זבחים דף י"ט ע"א

האם יש ייתור בגדים שלא במקום בגדי כהונה [1]?

בגמי בצלצול קטן בבגד שלוש על שלוש
לר' יהודה בריה דר"ח אין יש יש
לר' יוחנן אין אין [2] ללישנא קמא: אין
ללישנא בתרא: יש
לרבא אין יש [3] יש

זבחים דף י"ט ע"ב

באופנים דלהלן, כשקידש ידיו ורגליו, האם צריך לחזור ולקדש?

כשקידש ביום ועובד גם בלילה כשקידש בלילה ועובד גם ביום
לרבי אין צריך צריך [4]
לר' אלעזר בר' שמעון אין צריך אין צריך [5]

כשכהן גדול מקדש ידיו ורגליו בין בגד לבגד, מתי הוא מקדש? [רש"י ד"ה הכל].

כשבא לפשוט את בגדו כשבא ללבוש בגד אחר
לרבנן מקדש ואח"כ פושט לובש ואח"כ מקדש
לר' מאיר פושט ואח"כ מקדש לובש ואח"כ מקדש

-------------------------------------------------

[1] אולם במקום בגדים אפי' נימא אחת חוצצת - ופסול - בלא הדין של ייתור בגדים, [ואם הוא על הבגד באופן שאינו חוצץ, נראה שלא יפסול עד שיהיה בגד, והיינו שלוש על שלוש].

[2] ומבואר ברש"י בד"ה לימא פליג, שבר' יוחנן אפי' ללישנא בתרא [שאמר ר"י כמו רבא] א"א לומר שמודה בצלצול קטן שיש בו ייתור בגדים [כמו שאמרינן ברבא], דודאי ר' יוחנן בא לחלוק על רב יהודה.

[3] כן העמידה הגמ' שרבא לא פליג על רב יהודה, ומה שהזכיר דוקא שלוש, היינו בסתם חתיכת בד, אבל בצלצול קטן שחשוב הוא, הוי ייתור בגדים אפי' בפחות משלוש.

[4] דלינה מועלת בקידוש, ומבואר בגמ' שאפי' בכה"ג שלא מפסיק מעבודה לעבודה.

[5] ואפי' בכה"ג שכן הפסיק מעבודה לעבודה.

עוד חומר לימוד על הדף