1)

TOSFOS DH k'Shem she'Pirsho b'Kirbi Kach Besaro b'Kirbo

תוספות ד"ה כשם שפרשו בקרבו כך בשרו בעורו

(SUMMARY: Tosfos explains how we learn that we leave the meat in the skin.)

- פירש"י ואיתקש שריפה להוצאה

(a)

Rashi's opinion: There is a Hekesh between Sereifah and Hotza'ah.

ותימה לי והא בקדשים אין למידין היקש מהיקש

(b)

Question: In Kodshim, something learned from a Hekesh cannot teach through a Hekesh!

והכא כיון דהוצאה גופה למידין בהיקש מדאיתקש עור ובשר לפרש היכי הדר תו גמרינן מינה שריפה בהיקש

1.

Since Hotza'ah itself is learned from a Hekesh, since skin and meat are Hukash to Peresh (excrement), how can we learn Sereifah from it through a Hekesh?

ואין לתרץ כיון דנשרפין חוץ לשלש מחנות לא חשיבי עור ובשר שלהם קודש לענין זה שלא יחזרו וילמדו בהיקש אלא חוזרין שפיר ומלמדין בהיקש

2.

Suggestion: Since they are burned outside of three Machanos, their skin and meat are not considered Kodesh regarding this, that they should not be able to teach through a Hekesh. Rather, they can teach through a Hekesh.

דהא בפ' איזהו מקומן (זבחים דף נ.) מייתי הא ברייתא דהכא וגמר מינה דבר הלמד בג"ש חוזר ומלמד בג"ש בקדשים

3.

Rejection: In Zevachim (50a), we bring this Beraisa, and learn from it that something learned from a Gezeirah Shavah can teach through a Gezeirah Shavah in Kodshim!

אלא יש לומר דשריפה גופה איתקש לפרש כשם שפרשו בקרבו בשעת שרפה כך בשרו בעורו

(c)

Answer: We can say that Sereifah [of the meat] itself is Hukash to Peresh. Just like the Peresh is inside at the time of Sereifah, also the meat is in the skin;

דושרף קאי על עורו ובשרו (גירסת הרש"ש) וראשו וכרעיו וקרבו ופרשו ששורף הכל וכשם שפרשו בקרבו דגנאי היה לשרוף הפרש בפני עצמו אף בשרו בעורו

1.

"V'Saraf" applies to its skin, meat, head, feet, innards and Peresh. He burns all of them. Just like the Peresh is inside, for it would be disgraceful to burn the Peresh by itself, also the meat is in the skin;

מיהו יכולני ליישב פירש"י.

(d)

Defense: However, I can resolve Rashi's opinion. (Si'ach Yitzchak - the Limud from Hotza'ah is not a Hekesh, rather, a Giluy Milsa. Just like the meat is in the skin at the time of Hotza'ah, also at the time of Sereifah.)

2)

TOSFOS DH Ten Lo Machaneh Shelishis

תוספות ד"ה תן לו מחנה שלישית

(SUMMARY: Tosfos discusses the source for matters that must be outside of three Machanos.)

- תימה בפר העדה מנלן שלש מחנות

(a)

Question #1: What is the source for three Machanos for Par ha'Edah (Helam Davar)?

אי מפר כהן משיח

1.

Suggestion: We learn from Par Kohen Mashi'ach.

הא איהו גופיה גמר בהיקש מדשן ודבר הלמד בהיקש אינו חוזר ומלמד בהיקש

2.

Rejection: We learn Par Kohen Mashi'ach from a Hekesh from ashes. Something learned from a Hekesh cannot teach through a Hekesh!

ולמאן דאמר הימנו ודבר אחר לא הוי היקש ניחא

(b)

Answer #1: According to the opinion that something learned from a Hekesh and something else is not considered a Hekesh (so it can teach through a Hekesh), this is fine;

דאגב דגמרי מיניה מחנה הכתוב בו גמרינן נמי מחנה דגמר בהיקשא

1.

Since we learn from it (Par Kohen Mashi'ach) the Machaneh written regarding it, we learn from it also the Machaneh we learned for it from a Hekesh.

וכן קשה בפרק נגמר הדין (סנהדרין דף מב:) דיליף מקלל דסקילתו חוץ לשלש מחנות מגזירה שוה דפרים הנשרפים

(c)

Question #2: In Sanhedrin (42b), we learn that the Mekalel (blasphemer) was stoned outside of three Machanos from a Gezeirah Shavah to Parim ha'Nisrafim.

ואמאי והא דבר הלמד בהיקש אינו חוזר ומלמד בגזירה שוה

1.

Something learned from a Hekesh cannot teach through a Gezeirah Shavah!

למאן דאמר באיזהו מקומן דבתר מלמד אזלינן אע"ג דלמד חול הוא

2.

