזלזל בלינה גזרו בזה. וא"כ כאן שמקדש בתחילת עבודות של היום הוי כמו שקידש ביום ממש, ולא יבואו לזלזל בקידוש. ולפי"ז מה שאמר ר' יוחנן שבכהאי גוונא אין צריך לשוב ולקדש - הוי גם אליבא דרבי.

[4] הנה מלשון הגמ' שאמרה: יציאה מהו שתועיל בקידוש, את"ל לינה לא פסלה וכו', משמע שלמ"ד לינה פסלה אין ספק שצריך לחזור ולקדש. אלא שכתבו האחרונים שכל זה לשיטת רש"י שסובר שהספק האם דנים ליציאה לענין קידוש כדרך שדנים לפסול יוצא שבכל הקדשים, ולפי"ז למ"ד לינה מועלת בקידוש וסובר שחלה הלינה על המי כיור שבידיו אף שנתייבשו - ודאי שיפסל הקידוש ביוצא, וכל הספק הוא למ"ד דלא מהני לינה, האם פוסל משום הסח דעת או לא.

[5] דכיון שלשיטתם אין כאן פסול יוצא, אלא רק ספק של הסח דעת, א"כ זה שייך גם למ"ד דיש פסול לינה בקידוש - דאולי כאן כשר ולא הוי הסח דעת, ולשון את"ל וכו' לאו דוקא.

[6] כגון בפיגול ונותר שמטמאים רק את הידים.

עוד חומר לימוד על הדף