This is difficult according to the opinion in Zevachim that it depends on the source. (If the source is Kodshim, we may not learn), even if the Nilmad (what is learned) is Chulin.

וכן בשמעתא דקאמר להלן אתה נותן להם שלש מחנות וכאן מחנה אחת פירוש הא גמרי מהדדי בג"ש דחטאת חטאת בשילהי התערובת (זבחים דף פג.)

(d)

Question #3: In our Sugya, we say "there you give three Machanos, and here [only] one Machaneh! I.e. we learn them from each other through a Gezeirah Shavah Chatas-Chatas in Zevachim 83a.

וקשה והא דבר הלמד בהיקש אינו חוזר ומלמד בגזירה שוה

1.

Something learned from a Hekesh cannot teach through a Gezeirah Shavah!

וכן קשה לר' שמעון דגמר פרה מפר יום הכפורים חוץ לשלש מחנות בגזירה שוה ופר יום הכפורים גופיה בהיקש מפר כהן משיח כדפירש רש"י

(e)

Question #4: R. Shimon learns Parah [Adumah] from Par Yom Kipur, that it is outside of three Machanos. Par Yom Kipur itself we know through a Hekesh from Par Kohen Mashi'ach, like Rashi explained!

מדדרשי לפר זה פר יום הכפורים דאיתקש בההוא קרא לפר כהן משיח ולפר העלם

1.

We expound "Par" to be Par Yom Kipur, which is Hukash in the verse to Par Kohen Mashi'ach and Par Helam.

ובקרא אחריתי דכתיב ואת פר החטאת ואת שעיר החטאת שאין תלמוד לומר החטאת החטאת אלא החטאת יתירא לשאר נשרפין הוא דאתא הרי איתקשו להדדי

2.

Another verse says "v'Es Par ha'Chatas v'Es Se'ir ha'Chatas." The word ha'Chatas is repeated to teach about other Korbanos that are burned. They are Hukash to each other.

וכל שכן דקשה טפי הכא דגמר פרה בגזירה שוה מפר יום הכפורים ופר יום הכפורים בהיקש מפר כהן המשיח דאיהו גופיה יליף בהיקש

3.

All the more so this is difficult! Here he learns Parah from a Gezeirah Shavah from Par Yom Kipur, and Par Yom Kipur from a Hekesh from Par Kohen Mashi'ach, which itself was learned from a Hekesh!

בשלמא מזרחה של ירושלים דגמר יום הכפורים מפרה מצי הדר למיגמר מיניה (הגהת רי"א חבר, וכעין זה הגיה הרש"ש) פר כהן משיח לרב פפא דפרק איזהו מקומן דאמר בתר מלמד אזלינן

4.

Granted, regarding to the east of Yerushalayim, he learns Yom Kipur from Parah. He can then learn from it Par Kohen Mashi'ach, according to Rav Papa in Zevachim, who says that it depends on the source;

ומלמד חולין הוא דפרה קדשי בדק הבית היא

i.

The source is Chulin, for Parah is Kodshei Bedek ha'Bayis.

אבל היכי מלמד יום הכפורים על פרה כיון דמלמד קודש הוא

5.

However, how can Yom Kipur teach about Parah? The source is Kodesh!

ויש לומר דפר יום הכפורים ופר כהן משיח לא בהיקש גמרי בהדדי

(f)

Answer: We do not learn Par Yom Kipur and Par Kohen Mashi'ach from each other through a Hekesh;

אלא בגזירה שוה דעור ובשר ופרש כדלעיל או בג"ש דהחטאת החטאת מהדדי דבכולהו כתיב החטאת

1.

Rather, we learn through a Gezeirah Shavah "Ohr, Basar and Peresh", like above, or through a Gezeirah Shavah "ha'Chatas-ha'Chatas." It says "ha'Chatas" regarding all of them.

ולא כמו שפירש רש"י דהיקש הוא

2.

This is unlike Rashi said, that it is a Hekesh.

והשתא ניחא דהוה ליה דבר הלמד בגזירה שוה חוזר ומלמד בגזירה שוה

3.

Now it is not difficult. This is something learned from a Gezeirah Shavah, which can teach through another Gezeirah Shavah.

ופר העלם נמי למאן דאמר הימנו ודבר אחר הוי היקש לאו בהיקש יליף אלא בגזירה שוה דהחטאת החטאת

(g)

Answer #2 (to Question #1): Also Par Helam Davar, according to the opinion that something learned from a Hekesh and something else is considered a Hekesh, is not learned from a Hekesh, rather, from a Gezeirah Shavah "ha'Chatas-ha'Chatas."

1.

Note: The Maharsha does not understand how this helps. One Machaneh of Par Kohen Mashi'ach was learned from Terumas ha'Deshen through a Hekesh. It cannot teach to Par Helam Davar through a Gezeirah Shavah!

ואפילו לר' מאיר דפליג בס"פ התערובות (גם זה שם) אההוא דרשא דחטאת וקאמר אינו צריך הרי הוא אומר לכפר כו' לאו משום דלית ליה גזירה שוה

2.

Even according to R. Meir, who says in Zevachim that we do not need the Drashah "Chatas", for it says Lechaper..., this is not because he does not learn the Gezeirah Shavah;

אלא ה"ק אינו צריך גזירה שוה לטומאת בגדים דמקרא דלכפר נפקא

i.

Rather, he means that we do not need the Gezeirah Shavah for Tum'as Begadim, for we learn it from "Lechaper".

אי נמי יליף שריפה חוץ לג' מחנות מגזירה שוה דמחוץ למחנה כרבי שמעון

3.

Alternatively, he learns burning outside of three Machanos from a Gezeirah Shavah "mi'Chutz la'Machaneh", like R. Shimon.

וקשה אמאי איצטריך לרבי שמעון מחוץ למחנה מיותר ללמד על פרה שלש מחנות נגמר לה מפרים הנשרפים כדגמר מקלל בר"פ נגמר הדין (סנהדרין דף מב:)

(h)

Question: Why does R. Shimon need to expound an extra "mi'Chutz la'Machaneh" to teach three Machanos regarding Parah? He can learn it from Parim ha'Nisrafim, like we learn Mekalel [from Parim ha'Nisrafim] in Sanhedrin!

ויש לומר דשמא לרבי שמעון מקלל נמי מפר יוה"כ גמר כמו פרה

(i)

Answer: Perhaps R. Shimon learns also Mekalel from Par Yom Kipur, just like [he learns] Parah [from Par Yom Kipur].

ועוד תימה לדידן נגמר מקלל שיהא חוץ למחנה מיום הכפורים דמטמא בגדים חוץ למחנה אחת ולא נגמר חוץ לג' מחנות משריפת פרים

(j)

Question: Also, according to us, we should learn that Mekalel is outside the Machaneh from Yom Kipur, which is Metamei Begadim outside of one Machaneh, and not learn three Machanos from Sereifas Parim!

ויש לומר מסתברא משריפה אית לן למיגמר דאידי ואידי הכשירו שם מקלל לסוקלו ופרים לשורפן

(k)

Answer: It is more reasonable to learn from Sereifah. For both of these, the Hechsher (proper way to do the Mitzvah) is there - stoning the Mekalel and burning the bulls;

אבל טומאת בגדים שחוץ למחנה אחת אינן הכשירו

1.

Tum'as Begadim outside one Machaneh is not its Hechsher.

אבל תימה מאי איצטריך קרא בפ' השוחט והמעלה (זבחים דף קז:) (מעמוד הבא) במחנה לרבות אפילו חוץ למחנה אחת דלא תימא חוץ לג' מחנות כמו פרים הנשרפים

(l)

Question: Why do we need in Zevachim 107b "ba'Machaneh" to teach that [one is liable for Shechutei Chutz] even outside of one Machaneh, so we will not say outside of three Machanos, like regarding Parim ha'Nisrafim?

68b----------------------------------------68b

בלאו קרא נגמר מחוץ למחנה דטומאת בגדים דדמו להדדי דתרוייהו לאו מכשירים נינהו

1.

Even without the verse, we should learn from "mi'Chutz la'Machaneh" of Tum'as Begadim, for both of them are similar. They are not Machshirim!

דאי לא כתב במחנה הוה גמרינן מפרה

(m)

Answer: Had the Torah not written ba'Machaneh, we would have learned from Parah;

דאף על גב דהאי מכשיר והאי לאו מכשיר הוא

(n)

Implied question: We should not learn it, for this (Parah) is Machshir, and this (Shechutei Chutz) is not Machshir!

מכל מקום כיון דאידי ואידי בשחיטת חוץ איירי דכתיב גבי פרה והוציא אותה אל מחוץ למחנה ושחט אותה לפניו וגמרינן להו מהדדי

(o)

Answer: Even so, since both of them discuss Shechitah b'Chutz - regarding Parah it says "v'Hotzi Osah El mi'Chutz la'Machaneh v'Shachat Osah Lefanav" - we would learn them from each other.

ופרה גמרינן מפרים הנשרפין משריפתן ולא מטומאתן

1.

We learn Parah from Parim ha'Nisrafim, from burning them, and not from their Tum'ah;

דלשריפתן דמיא דאידי ואידי מכשיר הוא אבל לטומאתן לא דמיא כלל.

i.

It is more similar to burning them, for both of these are Machshir. It is not like their Tum'ah at all.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF